🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

 

📖 Iyo. 22:23 “Ati gara isa hundumaa danda’uutti yoo garagalte, deebitee in ijaaramta; ati jal’ina godoo kee irraa in fageessita;”

🎚 Iyoob nama qabeenyisaa rukutame, ijoolleensaa jalaa dhuman, nama fayyaansaa rukutame; waan tokkottiillee kan hinhafne guutummaa guutuutti waan hundumaa kan dhabedha.

🎚 Iyoob qaamasaa keessaa “foon ilkaan kootii duwwaatu iddoo jira.” Jedhe.

📖 Iyo. 19:20 “gogaan koo foon kootti, lafee koottis in goge; foon ilkaan kootii duwwaatu iddoo jira.”

🎚 Nama kanaaf sagaleen indhufe. Innis: “Ati gara isa hundumaa danda’uutti yoo garagalte, deebitee in ijaaramta; ati jal’ina godoo kee irraa in fageessita;”

🎚 Waaqayyo gaafa si ijaaru karaa tokko qofaan miti; Hafuuraan fooniinis gama hundumaan si ijaara.

🎚Ijaaramuudhaaf kan sirraa barbaadamu garasaatti deebi’uudha.

🎚 Deebi’uu jechuun yaada garaa geeddarachuudha. Karaa ofii sirreeffatanii araara gaafachuudha.

🎚 Iyyoob nama miidhame kana firoonnisaa isa jajjabeessuuf baha biiftuurraa dhufani.

🎚 Garuu isa jajjabeessuu dhiisanii isa ceepha’ani “utuu ati qullaa’aa fi qajeelaa taatee hammas rukutamtaa? Isaan jedhu turani.

🎚 Iyoob kan dhukkubasaatiin dhiphaturra arrabsoofi ceephoo firoonnisaa isatti dubbatanii rukutamaa ture.

📖 Iyo. 19:3 “Isin deddeebitanii na arrabsitan, isa dabaa ana irratti hojjettaniifis hin yeellaane.”

Kanaafidha Iyoob akkas jedhe:

📖 Iyo. 19:2 “Hamma yoomiitti lubbuu koo dhiphiftu? Hamma yoomiittis dubbiidhaan lafee koo cabsitu?”

🎚 Dhumarratti Iyoob garuu firoottansa warra isa dhiphisaa turaniif ergaa Waaqayyoon kadhatee booda wanti inni qaba tures dachaa lama hamma ta’utti itti in dabalameef.

📖 Iyo. 42:10 “Iyoob firoota isaatiif Waaqayyoon erga kadhatee booddee, Waaqayyo qabeenya isaa iddootti in deebiseef; wanti inni qaba tures dachaa lama hamma ta’utti itti in dabalameef.”

🎚 Deebi’uun karaa hundumaan of hiikuudha. Isa isin yakkeef isa yakkitaniif; isa isin miidheef isa miidhamtaniifis indhiiftu.

Kanaafidha Phaawulos akkas jedhe:

📖 Rom. 13:8 “Wal jaallachuu irraa kan hafe gatii wal dubbifattan hin qabaatinaa! Namni nama jaallatu waan seerri isa irraa barbaadu raawwachuu isaa ti.”

💡Guuyyaa har’aa jalqabee guyyaa ijaaramuu keeti!

💡Faayyaakee inni diinni balleesse, qabeenyikeefi abjuunkee inijaarama!