🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service
#With_Amharic_and_English_Translation
🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊
📖 Iyo. 42:10 “Iyoob firoota isaatiif Waaqayyoon erga kadhatee booddee, Waaqayyo qabeenya isaa iddootti in deebiseef; wanti inni qaba tures dachaa lama hamma ta’utti itti in dabalameef.”
🎚 Firoonni Iyoob, Iyoob Waaqayyoon isaaniifii kadhate kun Eenyufaadha?
🎚 Firoonnisaa kunis Eliifaaz, Biildaadiifi Zofaar warra itti ga’isaa turedha.
📖 Iyo. 4¯¯¯¯⁶ Waaqayyoon sodaachuun kee, amanannaan kee, qajeelina karaa keetti jabaachuun kees abdii kee hin turree ree? ⁷ “Mee yaadadhu, namni balleessaa hin qabne, takkaa badee beekaa ree? Yookiis namni qajeelaan eessaa balleeffamee beeka ree? ⁸ Akkan argetti warri waan hamaa qopheessanii, rakkinas facaasan isuma in haammatu;
🎚 Firoonnnisaa sadan kun jalqaba rakkina isarra ga’e dhaga’ganii isa wajjin gaddanii isa jajjabeessuuf tur kan dhufan. Erga dhufanii garuu dubbii waa’ee hin baafne itti dubbachaa lafeesaa cabsaa turani.
📖 Iyo. 19:2 “Hamma yoomiitti lubbuu koo dhiphiftu? Hamma yoomiittis dubbiidhaan lafee koo cabsitu?”
🎚 Kanaafidha Eliihuun firoota Iyoob sadan warra Iyoobiotti faradanitti aaree inboba’e.
📖 Iyo. 32:3 Firoonni Iyoob sadanis Iyoobumatti faraduu malee, deebii ga’u waan dhabaniif, isaanittis aaree in boba’e.
🎚 Firoonnisaa kun lafee foonii cabsan utuu hinta’iin hamileesaa (hamilee jireenyasaa) cabsani.
🎚 Hinawwaalamne malee Iyoob nama jiraatti du’edha.
🎚 Yeroonsaa gaafa ga’u garuu Waaqayyoo fuulasaa Iyoobitti deebise.
🎚 Waaqayyo yaada iyoobitti gaafa bu’u; warraa kaleessa lafeesaa cabsaa turaniif gaafa Waaqayyoon kadhatu jireenyi Iyoob dachaa lamaan dabalameef.

🎚 Kan isin fayyuu dandeessan, kan araara argachuu dandeessan, kan Gooftaan gara keessan dhufu; warra isin arii’ataniif waan gaarii gaafa gootanidha.
📖 Mat. 5¯¯¯¯⁴³Yesus, ”’Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi!’ jedhamee akka himame dhageessaniittu. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari’ataniifis kadhadhaa! 78⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal’ootaaf in roobsa.
🎚 Jaalalli nama si jibburraa jalqaba.
🎚 Araarriifi ayyaanni yoom siif baay’aata? Gaafa warra si abaaran eebbiftu ayyaanni siif baay’ata.
🎚 Namoonni baay’eenn hidhaasaanii isa keessaa utuu hinhiikkatiin hidhaansaanii akka hiikamuufii barbaadu.
📖 1Sam. 12:23 Ani karaa isa gaarii fi isa qajeelaa isin nan barsiisa; isiniif kadhachuu dhiisuudhaan Waaqayyo duratti cubbuu hojjechuun immoo ana irraa haa fagaatu!
📖 Rom. 12¯¯¯¯¹⁴ Warra isin ari’atan eebbisaa, isaan eebbisaa malee hin abaarinaa! ¹⁵ Warra gammadanii wajjin gammadaa; warra boo’anii wajjinis boo’aa! ¹⁶ Waa’ee walii keessaniif yaada tokko qabaadhaa; isin ol of qabuu hin yaadinaa, warra gad deebi’anii wajjin jiraachuu baraa! Nuyi ogeessota ofiin jettanii, ogummaa keessan of duwwaadhaaf hin godhatinaa! ¹⁷ Namni hamaa yoo isin irratti hojjete, deebiftanii hamaa irratti hin hojjetinaa! Waan fuula nama hundumaa duratti fudhatamaa ta’e yaadatti qabadhaa! ¹⁸ Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda’amu hundumaa godhaa! ¹⁹ Michoota ko! Ijaa baasuu dheekkamsa Waaqayyootti dhiisaa malee, ofii keessanii ijaa hin baafatinaa! Caaffata qulqullaa’aa keessatti, Waaqayyo gooftaan, “Ijaa baasuun kan kooti, ani hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa” jedhee dubbateera. ²⁰ Iddoo tokkotti immoo, “Diinni kee yoo beela’e nyaachisi, yoo dheebotes obaasi! Kana gochuu keetiinis gaabbee akka inni yeella’u in goota” jedhamee caafameera. ²¹ Waan gaariidhaan isa hamaa mo’i malee, hamaan si hin mo’in!
🎚 Namoonni baay’een cabsi, buqqisi narraa kaasi jettu; garuu kuni kadhannaa sirrii miti.
🎚 Yesuus biyya lafaa kan moo’e araraani malee humnaan miti.
📖 1Phe. 3:13 “Wanta gaarii gochuudhaaf warra hinaafan yoo taatan, eenyutu hamaa isin irratti hojjeta ree?”
🎚 Utuu ati jaallattuu si jibbee si ajjeesuu hindanda’u.
🎚 Utuu ati araara kadhattuufii si waraanee si kaasuu hindanda’u.

🎚 Nama si jibbee si balleessuufi si ajjeesuu barabaaduuf yoo atimmoo waan gaarii yaaddeefii; eeboo inni siif qopheesse isumatti deebi’ee waraana.
🎚 Hojiin Hafuuraa akkasidha.
🎚 Har’a baay’een keessan fayyaan, Hafuurri, jireenyi keessan okkolaadha, kadhannaafi abjuun keessan qabamaadha.
🎚 Maaliif? Garaa araaraafi garaa jaajalaa hinqabdani.
🎚 Hanga boqonnaa 40tti iyoob falmiirra ture, firdii Waaqayyoo waamaa ture. Boqonnaa 42 irratti garuu gargalee firoontansaatiif gaafa araara kadhatu jireenyisaa dachaa dabalameefii.
🎚 Har’a kan fayyuu, hiikamuufi Yesuusii wajjin kan wal arguu barbaadu; egaa warra isin abaaran eebbisaa, warra isin jibban jaalldhaa, warra hamaa isiniif oolaniif gaarii godhaa yommus aduun keessan dukkana keessatti inba’a, jireenyi keessan aduu guyyaa saafaa caalaa inifa!
📢 Hamaa hamaadhaan hinmo’iinaa; hamaa gaarummaan mo’aa!
📢 Gaafa garaa jaalalaa, garaa dhiifamaafi araara gochuudhaan guutamtan; humna Waaqayyo Gooftaa maccaatu isinii baay’achuu jalqaba!

========= English Translation =======
Entrance verse
📖 Job 42:10 And the LORD restored the fortunes of Job, when he had prayed for his friends. And the LORD gave Job twice as much as he had before.
👉Who were those his friends? They were the same people those who used to taunt him saying to him continually, “Where is your God?”
📖 Job 19:1-2 Then Job answered and said: “How long will you torment me and break me in pieces with words?”
👉those who were saying to him, “if you are pure and upright, even now he will rouse himself on your behalf and restore you to your prosperous state (Job 8:6 (TNIV)), now trouble comes to you, and you are discouraged; it strikes you, and you are dismayed (Job 4:5 (TNIV))”.
👉These people came to encourage him, but they left him losing his hope and broke his bones by the same tongue the encouraged him.
👉But at his appointed time God returned his countenance to Job. When God touched at Job’s heart, and when Job prayed to his friends, God gave him double for his trouble.
👉You can: be healed, be forgiven, and meet the Lord, only when you are able to repay good to those who did bad against you, when you are strong enough to love your haters,
👉How can you start love?
👉Love is not a gift of spirit that you can receive by prayer. It is a result of your decision to love those hate you, pray for those persecute you and bless those who curse you.
👉The lord Jesus said, “You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’ But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? ” (Matthew 5:43-47)
👉Let me challenge you! Whom do you invite for the feast? Are they not those who are able to repay you on another day?
👉It is obvious that the strong make the strong his friend and so does the poor make his friend among his kind.
👉The only hero that made his friends among the poor being himself rich, made his friends from the weak being himself strong is Jesus Christ.
👉From the time you are smart enough to share agape kind love, you will start having multiple grace.
👉Many people seek God to release them from their bondage before they release their brothers and sisters they bound in their heart.
👉When the people of Israel begged Samuel to ordain king for them, and later said, “Pray to the LORD your God for your servants so that we will not die, for we have added to all our other sins the evil of asking for a king.”, he said to them by his turn,” As for me, far be it from me that I should sin against the LORD by failing to pray for you. And I will teach you the way that is good and right.”(1Sam 12: 19,23(TNIV))
📖Rom 12 (TNIV) ¹⁴ Bless those who persecute you; bless and do not curse. ¹⁵ Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn. ¹⁶ Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not think you are superior. ¹⁷ Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. ¹⁸ If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. ¹⁹ Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God’s wrath, for it is written: “It is mine to avenge; I will repay,” says the Lord. ²⁰ On the contrary: “If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.” ²¹ Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
👉Who is going to harm you if you are eager to do good?
📖 1Pet 3 (TNIV) ¹³ Who is going to harm you if you are eager to do good? ¹⁴ But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”
👉No one can curse you despite you are blessing you.
👉If there is some that persecute you despite you love him, doing good to him, and praying for him, God will fight for you against him.
👉God will redirect the arrow by which he wanted to harm you.
👉Today why many of you are crippling in your life, prayer and promotion, and your dream and vision are under control? Because you lack the heart of forgiveness, love and compassion.
👉Job was negotiating to the Justice of God until his chapter 42; but when he started prayer for his friends, when he changed his mind, very of his health, blessings were restored for him twice as much as he had before.
Summery
👉Do not take revenge, do not repay evil for evil but overcome evil with good then your light will come out of the deep darkness and your life shines brighter than the light of sun at noon time.