⛪️ Jiraanya Gabii Qabaachuu⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

#With_English_Translation

🕊 Barsiisa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

⛪️ Jiraanya Gabii Qabaachuu⛪️

📖 Isa. 33:6 “Waaqayyo bara keetti gabii, fayyina guutuu, ogummaa fi beekumsa siif in ta’a; isa sodaachuunis badhaadhummaa guddaa kana in argachiisa.”

🎚 Haafuurrii Qulqulluun keessa namaa gaafa buufatu namni gabii argata.

🎚 Bara kana byaay’inaan nama kan balleesse gabii dhabuudha.

🎚 Gabii inni jedhu kun faallaa afuufamuufi (gaaga’amuuti)

🎚 Gabii dhabuu jechuun jeejee jechuudha. Jeejee jechuunimmoo kaka’uu jechuudha,

🎚 Namni Waaqayyorraa eebbaafi ayyaana argachuu kan danda’u gabiidhaanidha.

🎚 Namni gaafa gabii godhatu Waaqayyoon dhaga’a.

📖 Far. 46:10 “Dhiisaa, gab jedhaa, ani Waaqayyo akkan ta’e beekaa! Ani saba lafa irraa gidduutti ol kaafameera; ani biyya lafaa keessatti ol kaafameera!”

🎚 Namni gafa gab jedhu dhukkubarraa infayya.

📖 Isa. 30¯¯¯¯¯¹⁵ Waaqayyo gooftaan inni qulqulluun kan Israa’el, ” ‘Isin yoo deebitanii fi yoo gab jettan in fayyitu, calluma jettanii isa yoo amanattaniif in jabaattu’ jedhe; isin garuu diddanii, ¹⁶ ‘Lakkii! Nuyi fardeeniin jalaa in fiigna’ jettan; isin, ‘Fardeen ariifatanii fiigan in yaabbanna’ waan jettaniif, warri isin ari’anis akkasuma ariitiidhaan isin in qaqqabu;

🎚 Deebiin kadhannaa namaa yoo gabii jiraate namaaf dhufa.

📖 Far. 40:1 “Ani abdii guutuu dhaan Waaqayyoon nan eeggadhe, inni immoo gara kootti jedhee, iyya koos anaaf in dhaga’ e.”

🎚 Waaqayyo kan namatti dubbatu gabii keessattidha.

📖 1Mot. 19¯¯¯¯¯¹¹ Waaqayyo immoo, “Ani achiin nan darbaatii holqicha keessaa ba’ii roggee tullichaa irra fuula koo dura dhaabadhu!” jedheen; yommus qilleensi humna-qabeessi jabaan tulloota tatarsaasaa, kattaawwan dadayyaasaa Waaqayyo dura in darbe; Waaqayyo garuu isa keessa hin turre; qilleensicha booddee immoo socho’a lafaatu ta’e; Waaqayyo garuu socho’icha lafaa sana keessa hin turre. ¹² Socho’icha lafaa booddee immoo ibiddatu dhufe; Waaqayyo garuu ibiddicha keessa hin turre; ibiddicha booddee immoo wanta akka sagalee hasaasaatu dhaga’ame. ¹³ Eliyaas yeroo kana dhaga’etti wayyaa isaa fuulatti haguuggatee gad ba’ee, balbala holqichaa dura in dhaabate; kunoo, sagalee, “Yaa Eliyaas asii maal hojjetta?” jedhu in dhaga’e.

🎚 Namni gabii of keessaa hinqabne duumessa bokkaa of keessaa hin qabne fakkaata.

📖 Yih. 1:12 “Jarri kun irbaata jaalalaa isa walii wajjin qabdan yeelloo malee isinii wajjin nyaachuun isaanii xurii isinitti in ta’a. Isaan garaa isaanii duwwaadhaaf in yaadu; isaan akka duumessa bokkaa of keessaa hin qabnee isa qilleensaan oofamuu ti; akka muka yeroo ija kennuun isaaf ta’utti ija dhabee ti, akka muka hundeedhaan buqqa’ee gogee qosoree ti.”

📖 Far. 62¯¯¯¯¹ Lubbuun koo gab jettee Waaqayyoon duwwaa in eeggatti, gargaarsi koo isa biraa in dhufa. ² inni kophaa isaa kattaa koo, gargaarsa koo, da’oo koo tis, egaa ani guddisee iddoo kootii hin mittiqu!

Jireenyi Gebii Akkamiin Gara Namaa Dhufuu Danda’a?

  1. Sagalee Waaqayyoo Keessaati

📖 Luq. 10¯¯¯¯¯³⁸ Yesus bartoota isaa wajjin adeemsa isaa itti fufee, gara ganda tokkoo yommuu dhufe, dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa simte. ³⁹ Isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi; Maariyaam kun miilla gooftichaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. ⁴⁰ Maartaan hojii mana keessaatti qabamtee waan kurkurtuuf gara isaatti baatee, “Yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf hin yaadduu ree? Egaa akka na gargaartuuf itti naa himi kaa!” jette. ⁴¹ Gooftaan garuu deebiseefii, “Yaa Maartaa, yaa Maartaa, ati in yaaddofta, waan baay’eettis hammacamta. ⁴² Kan barbaachisu waan tokkicha, Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sana fo’atte” jedhen.

📖 Fak. 1:33 “Namni anaaf dhaga’u garuu nagaatti in jiraata, wanta hamaa hin sodaatu, hin bir’atus” in jetti.”

Jireenya Maariyaamiifi Maartaa yoo ilaalle:

🎚 Maariyaam gabii qabdi; Maartaaan garuu gabii hinqabdu.

🎚 Hammacamuufi jeequmsi gabii dhabuu keessaa dhufa.

🎚 Namni gabii qabu; nagaa qaba, jireenya qaba.

🎚 Waaqayyo kan nuuf lolu yoo gabii qabaannedha. Moo’iacha Waaqayyoos kan arginu yoo gab jennedha.

 

📖 Bau. 14¯¯¯¯¯¹³ Museen immoo saba sanaan, “Warra Gibxii warra har’a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef, hin sodaatinaa, jabaadhaa dhaabadhaatii har’a gocha Waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa! ¹⁴ Amma Waaqayyo isiniif in lola, isin gabii argadhaa!” jedhe.

🎚 Waaqayyo ijaa kan nuuf ba’us gabii keessattidha.

🎚 Gab jechuu keessa moo’ichatu jira. Karaan gabii karaa moo’ichaati.

 

===== የአማርኛ ትርጉም ======

🔑የመክፈቻ ጥቅስ

📖ኢሳይያስ 33፥6 “እርሱ ለዘመንህ የሚያስተማምን መሠረት፣ የድነት፣ የዕውቀትና የጥበብ መዝገብ ይሆናል፤ እግዚአብሔርንም መፍራት የዚህ ሀብት ቍልፍ ነው።”

👉ሰው ሲአርፍ የመንፈስ ቅዱስ ማረፍያ ይሆናል።

👉ዛሬ ብዙዎችን የጎደላቸው ይህ ነዉ፤ አያርፉም።

👉መስክን፣ የመረበሽ እና እራስን ያለልክ ከፍ ከፍ ማድረግን ይቃረናል።

👉እረፍት የለሽነት መለት፣ መቅበዝበዝ ማለት ነው።

👉በእግዚአብሔር ላይ የማረፍህ መጠን በጨመረ ልክ፣ ፈውስህ እና በረከቶችህ እየጨመሩ ይሄዳሉ።

📖መዝሙር 46 ¹⁰ “ዕረፉ፤ እኔም አምላክ እንደሆንሁ ዕወቁ፤ በሕዝቦች ዘንድ ከፍ ከፍ እላለሁ፤ በምድርም ላይ ከፍ ከፍ እላለሁ።”

👉በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ፤

📖ኢሳይያስ 30 ¹⁵ የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ “በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ፤ በጸጥታና በመታመን ትበረታላችሁ፤ እናንተ ግን ይህን አላደረጋችሁም፤ ¹⁶ ደግሞም ‘አይሆንም፣ በፈረስ እንሸሻለን’ አላችሁ፤ ስለዚህ ትሸሻላችሁ። ደግሞም፣ ‘በፈጣን ፈረስ እናመልጣለን’ አላችሁ፤ ስለዚህ አሳዳጆቻችሁም ፈጣን ይሆናሉ።

👉በእርጋታ ለሚጠባበቁት የጸሎታቸው መልስ የፈጠነ ይሆናል።

📖መዝሙር 40  ¹  እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት፤ እርሱም ዘንበል አለልኝ፤ ጩኸቴንም ሰማ። ² ከሚውጥ ጒድጓድ፣ ከሚያዘቅጥ ማጥ አወጣኝ፤ እግሮቼን በዐለት ላይ አቆመ፤ አካሄዴንም አጸና።

👉እግዚአብሔር እንኳ ሰውን የሚያነጋግረው በዕርጋታ ውስጥ ነው ።

📖1ኛ ነገሥት 19  ¹¹ እግዚአብሔርም፣ “እግዚአብሔር በዚያ ያልፋልና ወደ ተራራው ወጥተህ በእግዚአብሔር ፊት ቁም” አለው። ከዚያም ታላቅና ኀይለኛ ነፋስ ተራሮቹን ሰነጣጠቀ፤ አለቶችንም በእግዚአብሔር ፊት ብትንትናቸውን አወጣ፤ እግዚአብሔር ግን በነፋሱ ውስጥ አልነበረም፤ ከነፋሱም ቀጥሎ የምድር መነዋወጥ ሆነ፤ እግዚአብሔር ግን በምድር መነዋወጡ ውስጥ አልነበረም። ¹² ከምድር መነዋወጡም ቀጥሎ እሳት መጣ፤ እግዚአብሔር ግን በእሳቱ ውስጥ አልነበረም፤ ከእሳቱም ቀጥሎ ለስ ለስ ያለ ድምፅ ተሰማ። ¹³ ኤልያስም ይህን ሲሰማ፣ ፊቱን በመጐናጸፊያው ሸፍኖ ወጣና በዋሻው ደጃፍ ቆመ። ከዚያም፣ “ኤልያስ ሆይ፤ እዚህ ምን ታደርጋለህ?” የሚል ድምፅ ሰማ።

📖ይሁዳ 1 ¹² እነዚህ ሰዎች በፍቅር ግብዣችሁ ላይ ያለ አንዳች ኀፍረት ከእናንተ ጋር ቀርበው የሚበሉ ነውረኞች ናቸው፤ ደግሞም ራሳቸውን ብቻ የሚመግቡ እረኞች ናቸው፤ እነርሱም በነፋስ የሚነዱ ዝናብ የሌላቸው ደመናዎች ናቸው፤ በመከር ወራት ፍሬ የማይገኝባቸው ከሥራቸው ተነቅለው ሁለት ጊዜ የሞቱ ዛፎች ናቸው።

📖መዝሙር 62  ¹  ነፍሴ ዕረፍት የምታገኘው በእግዚአብሔር ብቻ ነው፤ ድነቴም የሚመጣልኝ ከእርሱ ዘንድ ነው። ² ዐለቴና መድኀኒቴ እርሱ ብቻ ነው፤ መጠጊያዬም እርሱ ነው፤ ከቶም አልናወጥም።

👉የሰከነ ህይወትን እንዴት ማካበት እንችላለን?

➀እግዚአብሔርን በመስማት፤

📖ሉቃስ 10  ³⁸ ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱ መንገድ ሲሄዱ፣ ኢየሱስ ወደ አንድ መንደር ገባ፤ ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለችው። ³⁹ እርሷም ማርያም የተባለች እኀት ነበረቻት፤ ማርያምም ቃሉን እየሰማች በጌታ እግር ሥር ተቀምጣ ነበር። ⁴⁰ ማርታ ግን በሥራ ብዛት ትባክን ነበርና ወደ እርሱ ቀርባ፣ “ጌታ ሆይ፤ እኅቴ ሥራውን ለእኔ ብቻ ጥላ ስትቀመጥ ዝም ትላለህን? እንድታግዘኝ ንገራት እንጂ” አለችው። ⁴¹ ጌታ ግን እንዲህ ሲል መለሰላት፤ “ማርታ፣ ማርታ፤ ስለ ብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ፤ ትዋከቢአለሽም፤ ⁴² የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው፤ ማርያም እኮ የሚሻለውን ድርሻ መርጣለች፤ ይህም ከእርሷ አይወሰድም።”

📖ምሳሌ 1፥33  “የሚያዳምጠኝ ሁሉ ግን በሰላም ይኖራል፤ ክፉን ሳይፈራ ያለ ሥጋት ይቀመጣል።””

👉እስቲ የማርቲን እና የማርያምን ህይወት በንጽጽር ተመልከት፦

👆የማርታ ህይወት በመረበሽ እና በጭንቀት የተሞላ ሲሆን፣ የማርያም ህይወት ግን የተረጋጋ ነበር።

👉አለመረጋጋት ለጭንቀት ይዳርጋል።

👉የተረጋጋ ሰው ዕረፍት እና ሰላም አለው።

👉እግዚአብሔርም የሚዋጋለት ሰው ለሚያርፍ ሰው ነው።

📖ዘጸአት 14 ¹³ ሙሴም ለሕዝቡ መለሰላቸው፤ “አትሸበሩ፣ ጸንታችሁ ቁሙ፤ እግዚአብሔር (ያህዌ) ዛሬ የሚያደርግላችሁን መታደግ ታያላችሁ፤ ዛሬ የምታዩአቸውን ግብፃውያንን ዳግም አታዩአቸውም። ¹⁴ እግዚአብሔር (ያህዌ) ስለ እናንተ ይዋጋል፤ እናንተ ያለባችሁ መታገሥ ብቻ ነው።

👉ዕርጋታ የአሸናፊዎች መንገድ ነው!

 

===== English translation =====

🔑Opening verse

📖Isaiah 33:6 ESV And he will be the stability of your times, abundance of salvation, wisdom, and knowledge; the fear of the LORD is Zion’s treasure.

👉A person will be stable when the holy spirit will rest in him.

👉Now days, what is destroying many people is nothing but restlessness.

👉stability is an opposite of arrogance and embezzlement.

👉Restlessness is the act of wondering as if you are suffering for hunger.

👉The more you be still: the more will you be blessed by God, the more you will head to God, the fast will you be healed.

📖Psalm 46:10 ESV “Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations; I will be exalted in the earth!”

👉, “In returning and rest you shall be saved.

📖Isaiah 30:15-16 ESV For thus said the Lord GOD, the Holy One of Israel, “In returning and rest you shall be saved; in quietness and in trust shall be your strength.” But you were unwilling, [16] and you said, “No! We will flee upon horses”; therefore, you shall flee away; and, “We will ride upon swift steeds”; therefore, your pursuers shall be swift.

👉The answer of the prayer is only for he that is able to be still.

📖Psalm 40:1 ESV I waited patiently for the LORD; he inclined to me and heard my cry.

👉Even God will communicate a person in calamity.

📖1 Kings 19:11-13 ESV And he said, “Go out and stand on the mount before the LORD.” And behold, the LORD passed by, and a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rocks before the LORD, but the LORD was not in the wind. And after the wind an earthquake, but the LORD was not in the earthquake. [12] And after the earthquake a fire, but the LORD was not in the fire. And after the fire the sound of a low whisper. [13] And when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And behold, there came a voice to him and said, “What are you doing here, Elijah?”

📖Jude 1:12 ESV These are hidden reefs at your love feasts, as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves; waterless clouds, swept along by winds; fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted;

📖Psalm 62:1-2 NKJV Truly my soul silently waits for God; From Him comes my salvation. [2] He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved.

👉How can you develop a calm life?

➀Through the word of God.

📖Luke 10:38-40,42 ESV Now as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her house. [39] And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to his teaching. [40] But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.” [42] but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her.”

📖Proverbs 1:33 NLT But all who listen to me will live in peace, untroubled by fear of harm.”

👉Let you see the life of these two ladies in parallel:

👆Martha’s life was full of distraction, but the Mary’s life peace and tranquility.

👉Restlessness yields to distress and anxiety.

👉A quiet person has both peace and life.

👉Even God will fight, revenge for us and give us victory When we will be quiet.

📖Exodus 14:13-14 ESV And Moses said to the people, “Fear not, stand firm, and see the salvation of the LORD, which he will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. [14] The LORD will fight for you, and you have only to be silent.”

👉The path of silence is the path of victory.