🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

📖 Luq. 12¯¯¯¯¯²⁹ Isinoo, yaada keessan waan nyaattanii fi waan dhugdan barbaaduutti hin hidhinaa! Yaaddoodhaanis hin dhiphatinaa! ³⁰ Warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu, yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru; soora kana argachuun akka isin barbaachisu abbaan keessan in beeka.n ³¹ Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaaduutti hidhaa! Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif in kennama” jedhe.

🎚 Kan nuuf kenname yaaduudha malee yaadda’uu miti.

🎚 Yaaduun akka Waqayyootti yaaduudha malee yaadda’uu miti.

😔Yaadda’uun meeshaa seexanni ittiin nama waraanu keessaa isa tokkodha.

🎚 Yaaduun garuu kennaa dhala namaati.

🎚 Dhalli namaa uumama kaanirraa kan adda ta’u yaaduusaatiinidha.

🎚 Yaaduusaatiinis karooraafi mul’ata in qabaata.

❓Maaltu Nama Yaadessa: Bor maalin ta’a? maalin nyaadha? Maalin uffadha? …

🎚 Gaafa yaaddu mul’ata hojiitu siif dhufa. Yommuu yaaddoftu garuu hamilee mul’ata keetu cabuu jalqaba.

🌍 Warri biyya lafaarraa yaadasaanii yaaddoo akkasiitti hidhanii jiru.

🎚 Kanaaf Ysuusis in yaadda’iinaa nuun jedhe.

📖 Luq. 12¯¯¯¯²² Ergasii Yesus bartoota isaatiin, “Kanaafis isinittan hima jireenya keessaniif waan nyaattaniif, yookiis dhagna keessanitti waan uffattaniif hin yaadda’inaa! ²³ Jireenyi nyaata irra guddaa in caala, dhagnis uffata irra guddaa in caala. ²⁴ Qurruu ilaalaa, hin facaasan, hin haamanis; gombisaa hin qaban, gumbiis, garuu Waaqayyo isaan in soora; isin immoo allaattii irra guddaa in caaltu. ²⁵ Isin keessaa namni tokko hammam yaadda’u illee, bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa⁶ kan dabalachuu danda’u jiraa ree? ²⁶ Egaa waan xinnoo akkasii iyyuu godhachuu erga hin dandeenyee, isa kaaniif maaliif yaaddoftu ree? ²⁷ Daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa! Hin soqan hin fo’anis; haa ta’u iyyuu malee, Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba ture illee, isaan keessaa hamma isa tokkoo akka hin uffatin isinittan hima. ²⁸ Egaa Waaqayyo biqiltuu har’a bakkeetti argamee, bor ibiddatti nam’utti akkana bareechee itti uffisa erga ta’ee, isinitti immoo hammam caalchisee haa uffisu ree! Isin warra amantiin itti hir’atee dha malee.

🎚 Jireenyi nyaata irra guddaa in caala, dhagnis uffata irra guddaa in caala.

🎚 Sooressa fayyaa hinqabnerra; hiyyeessa fayyaa qabutu caalaa.

🎚 Biyyi lafaa kana yaadda’u isa kanaafidha; nuyi garuu nyaataafi dhugaatiif yaadda’uu bira dabarreerra kan nuti yaadnu weaa’ee Mootummaa Waaqayyooti.

📖 Qol. 3¯¯¯¯¯¹ Egaa Kristosii wajjin du’aa erga kaafamtanii, wanta waaqa keessaa, iddoo Kristos gara mirga Waaqayyoo taa’ee jirutti barbaadaa! ² Yaada garaa keessanii wanta waaqa irra jirutti hidhaa malee, wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa!

🎚 Warri yaadaasaanii waan biiftuu kana gajjallaatti hidhan warra Gooftaa wajjin du’anii du’aa hin kaanedha.

🎚 Baay’een keessan isa Waaqarraa dhiistanii isa lafarraa dura barbaaddu. Kanaaf wal jala isin jalaa darba.

🎚 Yaeroon kana jedhu hinhojjetiinaa jechuukoo miti; hinyadda’iinaa garuu yaadaa. Isa dursuu qabu dursiitii karoorsaa, hojjedhaas.

🎚 Kan dursuu qabu; jalqaba isa Waaqarraatti badhaadhoo ta’uudha.

📖 Qol. 2:3 Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira.

📢 Abbaa siif yaadu qabda maaliif yaaddofta!

📖 Mat. 6:26 “Simbirroota qilleensa keessa balali’an ilaalaa isaan hin facaasan hin haamanis gombisaattis hin galchan; garuu abbaan keessan inni waaqa irraa isaan in soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltanii ree?”

🎚 Waan si barbaachisu situ beeka miti isatu siif beeka.

📖 1Phe. 5¯¯¯¯⁶ Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga’u akka ol isin qabutti, harka isaa isa aango-qabeessa jalatti gad of deebisaa! ⁷ Inni isiniif waan yaaduuf, yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa!

📢 Har’aa kaasee human si yaadessu sirraa galagalcheera Humna Dhiiga Yeesuusiin!

 

======የአማረኛ ትርጉም ======

🌲ወደ ዛሬው የምስክርነት ብርሃን እንኳ ደህና መጣቹ።

👉ይህን ጽሑፍ ከማምበባቹ በፊት ዛሬ  የነ ቀን ነው በሉ!

🔑የመግቢያ ጥቅስ።

📖ሉቃስ 12 ²⁹ ስለዚህ ምን እንደምትበሉና ምን እንደምትጠጡ በመሻት ልባችሁ አይጨነቅ፤ ³⁰ ይህንማ በዓለም ያለ ሕዝብ ሁሉ ይፈልጋል፤ አባታችሁ እኮ ይህ ሁሉ እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል። ³¹ ይልቁንስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ፈልጉ፤ ይህም ሁሉ በተጨማሪ ይሰጣችኋል።

💼የኛ ድርሻ  እንደ እግዘብሔር ነገሮችን ማሰብ እንጂ መጨነቅ አይደለም።

✍️ጭንቀት ከሰይጣን የጦር መሳሪያዎች አንዱ ነው፤ ማሰብ ግን ሰዋዊነት ነው።

✍️የሰውን ልጅ ከእንስሳት የሚለየው ባህሪው፦ የማሰብ፥ የማቀድ እና የመከወን ብቃቱ ነው።

👉ስለ አንዳች ነገር መጨነቅ እንደሌለብን ኢየሱስ ነግሮናል፣ ምክንያቱም ሰው በመጨነቅ በቁመቱ ላይ ስንዝር ወይም ከጠጕሩ  መካከል አንዲቷን እንኳ ነጭ ወይም ጥቍር ማድረግ አይችልምና።

👉ሰዎችን ከሚያስጨንቁ ነገሮች ጥቂቶቹ፦ ” ነገ ምን በሌለው?ምን ለብሳለሁኝ ወይም እንዴት እሆናለሁ? ማለታቸው ነው።”

👉ሰው መጨነቅ ሲጀምር የመኖሩን ተስፋ እያመነመነው፣ ባንጻሩ ደግሞ ማሰብ ስጀምር ደግሞ የመኖሩን ተስፋ እያካበተ ይሄዳል።

👉 ይህንንማ በዓለም ያለ ሕዝብ ሁሉ ይፈልጋል፤ አባታችሁ እኮ ይህ ሁሉ እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል።  ይልቁንስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ፈልጉ፤ ይህም ሁሉ በተጨማሪ ይሰጣችኋል፤” ይላል።

👉ስለ ሕይወታችሁ ምን እንደምትበሉ፣ ወይም ስለ ሰውነታችሁ ምን እንደምትለብሱ አትጨነቁ፤ ሕይወት ከምግብ፣ ሰውነትም ከልብስ ይበልጣልና።

👘 የምትለብሰውን ልብስ እንኳን የሚያሳምረው መኖርህ ነው።

👉ልታመሰግንበት የሚገባ በተሰጠህ ጤንነት ነው፤  ምክንያቱም ከታምራት ሁሉ የሚበልጥ ታምር ይህ ይህ ነው፤ ከበሽተኛው ሀብታም ይልቅ ጤናማው ደሀ ይበልጣል።

👉ሁለ ልታስበዉ የሚገባ ስለ ዘላለም ህይወትህ ብቻ ይሁን።

📖ቆላስይስ 3 ¹ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሣችሁ፣ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ በተቀመጠበት በላይ ያሉ ነገሮችን እሹ፤ ² አሳባችሁም በላይ ባለው ላይ እንጂ በምድራዊ ነገር ላይ አይሁን።

👉እኛ፣ አሮጌውን ማንነታችን ከክርስቶስ ጋራ ሰቅለነው፣ ከሱ ጋራ ተቀብረን፣ ከእርሱ ጋራም ከሞት ተነስተን፣ አሁን በአብ ቀኝ ተቀምጠናል። ስለዚህ ዘዳግም እንዳልተወለዱ ሰዎች ልባችንን በዚህ ምድራዊ ነገር ማሰር የለብንም።

👉ነገሮች እንዳይምታቱብህ፤ ሰማያዊውን አስቀድም፤ በሱም ባለጠጋ ሁን።

👉ስለ ሁሉ ነገር አሰብ  ነገር ግን  ስለ አንዳችም አትጨነቅ!

📖1ኛ ጴጥሮስ 5 ⁶ ስለዚህ እርሱ በወሰነው ጊዜ ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከእግዚአብሔር ብርቱ እጅ በታች ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ፤ ⁷ እርሱ ስለ እናንተ ስለሚያስብ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት።

👉እግዚአብሔር አባታችን ይጨነቅልናል እንጂ አያስጨንቀንም።

📖ሉቃስ 12 ²⁷ “እስቲ አበቦች እንዴት እንደሚያድጉ ተመልከቱ፤ አይለፉም፤ አይፈትሉም፤ ነገር ግን እላችኋለሁ፤ ሰሎሞን እንኳ በዚያ ሁሉ ክብሩ ከእነርሱ እንደ አንዷ አልለበሰም። ²⁸ እንግዲህ እግዚአብሔር ዛሬ ታይቶ ነገ ወደ እሳት የሚጣለውን የሜዳ ሣር እንዲህ የሚያለብስ ከሆነ፣ እናንተ እምነት የጐደላችሁ፣ እናንተንማ እንዴት አብልጦ አያለብሳችሁም?

👉ሸክማችሁን ሁሉ በርሱ  ላይ ጣሉ።

====== English translation =======

🌲You are all well come to your  today’s  light of testimonies

👉Before you start this reading let you declare on your self ‘Today is your day!”

🔑Oppening verse

📖Luk 12 (RSV) ²⁹ And do not seek what you are to eat and what you are to drink, nor be of anxious mind. ³⁰ For all the nations of the world seek these things; and your Father knows that you need them. ³¹ Instead, seek his kingdom, and these things shall be yours as well.

💼Our portion is to think like God about all things and  be worried about nothing.

✍️Anxiety is one of the demonic armour; but thinking is humanity.

✍️What make difference man from other animal is his ability to think, plan and have vision.

👉Jesus told us  to be worried about  nothing. Because, no one can bring a change of ab inch of size on his height nor can he make one hair white or black.

👉What makes many people to bo worried? All abot things to come, what he Will eat or drink, but this all are temporal.

👉When you start thinking, you are taking steps to develop moral of your life. On the contrary when you start worry you are about to destroy the moral of your life.

👉It says, ” if it is these, even the nations of the world seek these things; and your Father knows that you need them. Instead, seek his kingdom, and these things shall be yours as well.”

👉Do not be anxious about your life, what you shall eat, nor about your body, what you shall put on. For life is more than food, and the body more than clothing.

👉It is your life that beautifies even the cloth you put on. Because if no cloth can decorate the dead.

👉The greatest miracle you have to celebrate and prepare thanks giving about it should be about your health and better is the healthy poor than the sick rich man.

👉So what you have to think should be about the eternal life only.

📖Col 3 (RSV) ¹ If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. ² Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.

👉We have crucified our old identity, died with him and raised from the dead. So that we will not tie our thought strongly to things under the sun as unborn again people.

👉Not to be confused in life, preced the heavenly things and get into rich of it too!

👉Think about everything but be anxious for nothing.

📖1Pet 5 (RSV) ⁶ Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that in due time he may exalt you. ⁷ Cast all your anxieties on him, for he cares about you.

👉Our God will never distresses us but think for us.

📖 Luk 12 (NKJV) ²⁷ Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.*²⁸ If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you of little faith?

👉Cust all your case on him for he will care for you.