Press

⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️ 📖 Rom. 8¯¯¯¯¯²⁹ Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo’ate, fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay’eedhaaf angafa ta’uuf jiru, akka ta’aniif yaadaan isaan qabe. ³⁰ Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera; warra waame immoo qajeelota isaan godheera; warra qajeelota godhe immoo ulfinaan…

⛪️ Dhugaa Wangeelaatti Qabamanii Jiraachuu⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service 🕊 Barsiisa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Dhugaa Wangeelaatti Qabamanii Jiraachuu⛪️ 📖 Gal. 3¯¯¯¯¯¹ Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa! Fannifamuun Yesus Kristos akka waan caafamee rarraafameett, ija keessan dura ture; kana deebitanii akka walaltaniit eenyutu qoricha isinitti godhe? ² Waan seerri isin irraa barbaadu gochuudhaan moo yobkiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu…

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊   📖 Iyo. 22:23 “Ati gara isa hundumaa danda’uutti yoo garagalte, deebitee in ijaaramta; ati jal’ina godoo kee irraa in fageessita;” 🎚 Iyoob nama qabeenyisaa rukutame, ijoolleensaa jalaa dhuman, nama fayyaansaa rukutame; waan tokkottiillee kan hinhafne guutummaa guutuutti waan hundumaa kan dhabedha. 🎚 Iyoob qaamasaa keessaa…

⛪️Wanti Yesuusiin Dhoksu Iddoosaatii Ka’uu Qaba⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Barsiisa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Wanti Yesuusiin Dhoksu Iddoosaatii Ka’uu Qaba⛪️ 📖 2Mot. 18¯¯¯¯¯¹ Hose’a ilmi Elaa mootiin Israa’el mo’ee waggaa sadaffaa isaatti, Hisqiyaas ilmi Ahaaz immoo mootii Yihudaa in ta’e. ² Hisqiyaas mootii yommuu ta’e nama waggaa digdamii shanii ture; inni Yerusaalem keessa taa’ee waggaa digdamii sagal in mo’e;…

⛪️ Jiraanya Gabii Qabaachuu⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_English_Translation 🕊 Barsiisa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Jiraanya Gabii Qabaachuu⛪️ 📖 Isa. 33:6 “Waaqayyo bara keetti gabii, fayyina guutuu, ogummaa fi beekumsa siif in ta’a; isa sodaachuunis badhaadhummaa guddaa kana in argachiisa.” 🎚 Haafuurrii Qulqulluun keessa namaa gaafa buufatu namni gabii argata. 🎚 Bara kana byaay’inaan nama kan balleesse gabii dhabuudha. 🎚…

⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️ 📖 HoE. 24:16 “Kanaanis guyyaa hundumaa Waaqayyoo fi nama duratti, garaa qulqullaa’aadhaan argamuudhaaf, ani ofii kootii nan dhama’a.” Namni kan inni ittiin Waaqayyoon duratti dhiyaachuu qabu garaa qullaa’aadhaanidha. 🎚 Yesuus gaararratti gaafa barsiisu waa’ee kanaa dubbateera. 📖 Mat. 5:8 “Warri yaadni…

⛪️ Yaada Keenya Maalitti Hidhuu Qabna?⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Yaada Keenya Maalitti Hidhuu Qabna?⛪️ 📖 Qol. 3¯¯¯¯¹ Egaa Kristosii wajjin du’aa erga kaafamtanii, wanta waaqa keessaa, iddoo Kristos gara mirga Waaqayyoo taa’ee jirutti barbaadaa! ² Yaada garaa keessanii wanta waaqa irra jirutti hidhaa malee, wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa! 🎚 Cuuphamuudhaan du’a Kiristoositti…

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 📖 Luq. 12¯¯¯¯¯²⁹ Isinoo, yaada keessan waan nyaattanii fi waan dhugdan barbaaduutti hin hidhinaa! Yaaddoodhaanis hin dhiphatinaa! ³⁰ Warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu, yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru; soora kana argachuun akka isin barbaachisu abbaan keessan in beeka.n ³¹ Duraan dursitanii yaada…

🔥Ificha Dhugaa🔥

Baga Ayyaana Dhaloota Gooftaa Keenya Yesuus Kiristoosiin Isin Ga’e! ⛪️Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa ⛪️ 🔥Ificha Dhugaa🔥 📖 Luq. 1:78 “Waaqayyo keenya, araara isaa isa oo’aan guuteen, barii fayyinaa nuuf bariisisa;” 🌍 Ifa baay’eetu biyya lafaa kanarra jira. ☀️ Ifa uumamaa 💡 Ifa nam-tolchee 🔦Isaan kun hundinuu dukkana isa argamu arii’u yookaan irratti ibsu, bakkee namaatti…

🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation   ⛪️Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa⛪️ 🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊   📖 Ibr. 12¯¯¯¯¯¹ Egaa nuyi dhuga-baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna; kanaafis kottaa wanta ba’aa nutti ta’u hundumaa, cubbuu isa nutti qabates of irraa fuunee, dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenyee in fiignaa! ² Yesus isa…