Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatan

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service
#With_Amharic_and_English_Translation
๐Ÿ“š Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Harโ€™aa ๐Ÿ“š

12-03-2014/20-11-2021

โ›ช๏ธ Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatanโ›ช๏ธ
ย 
๐Ÿ“– Luq. 18 ยฏยฏยฏยฏยฏยฏโน Yesus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii, amanatanii, warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti, fakkeenya kana dubbate. ยนโฐ “Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan; isaan fariisicha tokkoo fi amicha qaraxa fuudhu tokko turan. ยนยน Fariisichi fuula dura dhaabatee garaa isaa keessatti, ‘Yaa Waaqayyo, akka namoota warra kaanii, warra saamtuu, jal’oota, ejjitoota yookiis akka qaraxxuu kanaa iyyuu waanan hin ta’iniif sin galateefadha. ยนยฒ Torban keessaa guyyaa lama nan sooma; waanan argadhu hundumaa keessaas kudhan keessaa tokko nan baasa’ jedhee kadhate. ยนยณ Inni qaraxa fuudhu sun garuu; achi fagaatee dhaabatee, ija isaan illee gara waaqaatti ol hin ilaalle; qoma isaa rukutachaa, ‘Yaa Waaqayyo, ana nama cubbamaatti araarami! in jedhee ture malee. ยนโด Egaa isa Farisicha sana irra namichi qaraxa fuudhu kun Waaqayyo duratti qajeelaa ta’ee, gara mana isaatti akka deebi’e, isinittan hima; kan ol of qabu hundinuu gad in deebifama, kan gad of deebisu immoo ol in qabama” jedhe.
๐ŸŽš Kutaa kana keessatti namoota lamatu kadhachudhaaf mana sagadaatti ol galani.
Isaanis:
1. Farisicha
2. Nama qaraxa fuudhu
1. Farischi
Akka nama kaanii:
๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ saamtuu
๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ warra jalloota
๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ warra eejjitoota
๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ akka qaraxxuu kanaa iyyuu waanan hinta’iniif sin galateefadha.
๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ torban keessaa guyyaa lama nan sooma;
๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ kudhan keessaa tokko nan baasa’ jedhee kadhate.
ย 
2. Inni qaraxa fuudhu
โœ‹๐Ÿฝ Qoma isaa rukutachaa, ‘Yaa Waaqayyo, ana nama cubbamaatti araarami! in jedha ture malee kan biraa waan dubbate hinqbu.
ย 
๐Ÿ’” Waaqayyo arraba ittiin kadhattu utuu hintaane; garaa ittiin kadhattu ilaala.
๐Ÿฆถ๐Ÿผ Miilla ittiin dhufte utuu hintaโ€™iin; garaa ittiin dhufte ilaala.
๐Ÿ“– Far. 66ยฏยฏยฏยฏยนโธ Ani hamaa gochuu garaa kootti utuun yaadeera ta’ee, gooftichi matumaa ana hin dhaggeeffatu ture. ยนโน Waaqayyo garuu dhuguma ana dhaga’eera, sagalee kadhata kootiis yaadaan anaaf qabeera. ยฒโฐ Kadhata koo waan of irraa hin deebisiniif, gaarummaa isaas ana irraa waan hin fudhatiniif, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu!
ย 
โœ๏ธ Jireenya Namootaa Kanarraa Maal Baranna?
ย 
Jireenya Namicha Farisichaa
1. Yaada qajeelaa hinqabu
Namni yaada garaa qajeelaa hunqabne; of tuulummaadhaan kan guutamedha.
๐Ÿ“– An. 2:4 โ€œKunoo, namni afuufamu nama yaada qajeelaa miti, namni qajeelaan garuu amantii isaatiin injiraata.โ€
Namni yaada qajeelaa hinqabne garaa qullaaโ€™aa hinqabu.
Kadhata keenyaaf wanti murteessaan garaa qullaaโ€™aa qabaachuudha.
Amantiin yaada garaa qullaaโ€™aa keessaa dhufa.
๐Ÿ“– 1Xim. 1:19 โ€œKanaafis amantii, yaada garaa qullaa’aas qabaadhu! Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru.โ€
ย 
2. Of tuulaadha
๐ŸŽš Nama Waaqayyotti hirkatu miti; hojiisaatti hirkata.
๐ŸŽš Torbanitti guyyaa lama akka soomu, kudhan keessaa tokko akka baasu fuula Waaqayyootti dubbata.
๐ŸŽš Hojii gaarii nuyi himannu, tolaa nuyi himannu yoo jiraate; moofaa abaarsaati. Namichi kun garuu fuula Waaqayyoo dhaabatee of hima.
๐ŸŽš Namoonni fuula Waaqayyoo dhaabachuu dandaโ€™an; warra yaada qajeelaa qaban qofaadha.
๐Ÿ“– Far. 140:13 โ€œEgaa warri qajeelonni maqaa keef galata in galchu, warri yaada qajeelaa qabanis fuula kee dura in jiraatu.โ€
ย 
Jireenya namicha isa qaraxa fuudhurraa maal baranna?
1. Garaa gad deebiโ€™aa qaba
๐ŸŽš Karaan gara Waaqayyoottii ittiin dhiyaatan keessaa inni tokko garaa gad deebiโ€™aa yookaan garaa cabaa qabaachuudha.
๐ŸŽš Waaqayyo yaada cabaa hintuffatu, yaada cabaan aarsaa caalaatti Waaqayyo duratti fudhatamaadha.
๐Ÿ“– Far. 51:17 โ€œhafuurri yaada cabaa aarsaa Waaqayyo biratti fudhatamuudha, yaa Waaqayyo, ati garaa cabaadhaafi bullaa’aa hin tuffattu!โ€
๐ŸŽš Waaqayyo garaa gad deebiโ€™aa inilaala.
๐Ÿ“– Far. 138:6 โ€œWaaqayyo akkas ol ka’ee utuma jiruu, warra gad deebi’an in ilaala; warra of gurguddisan garuu inni fagootti in beeka.โ€
๐Ÿ“– Isa. 57:15 โ€œAni inni ol jedhaan, guddaan, bara baraan kanan jiraadhu, maqaan koo qulqulluu kan ta’e, iddoo ol ka’aa fi iddoo qulqullaa’aa nan jiraadha; warra garaan isaanii cabee fi warra gad deebi’anii wajjinis nan ta’a; hafuura warra garaan isaanii cabee fi warra gad deebi’anii nan haaressa.โ€
ย 
2. Nama araara kadhatudha
๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Kadhanni fuula Waaqayyootti fudhatama qabu; araara gaafaachuudha.
Gaafa araara kadhannu
๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธDadhabaa taโ€™uu keenya cubbamaa taโ€™uu keenya
๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธGargaarsa kan nu barbaachisu taโ€™uu mulโ€™isa.
ย 
๐ŸŽš Waaqayyommoo nama akkasii inilaala.
๐Ÿ“– Far. 9:12 โ€œInni dhiiga dhangala’eef gumaa baasu, warra gadadamoo in yaadata, wawwaannaa isaaniis hin irraanfatu.โ€
๐Ÿ’” Lapheen Waaqayyotti dhiyaatu; laphee araara qabudha.
๐Ÿ’” Garaa akkasii Waaqayyo inilaala.
ย 
====== แ‹จแŠ แˆ›แˆญแŠ› แ‰ตแˆญแŒ‰แˆ =======
====== แ‹ˆแ‹ฐ แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แ‹จแˆšแ‰€แˆจแ‰ฅแ‰ แ‰ต แˆแ‰ฅ=======
แ‹จแˆ˜แŠญแˆแ‰ป แŒฅแ‰…แˆต
๐Ÿ”‘แˆ‰แ‰ƒแˆต 18 โน แˆซแˆณแ‰ธแ‹แŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŒปแ‹ตแ‰ƒแŠ• แ‰ แˆ˜แ‰ŠแŒ แˆญ แˆˆแˆšแˆ˜แŠฉแŠ“ แˆŒแˆŽแ‰นแŠ• แ‰ แŠ•แ‰€แ‰ต แ‹แ‹ญแŠ• แˆˆแˆšแˆ˜แˆˆแŠจแ‰ฑ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ… แˆฒแˆ แ‹ญแˆ…แŠ• แˆแˆณแˆŒ แŠแŒˆแˆซแ‰ธแ‹แค ยนโฐ โ€œแˆแˆˆแ‰ต แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แˆŠแŒธแˆแ‹ฉ แ‹ˆแ‹ฐ แ‰คแ‰ฐ แˆ˜แ‰…แ‹ฐแˆต แ‹ˆแŒกแฃ แŠ แŠ•แ‹ฑ แˆแˆชแˆณแ‹Šแฃ แˆŒแˆ‹แ‹ แ‰€แˆจแŒฅ แˆฐแ‰ฅแˆณแ‰ข แŠแ‰ แˆฉแข ยนยน แˆแˆชแˆณแ‹Šแ‹แˆ แ‰†แˆž แˆตแˆˆ แˆซแˆฑ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ… แ‹ญแŒธแˆแ‹ญ แŠแ‰ แˆญแค โ€œแŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แˆ†แ‹ญแค แŠฅแŠ” แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆŒแˆ‹แ‹ แˆฐแ‹ แˆแˆ‰ แ‰€แˆ›แŠ›แฃ แ‹แˆ˜แ€แŠ›แฃ แŠ แˆ˜แŠ•แ‹แˆซแฃ แ‹ญแˆแ‰แŠ•แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐแ‹šแˆ… แ‰€แˆจแŒฅ แˆฐแ‰ฅแˆณแ‰ข แ‰ฃแˆˆแˆ˜แˆ†แŠ” แŠ แˆ˜แˆฐแŒแŠ•แˆƒแˆˆแˆแค ยนยฒ แ‰ แˆณแˆแŠ•แ‰ต แˆแˆˆแ‰ต แŒŠแ‹œ แŠฅแŒพแˆ›แˆˆแˆแค แŠจแˆ›แŒˆแŠ˜แ‹แˆ แˆแˆ‰ แ‹แˆฅแˆซแ‰ต แŠ แ‹ˆแŒฃแˆˆแˆแขโ€ ยนยณ โ€œแ‰€แˆจแŒฅ แˆฐแ‰ฅแˆณแ‰ขแ‹ แŒแŠ• แ‰ แˆญแ‰€แ‰ต แ‰†แˆžแฃ แ‹ˆแ‹ฐ แˆฐแˆ›แ‹ญ แ‰€แŠ“ แ‰ฅแˆŽ แˆ›แ‹จแ‰ต แŠฅแŠ•แŠณ แŠ แˆแˆแˆˆแŒˆแˆแค แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แ‹ฐแˆจแ‰ฑแŠ• แŠฅแ‹จแ‹ฐแ‰ƒแฃ โ€˜แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แˆ†แ‹ญแค แŠฅแŠ”แŠ• แŠ€แŒขแŠ แ‰ฐแŠ›แ‹แŠ• แˆ›แˆจแŠโ€™ แ‹ญแˆ แŠแ‰ แˆญแข
๐Ÿ‘‰แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แ‹จแˆแŠ•แŒธแˆแ‹ญแ‰ แ‰ต แŠ แŠ•แ‹ฐแ‰ แ‰ต แˆณแ‹ญแˆ†แŠ• แ‹จแˆแŠ•แŒธแˆแ‹ญแ‰ แ‰ต แˆแ‰ฅแฃ แ‹ˆแ‹ฐ แ‰คแ‰ฑ แ‹จแˆ˜แŒฃแŠ•แ‰ แ‰ตแŠ• แŠฅแŒแˆญ แˆณแ‹ญแˆ†แŠ• แ‹จแˆ˜แŒฃแŠ•แ‰ แ‰ตแŠ• แˆแ‰ฅ แ‹ซแ‹ซแˆแข
๐Ÿ‘‰แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แŠแ‹ แ‹ณแ‹Šแ‰ต แ‰ แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 66 “ยนโธ แŠ€แŒขแŠ แ‰ตแŠ• แ‰ แˆแ‰ค แŠ แˆตแ‰ฐแŠ“แŒแŒ„ แ‰ขแˆ†แŠ• แŠ–แˆฎแฃ แŒŒแ‰ณ แ‰ฃแˆแˆฐแˆ›แŠ แŠแ‰ แˆญแข ยนโน แŠ แˆแŠ• แŒแŠ• แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แ‰ แŠฅแˆญแŒแŒฅ แˆฐแˆแ‰ถแŠ›แˆแค แŒธแˆŽแ‰ดแŠ•แˆ แŠ แ‹ตแˆแŒฆแŠ แˆแข ยฒโฐ แŒธแˆŽแ‰ดแŠ• แ‹ซแˆแŠ“แ‰€แฃ แˆแˆ•แˆจแ‰ฑแŠ•แˆ แŠจแŠฅแŠ” แ‹ซแˆ‹แˆซแ‰€แฃ แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แˆแˆตแŒ‹แŠ“ แ‹ญแ‹ตแˆจแˆฐแ‹” แ‹ซแˆˆแ‹ แข
แŠจแŠฅแŠแ‹šแˆ… แˆแˆˆแ‰ฑ แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แˆ…แ‹ญแ‹ˆแ‰ต แˆแŠ• แŠฅแŠ•แˆ›แˆซแˆˆแŠ• ?
1. แŠจแˆแˆชแˆณแ‹Šแ‹‰ แˆ…แ‹ญแ‹ˆแ‰ต
โž€ แ‰ แ‰ตแ‹•แ‰ขแ‰ต แ‹จแ‰ฐแˆžแˆ‹ แˆแ‰ฅ แŠฅแŠ•แŒ‚ แŠ•แŒนแˆ• แˆแ‰ฅ แŠ แˆแŠแ‰ แˆจแ‹แˆแข
แŠ•แŒนแˆ• แˆแ‰ฅ แ‹จแˆˆแˆˆแ‹ แˆฐแ‹ แ‹ญแ‰ณแ‰ แ‹ซแˆแค แ‰…แŠ• แˆแ‰ฅแˆ แ‹จแˆˆแ‹แˆแข
๐Ÿ“– แ‹•แŠ•แ‰ฃแ‰†แˆ 2แฅ4 แŠฅแŠแˆ†แค แŠฅแˆญแˆฑ แ‰ณแ‰ฅแ‹ฎแŠ แˆแค แˆแŠžแ‰ฑ แ‰€แŠ“ แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆแค แŒปแ‹ตแ‰… แŒแŠ• แ‰ แŠฅแˆแŠแ‰ต แ‹ญแŠ–แˆซแˆแขโ€
๐Ÿ‘‰แˆˆแŒธแˆŽแ‰ณแ‰ฝแŠ• แˆ˜แˆแˆต แ‹ˆแˆณแŠ แŠแŒˆแˆญ แŒแŠ• แŠ•แŒนแˆ• แˆแ‰ฅ แŠแ‹แข แŠจแ‰ แŒŽ แŠ…แˆŠแŠ“แˆ แ‹จแˆ˜แŠแŒจ แŠ แˆแŠแ‰ต
1แŠ› แŒขแˆžแ‰ดแ‹Žแˆต 1แฅ19 โ€œแŠฅแˆแŠแ‰ตแŠ“ แ‰ แŒŽ แŠ…แˆŠแŠ“แˆ แ‹ญแŠ‘แˆญแˆ…แค แŠ แŠ•แ‹ณแŠ•แ‹ถแ‰ฝ แŠ…แˆŠแŠ“แ‰ธแ‹แŠ• แŒฅแˆˆแ‹ แ‰ฃแˆ•แˆญ แˆ‹แ‹ญ แŠ แ‹ฐแŒ‹ แ‹ฐแˆญแˆถแ‰ แ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแŒ แ‹ แˆ˜แˆญแŠจแ‰ฅ แŠฅแˆแŠแ‰ณแ‰ธแ‹แŠ• แŠ แŒฅแแ‰ฐแ‹‹แˆแขโ€
๐Ÿ‘‰แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แˆตแŒธแˆแ‹ญแฃ “แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แˆ†แ‹ญแค แŠฅแŠ” แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆŒแˆ‹แ‹ แˆฐแ‹ แˆแˆ‰ แ‰€แˆ›แŠ›แฃ แ‹แˆ˜แ€แŠ›แฃ แŠ แˆ˜แŠ•แ‹แˆซแฃ แ‹ญแˆแ‰แŠ•แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐแ‹šแˆ… แ‰€แˆจแŒฅ แˆฐแ‰ฅแˆณแ‰ข แ‰ฃแˆˆแˆ˜แˆ†แŠ” แŠ แˆ˜แˆฐแŒแŠ•แˆƒแˆˆแˆแค แ‰ แˆณแˆแŠ•แ‰ต แˆแˆˆแ‰ต แŒŠแ‹œ แŠฅแŒพแˆ›แˆˆแˆแค แŠจแˆ›แŒˆแŠ˜แ‹แˆ แˆแˆ‰ แ‹แˆฅแˆซแ‰ต แŠ แ‹ˆแŒฃแˆˆแˆ” แŠ แˆˆแข
๐Ÿ‘‰แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แŒแŠ• แ‰ตแ‹•แ‰ขแ‰ฐแŠžแ‰ฝแŠ• แ‹ญแ‰ƒแ‹ˆแˆ›แˆแค แˆˆแ‰ตแˆ‘แ‰ณแŠ• แŒแŠ• แŒธแŒ‹แŠ• แ‹ญแˆฐแŒฃแˆแข
๐Ÿ‘‰แ‹จแˆแŠ•แˆ˜แŠซแ‰ แ‰ต แŒฝแ‹ตแ‰… แ‹จแˆˆแŠ•แˆ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แˆ˜แŒฝแˆแ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆšแˆแฃ ‘แŒฝแ‹ตแ‰ƒแ‰ฝแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆ˜แˆญแŒˆแˆ แŒจแˆญแ‰… แŠแ‹‰แŠ“แข’
แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 5:5โ€œแ‰ แŠจแŠ•แ‰ฑ แ‹จแˆšแˆ˜แŠฉ แ‰ แ‹“แ‹ญแŠ–แ‰ฝแˆ… แŠแ‰ต แŠ แ‹ญแŠ–แˆฉแˆแค แŠญแ‰ แŠ แ‹ตแˆซแŒŠแ‹Žแ‰ฝแŠ• แˆแˆ‰ แŒ แˆ‹แˆ…แขโ€
๐Ÿ“– แŠขแˆณแ‹ญแ‹ซแˆต 64:6 โ€œแˆแˆ‹แ‰ฝแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆญแŠฉแˆต แˆฐแ‹ แˆ†แŠแŠ“แˆแฅ แŒฝแ‹ตแ‰ƒแ‰ฝแŠ•แˆ แˆแˆ‰ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆ˜แˆญแŒˆแˆ แŒจแˆญแ‰… แŠแ‹แค แˆแˆ‹แ‰ฝแŠ•แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‰…แŒ แˆ แˆจแŒแˆแŠ“แˆแฅ แ‰ แ‹ฐแˆ‹แ‰ฝแŠ•แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŠแ‹แˆต แ‹ˆแˆตแ‹ถแŠ“แˆแขโ€
๐Ÿ‘‰แˆ›แŠแ‹ แ‰ แŠแ‰ฑ แˆŠแ‰†แˆ แ‹จแˆแ‰ฝแˆˆแ‹? แˆแ‰  แŠ•แแˆ… แˆฐแ‹ แ‰ขแ‰ป แ‰ แŠแ‰ฑ แˆŠแ‰†แˆ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆแข
๐Ÿ“–แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 24 ยณ แ‹ˆแ‹ฐ แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แ‰ฐแˆซแˆซ แˆ›แŠ• แ‹ญแ‹ˆแŒฃแˆ? แ‰ แ‰…แ‹ตแˆตแŠ“แ‹แˆต แˆตแแˆซ แˆ›แŠ• แ‹ญแ‰†แˆ›แˆ? โด แŠฅแŒ†แ‰น แ‹จแŠแŒนแฅ แˆแ‰กแˆ แŠ•แŒนแˆ• แ‹จแˆ†แŠแฅ แŠแแˆฑแŠ• แˆˆแŠจแŠ•แ‰ฑ แ‹ซแˆ‹แŠแˆฃแฅ แˆˆแ‰ฃแˆแŠ•แŒ€แˆซแ‹แˆ แ‰ แˆฝแŠ•แŒˆแˆ‹ แ‹ซแˆแˆ›แˆˆแข โต แŠฅแˆญแˆฑ แŠจแŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แ‹˜แŠ•แ‹ต แ‰ แˆจแŠจแ‰ตแŠ• แŠจแˆ˜แ‹ตแŠƒแŠ’แ‰ฑ แŠ แˆแˆ‹แŠญแˆ แˆแˆ•แˆจแ‰ตแŠ• แ‹ญแ‰€แ‰ แˆ‹แˆแข
๐Ÿ“–แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 140:13 โ€œแŒปแ‹ตแ‰ƒแŠ•แˆ แ‰ แŠฅแ‹แŠแ‰ต แˆตแˆแˆ…แŠ• แ‹ซแˆ˜แˆฐแŒแŠ“แˆ‰แค แ‰€แŠ–แ‰ฝแˆ แ‰ แŠแ‰ตแˆ… แ‹ญแŠ–แˆซแˆ‰แขโ€
แŠจแ‰€แˆจแŒฅ แˆฐแ‰ฅแˆณแ‰ขแ‹ แˆ…แ‹ญแ‹ˆแ‰ต แˆแŠ• แŠฅแŠ•แˆ›แˆซแˆˆแŠ•?
แˆ€. แ‰ตแˆแ‰ต แŠแ‹‰แข แ‹จแŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญแŠ• แ‰ตแŠฉแˆจแ‰ต แŠจแˆšแˆตแ‰ฅ แ‹จแˆฐแ‹Žแ‰ฝ แ‰ฃแˆ…แˆช แŠฅแŠ“ แŒธแˆŽแ‰ต แŒฅแ‰‚แ‰ถแ‰นแฆ แ‰ตแˆ…แ‰ตแŠ“ แŠฅแŠ“ แ‹จแ‰ฐแˆฐแ‰ แˆจ แˆแ‰ฅ แŠแ‹แข
๐Ÿ‘‰แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญแฃ แŠจแˆ˜แˆฅแ‹‹แ‹•แ‰ต แ‹ญแˆแ‰… แ‰ แ‰ฐแˆฐแ‰ แˆจ แˆ˜แŠ•แˆแˆต แ‹ญแ‹ฐแˆฐแ‰ณแˆแข
๐Ÿ“– แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 51 ยนโถ แˆ˜แˆฅแ‹‹แ‹•แ‰ตแŠ• แ‰ฅแ‰ตแ‹ˆแ‹ตแ‹ตแˆต แ‰ แˆฐแŒ แˆแˆ… แŠแ‰ แˆญ แ‹จแˆšแ‰ƒแŒ แˆˆแ‹แˆ แˆ˜แˆฅแ‹‹แ‹•แ‰ต แ‹ฐแˆต แŠ แ‹ซแˆฐแŠแˆ…แˆแข ยนโท แ‹จแŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แˆ˜แˆฅแ‹‹แ‹•แ‰ต แ‹จแ‰ฐแˆฐแ‰ แˆจ แˆ˜แŠ•แˆแˆต แŠแ‹แฅ แ‹จแ‰ฐแˆฐแ‰ แˆญแ‹แŠ•แŠ“ แ‹จแ‰ฐแ‹‹แˆจแ‹ฐแ‹แŠ• แˆแ‰ฅ แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แŠ แ‹ญแŠ•แ‰…แˆแข
๐Ÿ“– แŠขแˆณแ‹ญแ‹ซแˆต 57:15 โ€œแˆˆแ‹˜แˆ‹แˆˆแˆ แ‹จแˆšแŠ–แˆญ แˆตแˆ™แˆ แ‰…แ‹ฑแˆต แ‹จแˆ†แŠแฅ แŠจแ แ‹ซแˆˆแ‹ แˆแ‹‘แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ… แ‹ญแˆ‹แˆแฆ แ‹จแ‰ฐแ‹‹แˆจแ‹ฑแ‰ตแŠ• แˆฐแ‹Žแ‰ฝ แˆ˜แŠ•แˆแˆต แˆ•แ‹ซแ‹ แŠ แ‹ฐแˆญแŒ แ‹˜แŠ•แ‹ตแฅ แ‹จแ‰ฐแ‰€แŒ แ‰€แŒ แ‹แŠ•แˆ แˆแ‰ฅ แˆ•แ‹ซแ‹ แŠ แ‹ฐแˆญแŒ แ‹˜แŠ•แ‹ตแฅ แ‹จแ‰ฐแ‰€แŒ แ‰€แŒ แŠ“ แ‹จแ‰ฐแ‹‹แˆจแ‹ฐ แˆ˜แŠ•แˆแˆต แŠซแˆˆแ‹ แŒ‹แˆญ แ‰ แŠจแแ‰ณแŠ“ แ‰ แ‰ฐแ‰€แ‹ฐแˆฐ แˆตแแˆซ แŠฅแ‰€แˆ˜แŒฃแˆˆแˆแขโ€
แˆˆ. แ‹จแŠ•แˆฐแˆ แˆแ‰ฅ แŠแ‰ แˆจแ‹
๐Ÿ‘‰ แŠจแˆแŠ•แˆ แ‰ แˆ‹แ‹ญ แ‰ แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แ‹˜แŠ•แ‹ต แ‰ฐแ‰€แ‰ฃแ‹ญแŠแ‰ต แ‹ซแˆˆแ‹ แŒธแˆŽแ‰ตแฃ แ‹จแŠ•แˆฐแˆ แŒธแˆŽแ‰ต แŠแ‹แข
๐Ÿ‘‰แŠ•แˆฐแˆ แˆตแŠ•แŒˆแ‰ฃแฃ แ‹ตแŠซแˆ›แ‰ฝแŠ•แŠ• แŠฅแŠ“ แˆ˜แ‰ฐแˆ‹แˆˆแ‹แ‰ฝแŠ•แŠ• แŠฅแ‹จแ‰ฐแŠ“แ‹˜แ‹แŠ• แˆแˆ…แˆจแ‰ต แŠฅแŠ•แŒ แ‹ญแ‰‹แˆˆแŠ•แข
๐Ÿ“–แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 7:12 โ€œแ‰ฃแ‰ตแˆ˜แˆˆแˆฑ แŒแŠ• แˆฐแ‹ญแ‰แŠ• แ‹ญแˆตแˆ‹แˆแฅ แ‰€แˆตแ‰ฑแŠ• แŒˆแ‰ฐแˆจ แŠ แ‹˜แŒ‹แŒ€แˆแคโ€
แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญแŠ• แˆŠแ‹ซแ‹ญ แ‹จแˆšแ‰ฝแˆแฃ แ‹จแŠ•แˆตแˆ แˆแ‰ฅ แ‹ซแˆˆแ‹ แ‰ขแ‰ป แŠแ‹‰แข
ย 
======English translation ======
====== The heart that live in God’s presence =====
Opening verse
๐Ÿ”‘Luke 18:9-23(HSBV) Jesus also told this parable to some who were confident that they were righteous and looked down on everyone else. 10 โ€œTwo men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. 11 The Pharisee stood and prayed about himself like this: โ€˜God, I thank you that I am not like other people: greedy, unrighteous people, adulterers or even like this tax collector. 12 I fast twice a week; I give a tenth of everything I get.โ€™ 13 The tax collector, however, stood far off and would not even look up to heaven, but beat his breast and said, โ€˜God, be merciful to me, sinner that I am!โ€™ 14 I tell you that this man went down to his home justified rather than the Pharisee. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted.โ€
๐Ÿ‘‰Here, we see an account of two people (the Pharisees and the tax collector).
๐Ÿ‘‰This is how the Pharisees prayed:
โœ โ€˜God, I thank you that I am not like other people: greedy, unrighteous people, adulterers โ€“ or even like this tax collector. I fast twice a week; I give a tenth of everything I get.โ€™ And
๐Ÿ‘‰ this is how the Tax collector prayed too:
โœHe stood far off and would not even look up to heaven, but beat his breast and said, โ€˜God, be merciful to me, sinner that I am!โ€™
๐Ÿ‘‰The Lord Jesus said,
๐Ÿ‘‰The tax collector went down to his home justified rather than the Pharisee. Because, everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted.
๐Ÿ‘‰God sees the heart you are praying by not the tongue you are praying by; He sees the heart you came by not the leg you came by too.
๐Ÿ“–Ps 66:18 If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. 19 But truly God has listened; he has attended to the voice of my prayer. 20 Blessed be God, because he has not rejected my prayer or removed his steadfast love from me!
๐Ÿ‘‰What can we learn from the life these two people?
๐Ÿ‘‰1, The life the Pharisees:
โž€Had no upright thought. Arrogant!
๐Ÿ‘‰Whosoever has not pure heart is arrogant but God opposes the proud, but gives grace to the humble.
๐Ÿ“–Hab 2:4 โ€œBehold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith.
๐Ÿ‘‰Whosoever has not upright thought has no pure heart.
The essential ingredient for our prayer to be accepted by God is good conscience and faith out of pure heart (1Tim 1:19)
๐Ÿ“–1Tim 1:19 (NRSV) โ€œhaving faith and a good conscience. By rejecting conscience, certain persons have suffered shipwreck in the faith;โ€
๐Ÿ‘‰He is arrogant: confident of his own deeds and righteousness not to the righteousness of God. But the bible says, โ€œOur righteous acts are like filthy rags.โ€
๐Ÿ“–Isa 64:6 (TNIV) โ€œAll of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away.โ€
๐Ÿ‘‰Only the upright will live in Godโ€™s presence.
๐Ÿ“–Ps 140:13 (TNIV) โ€œSurely the righteous will praise your name, and the upright will live in your presence.โ€
๐Ÿ”‘The life of the tax collector.
๐Ÿ‘‰Humble: one of the hearts that attracts Godโ€™s attention from the life of man is a broken heart and a humbled heart
God, delights to the broken heart than sacrifices.
๐Ÿ“– Ps 51:16(HSBV) You do not want a sacrifice, or I would give it; You are not pleased with a burnt offering. 17 The sacrifice pleasing to God is a broken spirit. God, you will not despise a broken and humbled heart.
๐Ÿ‘‰God will never rejects the humble nor does he accept the proud.
๐Ÿ“–Ps 138:6(HSBV) Though the LORD is exalted, He takes note of the humble; but He knows the haughty from a distance.
๐Ÿ“–Isa 57:15 (NRSV) โ€œFor thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is Holy: I dwell in the high and holy place, and also with those who are oppressed and humble in spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the oppressed.โ€
๐Ÿ‘‰Have a heart of repentance.
๐Ÿ‘‰The prayer acceptable to God than all is the prayer of repentance and longing for his mercy.
๐Ÿ‘‰When we Repent, we are telling God that, โ€™God! we need your help and mercy for our transgression, for weakness and errors.โ€™
๐Ÿ“–Ps 7:12 (HSBV) If anyone does not repent, God will sharpen His sword; He has strung His bow and made it ready.
๐Ÿ‘‰Only repented heart can see God.