⛪️Wanti Yesuusiin Dhoksu Iddoosaatii Ka’uu Qaba⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service
#With_Amharic_and_English_Translation
🕊 Barsiisa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊
⛪️ Wanti Yesuusiin Dhoksu Iddoosaatii Ka’uu Qaba⛪️

📖 2Mot. 18¯¯¯¯¯¹ Hose’a ilmi Elaa mootiin Israa’el mo’ee waggaa sadaffaa isaatti, Hisqiyaas ilmi Ahaaz immoo mootii Yihudaa in ta’e. ² Hisqiyaas mootii yommuu ta’e nama waggaa digdamii shanii ture; inni Yerusaalem keessa taa’ee waggaa digdamii sagal in mo’e; haati isaa “Abiiyaa ” ² jedhamti; isheen intala Zakaariyaas. ³ Hisqiyaas kun akkuma Daawit abaabilii isaatii wanta ija Waaqayyoo duratti qajeelaa ta’e hundumaa in hojjete. ⁴ Iddoowwan sagadaa warra ol ka’oo in diige, utuboota akka dhagaa qulqullaa’ootti ilaalaman in caccabse, bifa Asheeraa waaqayyittii tolfamtuu mukkeetii irraa qiqqirixamanii tolfaman in jigse; Israa’eloonni hamma bara sanaatti fakkeenya bofa isa Museen sibiila boorrajjii irraa hojjetee ture sanaaf ixaana waan aarsaniif, Hisqiyaas immoo fakkeenyicha bofaa isa “Nehushtaan” jedhamu sana in caccabse.
🎚 Sabni sun bofa bara sana milikkitaaf (mallattoof) itti fayyadametti hamma bara Hisqiyaas mootichi ka’utti sagadaafii aarsaa dhiyeessaafiis turani.
🎚 Fakkeenyi kun “Nehushtaan” jedhama.

📖 Lak. 21¯¯¯¯¹ Mootiin Araad Kana’aantichi inni biyya gara mirgaa keessa jiraate, Israa’eloonni karaa Ataariim dhaqu irra dhufaa akka jiran yommuu dhaga’e, isaan lolee, isaan keessaas muraasa in booji’e. ² Israa’eloonni yommus, “Yoo ati saba kana dabarsitee harka keenya keessa buufte, nuyi raawwannee mandaroota saba kanaa in balleessina” jedhanii Waaqayyoof wareega in wareegan. ³ Waaqayyo sagalee Israa’elootaa dhaga’ee Kana’aanota harka isaanii keessa in buuse; Israa’eloonnis isaanii fi mandaroota isaanii raawwatanii in balleessan; maqaan iddoo sanaa “Hormaa ” jedhamee in moggaafame. ⁴ Israa’eloonni naanna’anii biyya Edoom bira darbanii adeemuudhaaf tulluu Hoorii ka’anii karaa galaana diimaa dhaqu irra in bu’an; garuu karaa irratti obsa in dhaban. ⁵ Yommus isaan, “Lafa onaatti akka dhumnuuf biyya Gibxii keessaa nu baaftanii? Buddeenni hin jiru, bishaan hin jiru, nus nyaata waa’ee hin baafne kana in jibbine” jedhanii Waaqayyoo fi Musee irratti in dubbatan. ⁶ Waaqayyo yommus bofoota hadhaa qaban isaan gidduutti in erge; bofoonni sunis yommuu isaan iddan, isaan keessaa namoonni baay’een in dhuman. ⁷ Kana irratti jarri Musee bira dhufanii, “Nuyi Waaqayyo irratti, si irrattis kaanee waan dubbanneef yakkineerra; bofoota kana nu irraa akka deebisuuf Waaqayyoon nuuf kadhadhu!” jedhan; Museenis jaraaf in kadhate. ⁸ Waaqayyo immoo Museedhaan “Bofa sibiila boorrajjii tolchii utubaatti rarraasi! Namni bofni idde gara isaa yoo ilaale in fayya” jedhe. ⁹ Museen kana irratti sibiila boorrajjii irraa bofa tolchee utubaatti in rarraase; namni bofni idde hundinuu, gara bofa sibiila boorrajjii irraa tolfame sanaa yeroo ilaaletti in fayye.

🎚 Sababa sabni Israa’eel Waaqayyoofi Musee yakkaniif Waaqayyo bofa summ’ii (hadhaa) qabu saba Israa’eelitti gadhiise.
🎚 Namoonni baay’een hadhaa bofaa kanaan iddamanii waan dhumaniif; Waaqayyo Museetti dubbate. Innis “bofa sibiila boorrajjiirraa hojjedhu namni bofaan iddames garasaa yoo ilaale infayya” jedhe.
🎚 Bara sana Waaqayyo saba sana du’arraa oolchuudhaaf milikkita (mallattoo) bofaa fayyadame.
🎚 Kan isaan idde bofa waan ta’eef; hadhaa bofaarraa isaan fayyisuuf bofa fannisiise.
🎚 Kan fayyise bofa utuu hinta’iin Waaqayyodha. Bofa fakkeenyaaf akka isaan gara isaa ilaalan godhe.
🎚 Mallattoon bofni kun sibiila boorajjiirraa ol ba’uu; dhufuufi fannifamuu ilma Waaqayyoo agarsiisa.
📖 Yoh. 3:14 “Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe, ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun in ta’a,”
🎚 Waaqayyo ilma namaa oolchuudhaafi fayyisuudhaaf wantoota garagaraa fayyadameera.
Fakkeenyaaf: Na’amaan mootii Sooriyaa fayyisuudhaaf; Waaqayyo bishaan Yoordaanosiin fayyadame.
📖 2Mot. 5¯¯¯¯¹¹ Na’amaan garuu aaree, “Kunoo, inni dhugaadhumaan anatti gad ba’ee, dhaabatee maqaa Waaqayyo gooftaa isaa dha’ee, harka isaa lamxicha irra naannessee, dhukkuba lamxii kootii fayyisan se’e; ¹² lagoonni Damaasqoo Abaanaa fi Farphar bishaan laga Israa’el hundumaa irra in wayyu mitii ree? Anis isaanitti dhiqadhee hin qullaa’uun turee ree?” jedhee aaree deebi’ee in sokke. ¹³ Hojjetoonni isaa garuu gara isaatti dhi’aatanii, “Yaa abbayyee, amma utuu raajichi waanuma guddaa tokko ‘Hojjedhu!’ siin jedhee iyyuu in hojjetta mitii? Egaa yoos ‘Dhiqadhuutii qullaa’i!’ siin jechuun isaa hammam haa salphatu ree?” jedhaniin. ¹⁴ Kana irratti inni gad bu’ee, akkuma namni Waaqayyoo sun isatti himee turetti, Yordaanositti si’a torba in cuuphate; dhagni isaas deebi’ee qullaa’ee akka dhagna ijoollee xixinnoo ta’e.
🎚 Namicha jaamaa sana fayyisuudhaaf; Yesuus dhoqqeetti fayyadame.
📖 Yoh. 9¯¯¯¯¯⁶ Yesus akkuma kana jedheen lafatti tufee, hancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee, dhoqqicha ija namichaatti dibe. ⁷ Namichaanis, “Dhaqi Siilo’am bishaan kuufamaatti dhiqadhu!” jedhe; “Siilo’am” jechuun isa ergame jechuu dha. Namichi yommus dhaqee dhiqatee, ija isaatiinis argaa, deebi’ee dhufe.
🎚 Asirratti yommuu ilaallu kan fayyise bofa sana, bishaan Yordaanosiifi dhoqqee sana utuu hinta’iin Waaqayyodha. Isaan kun milikkita (mallattoo) Waaqayyo fayyadamee namoota ittiin fayyisedha.
🎚 Sabni Israa’eel gatii bara sana warri bofaan iddaman gara bofa isa fannifamee ilaalanii fayyaniif; hamma bara Hisqiyaas mootichi ka’etti waaqa tolfamaa itti ta’an.
🎚 Sibiilli boorrajjii sun waaqa isaanitti ta’ee; waaqa isa isaan fayyise, Waaqayyo isa mana garbummaatii isaan baase isaan irraanfachiise.
🎚 Akkasuma al tokko sabni Israa’eel; Waaqayyo isa mana garbummaatii isaan baase, Waaqayyo isa lafa onaatti bishaaniifi nyaata isaaniif ta’eetti dugda gatani. “Musee isa biyya Gibxii nu baase kanatti maal akka itti dhufe hin beeknu; kanaaf ka’iitii waaqayyolii nu dura adeeman nuuf tolchi!” jedhan.
🎚 Fakkenya jabbii (dibicha) hojjetanii isattis sagadani.

📖 Bau. 32¯¯¯¯¯¹ Sabni sun Museen tulluu irraa gad bu’uun isaa akka ture yommuu argan, Aaronitti dacha’anii, “Musee isa biyya Gibxii nu baase kanatti maal akka itti dhufe hin beeknu; kanaaf ka’iitii waaqayyolii nu dura adeeman nuuf tolchi!” jedhan. ² Kana irratti Aaron, “Amartii warqee gurra dubartoota keessanii, ijoollee dhiiraa keessanii, ijoollee durbaa keessaniittiis ciraatii as anatti fidaa!” jedhe. ³ Namoonni hundinuu amartii warqee gurraa isaaniittii ciranii gara Aaronitti in geessan. ⁴ Inni immoo warqicha isaan harkaa fuudhee mi’a ittiin hojjetuun bifa itti baasee, warqee baqfamaa irraa dibicha isaaniif hojjete; yommus isaan, “Yaa Israa’el Waaqayyo kee inni biyya Gibxii si baase isa kana” jedhan. ⁵ Aaron kana argee isa duratti iddoo aarsaa hojjetee, labsii labsee, “Bor ulfina gooftichaatiif guyyaa ayyaanaa haa ta’u!” jedhe. ⁶ Borumtaa isaa ganama obboroodhaan ka’anii aarsaa gubamu aarsanii, aarsaa araaraas in dhi’eessan; namoonni sun nyaataa fi dhugaatiitti gad taa’anii, gar-malee sirbuufis in ka’an. ⁷ Yommus Waaqayyo Museedhaan, “Sabni kee inni ati biyya Gibxii baafte manca’eeraa, ka’ii gad bu’i! ⁸ Karaa ani isaan abboome irraa dafanii goranii, warqee baqfamaa irraa dibicha tolfatanii, itti sagadanii, aarsaa qalmaas dhi’eessaniiruuf; kana malees isaan, ‘Yaa Israa’el Waaqayyo kee inni biyya Gibxii si baase isa kana!’ jedhaniiru” jedhe. ⁹ Ammas Waaqayyo Museedhaan, “Ani saba kana argeera kunoo inni saba boqu-jabeessa! ¹⁰ Aariin koo isaan irratti boba’ee, akkan isaan fixutti na dhiisi! Si garuu abbaa saba guddaa sin godha” jedhe. ¹¹ Museen immoo aarii Waaqayyo gooftaa isaa qabbaneessuudhaaf, “Yaa Waaqayyo, maaliif aariin kee saba kee isa humna guddaadhaa fi irree cimaadhaan biyya Gibxii baafte kana irratti akka boba’u goota ree? ¹² Warri Gibxii, ‘Waaqayyo duruma iyyuu yaada hamaadhaaf, tulloota irratti isaan fixuudhaaf, lafa irraas isaan balleessuudhaaf achii isaan baase’ akka jedhan maaliif goota ree? Ati hamaa isa saba keetti fiduuf jette hadaraa dhiisi, aarii kee isa boba’aas irraa deebisi! ¹³ Isa maqaa ofii keetiin kakattee, garboota kee Abrahaam, Yisihaq, Yaaqoobiinis, ‘Sanyii keessan akka urjoota waaqa keessaa nan baay’isa, biyyicha isa ani dubbadhe kanas sanyii keessaniif dhaala bara baraa godhee nan kenna’ jettee isa dubbatte yaadadhu!” jedhe. ¹⁴ Yommus Waaqayyo hamaa isa saba isaa irratti gochuu yaade sana in dhiise. ¹⁵ Museen deebi’ee tulluu irraa gad bu’e; gabatoonni dhuga-baatuun sun lamaan isa harka turan, caaffatoonni keessaa fi duubaan gabatoota dhagaa sana irratti caafamanii turan. ¹⁶ Gabatoota dhagaa sana Waaqayyotu hojjete; caaffanni gabatoota dhagaa sana irratti qirixames caaffata Waaqayyoo ti.
🎚 Hamma Muuseen ol ba’ee Waqayyoo wajjin dudubbachuu dhaqetti; Waaqayyoofi Muuseetti dugda gatanii Aaroon waaqa tolfamaa isaaniif tolche.
🎚 Bara keessatti waaqayyoolii xixiqqoon jiru; warri Waaqayyorraa nama fageessan.
📖 His. 8¯¯¯¯¹² Inni kana irratti anaan, “Yaa mucaa namaa! Wanta jaarsoliin mana Israa’el ‘Waaqayyo nu hin argu, Waaqayyo biyyicha dhiiseera’ jedhanii, dukkana keessa galma waaqayyolii tokko tokko isaanii keessatti hojjetan argiteettaa?” jedhe; ¹³ ammas immoo anaan, “Wanta ciiggaasisaa kana irra caalu isaan hojjechaa jiran arguuf jirta” jedhe.
🎚 Jaarsoliin toorbaatamii lamaaniifi manni Israa’eel guutummaan bara Hisqi’eel keessa mana mana isaanii keessatti bineensa lafarra yaa’u manasaaniirratti fakkiisaa kaafatanii sagadaafii turani
🎚 Waaqayyo Waaqasaanii dhiisanii; waaqayyoolii xixiqqoo mana mana isaanii keessatti kaafatanii sagadaafii turani
🎚 Kanaaf Waaqayyo “Wanta jaarsoliin mana Israa’el ‘Waaqayyo nu hin argu, Waaqayyo biyyicha dhiiseera’ jedhanii, dukkana keessa galma waaqayyolii tokko tokko isaanii keessatti hojjetan argiteettaa?” jedhe; Hisqi’eeliin
🎚 Jaarsoliin 72’n kana gochaa turan; warra Waaqayyo karaa Musee isaan filatee Musee gargaaraa turanidha.
Wanti har’a waaqayyoolii xixiqqoo ta’ee nuuf Gooftaa fayyinaa keenya gidduu gore maalidha?
Fakkeenya: qabeenya, horii, mana

📖 Kes. 8¯¯¯¯¹² Kanaa achi ati yeroo nyaattee quuftu, manneen gaggaariis ijaarrattee yeroo keessa jiraattu, ¹³ saawwan kee fi bushaayeen kee yeroo wal horan, meetiin kee fi warqeen kee yeroo baay’atu, wanti ati qabdu hundinuus yeroo guddatu, ¹⁴ yommus ati garaa keetti ol of qabuu in jalqabda, Waaqayyoon gooftaa kee isa biyya Gibxii mana garbummaa sana keessaa si baases in irraanfatta.
🎚 Bara jireenyi siiif mijatu alaafi keessaan akka na hin irraanfanetti na sodaadhu.
🎚 Namoonni baay’een bara rakkinaa Waaqayyoon in waaqessu. Yeroo lafa onaa keessa jiran ijjisaanii Waaqayyoorra jira.
🎚 Wanta barbaadan gaafa argatan garuu; ijjisaanii Waaqayyoorra hinjiru. Ijjisaanii Waaqayyoorraa ka’ee waan argatan sanarra taa’a.

===== English translation =====
🔑Opening verse
📖2 Kings 18:1-4 ESV In the third year of Hoshea son of Elah, king of Israel, Hezekiah the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. [2] He was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem. His mother’s name was Abi the daughter of Zechariah. [3] And he did what was right in the eyes of the LORD, according to all that David his father had done. [4] He removed the high places and broke the pillars and cut down the Asherah. And he broke in pieces the bronze serpent that Moses had made, for until those days the people of Israel had made offerings to it (it was called Nehushtan).
👉The people of Israel were offerings sacrifices for this Nehushtan (the bronze serpent that Moses had made)
👉 For the reason that the people of Israel spoke against God and against Moses, the LORD God sent fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died, but When they regretted and repented, the LORD said to Moses, “Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live.”
📖Numbers 21:4-9 ESV From Mount Hor they set out by the way to the Red Sea, to go around the land of Edom. And the people became impatient on the way. [5] And the people spoke against God and against Moses, “Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this worthless food.” [6] Then the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. [7] And the people came to Moses and said, “We have sinned, for we have spoken against the LORD and against you. Pray to the LORD, that he take away the serpents from us.” So Moses prayed for the people. [8] And the LORD said to Moses, “Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live.” [9] So Moses made a bronze serpent and set it on a pole. And if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live.
👉Those days God used the bronze serpent to deliver them from death, because they were bitten by the fiery serpent. Indeed, it was not that serpent but God himself had healed them. But he used that bronze serpent as an illustration to focus their attention toward himself.
👉This was for sign of the crucifixion of the sun of Man.
👉God had used different things to deliver mankind from distraction, death and to heal the too.
👆As an example he had used river to heal Naaman,
📖2 Kings 5:11-14 (ESV) But Naaman was angry and went away, saying, “Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the LORD his God, and wave his hand over the place and cure the leper. [12] Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?” So he turned and went away in a rage. [13] But his servants came near and said to him, “My father, it is a great word the prophet has spoken to you; will you not do it? Has he actually said to you, ‘Wash, and be clean’?” [14] So he went down and dipped himself seven times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean.
👆Jesus used mud to heal that man who was blind from his birth.
📖John 9:6-7 ESV Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man’s eyes with the mud [7] and said to him, “Go, wash in the pool of Siloam” (which means Sent). So, he went and washed and came back seeing.
💸 Pay attention here: The healer of this people was not that bronze serpent, nor Jordan river nor that mud but God himself. But these are the signs those God had used them.
👉This a bronzy serpent became idol to Israelites until king Hezekiah reigned.
👉It was let them to forget their genuine God.
👉Similarly one day the Israelites forgot their God who brought them from the land if captivity, who gave them all food and water in the wilderness, seeing that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, “Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him.” (Read Ex32:1_32)
👉Just until Moses went to listen from God, they turn from God and Moses too!
👉Now days too, there are many idols those who drag you back not genuinely worship God.
📖Ezekiel 8:11-12 (ESV) And before them stood seventy men of the elders of the house of Israel, with Jaazaniah the son of Shaphan standing among them. Each had his censer in his hand, and the smoke of the cloud of incense went up. [12] Then he said to me, “Son of man, have you seen what the elders of the house of Israel are doing in the dark, each in his room of pictures? For they say, ‘The LORD does not see us, the LORD has forsaken the land.'”
👉Here too we can see that, each house of Israel and these 70 men drowned a picture in their room to worship, casting out their genuine God’s altar.
👉so he said to Ezekiel, can you see these great abominations that they commit before me.
👉Look! These 70 elders were elders among the 72 whom Moses appointed according to God’s order to help Moses.
What are the little idols those are separating us from God f our salvation?
🔭is our knowledge?
🏘 is it our tressure?
🚔Is it our Luxurious life?
🐂Herds and flocks?
👉But the Bible says, in Deuteronomy 8:11-13 (ESV) “Take care lest you forget the LORD your God by not keeping his commandments and his rules and his statutes, which I command you today, [12] lest, when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, [13] and when your herds and flocks multiply and your silver and gold is multiplied and all that you have is multiplied,
👉Many people worship the Lord only in the time of their trouble and when their cases are nearly in wilderness, but when they will be satisfied with all their expectations, they remove their focus from God.