⛪️ Dhugaa Wangeelaatti Qabamanii Jiraachuu⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

🕊 Barsiisa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

⛪️ Dhugaa Wangeelaatti Qabamanii Jiraachuu⛪️

📖 Gal. 3¯¯¯¯¯¹ Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa! Fannifamuun Yesus Kristos akka waan caafamee rarraafameett, ija keessan dura ture; kana deebitanii akka walaltaniit eenyutu qoricha isinitti godhe? ² Waan seerri isin irraa barbaadu gochuudhaan moo yobkiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu fudhattan? Kana duwwaa isin irraa baruu nan barbaada. ³ Attam akkas wallaalota taatu? Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii, amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduu ree?

🎚 Phaawuloos warra Galaatiyaatiin “kanaan dura ‘Fannifamuun Yesus Kristos akka waan caafamee rarraafameetti, ija keessan dura ture; kana deebitanii akka walaltaniitti eenyutu qoricha isinitti godhe?’” jedha.

“… eenyutu qoricha isinitti godhe?” jechuunsaa:

💥Maaltu isin hadooche?

💥Maaltu akka isin dhugaa hinhubanne isin godhe?

💥Maaltu yaada fooniitti isin deebise? Jechuusaati.

🎚 Namni gaafa hafuura hadoochaa kanaan rukutamu; dhageettiin hafuuraasaa incuqqaalama.

📖 Far. 17:10 “Dhageettiin garaa isaanii hadoodeera, afaaniin asii ol in haasa’u.”

🎚 Hirriba du’aatiin rukutamoodha.

🎚 Hulaan mul’ataa, hulaan sagalee, hulaan abjuu irratti cufamaadha.

📖 Far. 13:3 “Yaa Waaqayyo gooftaa ko na ilaali, anaaf deebisis; hirriba du’aa akkan hin rafnetti ija koo anaaf ibsi!”

🎚 Dubbii Hafuuraa hubachuun isaan rakkisa.

🎚 Waan hundumaa akka nama Hafuuraatti utuu hintaane akka nama fooniitti yaadu.

🎚 Phaawulos warra Galaatiyaatiin “Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii, amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduu ree?” isaaniin jedhe.

📖 Gal. 3:3 “Attam akkas wallaalota taatu? Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii, amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaadduu ree?”

Hafuurri Hadoochaa Kun Attamiin Namatti Dhufuu Danda’a?

  1. Amanuu Dadhabuu

🎚 Amanuu dadhabuun hafuura hadoochummaatiin akka namni rukutamu godha.

🎚 Sabni jalqaba abdii fayyinaa qabu; sababa amantii dhabinasaatiin fayyinni kun isaan jala darbee nama biraatiif ta’e.

🎚 Dhugaa kana akka hinhubanneefis yaadni garaasaanii hadoochifame.

📖 Rom. 11¯¯¯⁷ Egaa maal ta’inna laata ree? Warri Israa’el waan barbaadan argachuu in dadhaban; warri fo’aman argataniiru; warri kaan garuu in hadoodchifaman. ⁸ Akkuma caafamee jiru,”Waaqayyo hafuura hadoodchu isaanitti fide, hamma har’aattis ija hin arginee fi gurra hin dhageenye isaaniif kenne”.

📖 2Qor. 3:14 “Yaadni isaanii garuu hadoodchifameera, hamma guyyaa har’aatti iyyuu kakuu moofaa keessatti isa caafame yeroo dubbisan, golgaan sun isaan irratti in hafa, irraas hin fuudhamu; golgaan sun karaa Kristos duwwaa isaan irraa fuudhamuu in danda’a.”

📖 2Tas. 2:10 “Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaa dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif, gowwoomsaa hamminaa hunduma isaan irratti in fida.”

  1. Abboomamauu Diduu

🎚 Abboomamuu diduun cubbuu didummaatti.

🎚 Abboomamuu diduun cubbuu hoodaati.

🎚 Namni gaafa abboomamuu didu Waaqayyo wajjin wallola.

🎚 Namni gaafa abboomamuu didu yaada fooniifi dhiigaa duukaa deddeebi’a

🎚 Akka fooniifi dhiigaatti deemuunimmoo diina Waaqayyoo nama godha. Sanarra darbeemmoo hafuura Hadoochaatiin akka rukutaman anma godha.

📖 Gal. 5¯¯¯⁷ Isin gaarii gootanii dubbii dhugaa duukaa bu’aa turtan; amma garuu dhugaadhaaf akka hin abboomamneef eenyutu isin dhowwe ree? ⁸ Dhugaadhaaf akka hin abboomamneef sababii kan isinitti ta’e Waaqayyo isa isin waame miti.

  1. Shaakala Cubbuu

🎚 Cubbuun dandeettii ittiin fuula Waaqayyoo dhaabatan nama dhowwa. Namoonni tokko tokko shaakala cubbuu qabu; qalbii jijjiirratu itti deebi’u, qalbii jijjiirratu itti deddeebi’u.

🎚 Shaakalli akkasii mata jabeessa nama godha; soda Waaqayyoo nama keessaa balleessa.

📖 Ibr. 6¯¯¯¯¯⁴ Warri ga’an yoo garagalan immoo, attamitti isaan deebisuun danda’ama ree? Isaaniif takka ifeeraaf; isaan kennaa waaqa irraa miyeeffataniiru; hafuura qulqulluuttii hirmaataniiru. ⁵ Gaarummaan dubbii Waaqayyoo fi humni bara isa dhufuuf jiruu isaanitti dhaga’ameera. ⁶ Warri akkasii kun amantii irraa garagallaan, deebi’anii yaada garaa isaanii geddarachuudhaaf haareffamuu hin danda’an; isaan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru, mul’inattis isa tuffachiisaniiru.

  1. Barsiisa Sobaa

🎚 Barsiisi sobaa dhugaa wangeelaarratti kan hundaa’u utuu hinta’iin; yaada dhuunfaarratti kan bu’uurreffamedha.

🎚 Dhugaa dubbii Waaqayyootiin utuu hintaa’iin qilleensaan nama guutuudha.

🎚 Namoonni jireenya akkasiin jireenyisaanii qabame, wangeela dhugaa fudhachuu waan dadhabaniif; yaadni garaasaanii hadoochifamee jireenyatti dugda gatu.

📖 2Phe. 2¯¯¯¯¹ Akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan, akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu in jiraatu. Isaan warra utuu irratti hin beekamin, barsiisa wanta amaname irraa kaachisee nama balleessu fidanii, goofticha isa isaan fure iyyuu gananii, ofii isaanii irrattis badiisa ariifachiisaa fidanii dha. ² Namoonni baay’eenis gad-dhiisatti jiraachuu isaanii kana duukaa bu’u; sababii isaaniitiifis karaan dhugaa sun maqaa gadhee in argata.