Ba’aankee sirraa fuudhameera!

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

🛐 Ba’aankee sirraa fuudhameera!

📖 Yoh. 1:29 “Borumtaa Yohannis utuu Yesus gara isaa dhufuu argee, “Ilaa hoolicha Waaqayyoo, isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu.”

🎚 Biyya lafaa kanarratti ba’aa namni nama gargaaruu hindandeenye, dhukkuba namni namaaf hinargine, dhukkuba meeshaan biyya lafaafi  “ultrasound”n hinargineefi qoricha hinqabne, … cubbuudha.

📖 Far. 38:4 “Irra-daddarbaan koo mataa koo irra ol darbeera, miijanni isaas ba’aa ani baachuu hin dandeenye ta’ee anatti ulfaateera.”

🎚 Dhiifamuun cubbuu gaafa namaaf ta’u; namni dhibee dhukkubarraas, hiyyummaarraas waan inni irraa hinhiikamne hinjiru.

🎚 Hundeen rakkina kamiiyyuu cubbuudha.

🐏 Yohannis “Ilaa hoolicha Waaqayyoo, isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu.” Jedhe.

🔑 Ba’aan nurra hinhjiru!

🔑 Nuyi Yesuusiin bilisa!

🎚 Kanaafidha Yesuus yeroo dhukkubsataa garasaatti fidan “cubbuunkee siif dhiifameera” kan jedhu.

📖 Yoh. 20¯¯¯¯¯¯²¹ Yesus ammas itti deebi’ee, “Nagaan isiniif haa ta’u'” isaaniin jedhe; itti fufees, “Abbaan akkuma ana erge, ani immoo isin nan erga” jedhee isaanitti dubbate. ²² Kana jechaa hafuura isaanitti baafatee, “Hafuura qulqulluu fudhadhaa! ²³ Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif, cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera; cubbuu isaaniittii kan isin hin hiikne, cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru” isaaniin jedhe.

🔑 Cubbuunkee siif dhiiifameera Dhiiga Hoolichaatiin!

 

🎚 Yesus akkas jedhe: … “Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif, cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera; …”

📖 Mat. 9¯¯¯¯¯² Kunoo, jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du’e siree irra ciibsanii gara isaa fidan; Yesus amantii jarreen kanaa yommuu arge, namicha isa dhagni isaa gar tokko du’een, “Ilma koo jabaadhu! Cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera” jedhe. ³ Kana irratti barsiisota seeraa keessaa kaan, “Namni kun Waaqayyoon arrabsa” jedhanii garaa isaaniitti dubbatan. ⁴ Yesus garuu yaada isaanii beekee, “Maaliif garaa keessan keessatti hamaa yaaddu? ⁵ Kamtu salphaa dha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka’iitii adeemi jechuu? ⁶ Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa!” isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gar tokko du’een immoo, “Ka’iitii siree kee fudhadhuu mana keetti gali!” jedhe.

🐐 Aaron Korbeeyyii reettii lama aarsaa sababii cubbuutiif dhi’aatuufi korbeessa hoolaa tokko waldaa Israa’elootaa biraa fuudha.

🐐 Korbeeyyii sana lamaan irratti mukti lama buufama. Korbeessa mukti kan irra bu’e keessaa inni tokko aarsaa sababii cubbuu sabaatiif dhi’aatu ta’ee gorra’ama. Aaroon dhiigasaa fuudhee iddoo isa golgaa keessaatti lixee teessoo araaraa sana irratti, teessicha fuula durattis haa facaasu! Inni akkasitti sababii xuraa’ummaa, irra-daddarbaa fi cubbuu namoota Israa’el hundumaaf, iddoon inni qulqullaa’aan sun akka hin xuroofne in godha.

🐐 Korbeessa mukti kan irra bu’e keessaa isa lammaffaa fayyaatti jirurrammoo harkasaa lamaan mataa korbeessichaarra kaa’ee, yakka, irra-daddarbaa fi cubbuu namoota Israa’el hundumaa beeksisee, mataa korbeessichaarra erga kaa’ee booddee, korbeessicha nama hojii kanaaf qophaa’ee jirutti kennee lafa onaa keessatti gad akka dhiisu in godha.

 

📖 Lew. 16¯¯¯¯¯¯⁵ Korbeeyyii reettii lama aarsaa sababii cubbuutiif dhi’aatuuf, korbeessa hoolaa tokko immoo qalma gubamuuf waldaa Israa’elootaa biraa haa fuudhu! ⁶ “Aaronis tuntunicha isa aarsaa sababii cubbuu isaatiif dhi’aatu sana dhi’eessee, ofii isaatiif maatii isaatiifis araara haa buusu! ⁷ Kana booddee immoo korbeeyyii reettii sana lamaan fuudhee balbala dunkaana walga’iitti ana Waaqayyo dura haa dhaabu! ⁸ Korbeeyyii sana lamaan irratti mukti lama haa buufamu! Mukti inni tokko kan irra bu’e ana Waaqayyoof, mukti inni kaan kan irra bu’e immoo gad dhiifamuudhaaf haa ta’u! ⁹ Inni korbeessa isa mukti inni kan ana Waaqayyo irra bu’e sana fidee aarsaa sababii cubbuutiif dhi’aatu haa godhu! ¹⁰ Korbeessi inni akka gad dhiifamuuf mukti irra bu’e immoo ittiin araara buusuudhaaf ana Waaqayyo duratti dhi’eeffamee, gara lafa onaatti gad haa dhiifamu! ¹¹ “Aaron immoo tuntunicha aarsaa sababii cubbuutiif dhi’aatu sana dhi’eessee ofii isaatiif maatii isaatiifis araara haa buusu! Tuntunoo aarsaa sababii cubbuu isaatiif dhi’aatu sanas haa gorra’u! …

¹⁴ dhiiga tuntunichaa irraas fuudhee fuula duraan karaa gara ba’a-biiftuu teessoo araaraa sanatti quba isaatiin haa facaasu! Akkasumas karaa fuula duraa teessoo araaraatti dhiigicha quba isaatiin si’a torba haa facaasu! ¹⁵ “Inni kana booddee korbeessicha aarsaa sababii cubbuu sabaatiif dhi’aatu sanas gorra’ee dhiiga isaa fuudhee iddoo isa golgaa keessaatti lixee akkuma dhiiga tuntunichaa sana godhe haa godhu! Teessoo araaraa sana irratti, teessicha fuula durattis haa facaasu! ¹⁶ Inni akkasitti sababii xuraa’ummaa, irra-daddarbaa fi cubbuu namoota Israa’el hundumaaf, iddoon inni qulqullaa’aan sun akka hin xuroofne in godha; dunkaana walga’ii isa xuraa’ummaa isaanii keessa isaan gidduu jiru sanaaf akkasuma in godha. ¹⁷ Yommuu Aaron araara buusuudhaaf iddoo qulqullaa’aa sanatti lixu, hamma inni ofii isaatii fi maatii isaatiif, guutummaa waldaa Israa’eliifis araara buusee gad ba’utti, namni tokko illee dunkaana walga’ii sana keessatti hin argamin! ¹⁸ Ergasiis gara iddoo aarsaa isa fuula koo duraa, isa gara balbala duraa sanatti gad ba’ee, araara haa buusu! Dhiiga tuntunichaa fi dhiiga korbeessicha reettii irraa fuudhee, gaanfota iddoo aarsaatti naannessee haa dibu! ¹⁹ Dhiigicha irraa fuudhee quba isaatiin si’a torba itti facaasee, xuraa’ummaa namoota Israa’el irraa addaan baasee iddoo aarsaa sana haa qulqulleessu! ²⁰ “Aaron iddoo qulqullaa’aa sanaaf, dunkaana walga’ii sanaaf, iddoo aarsaa sanaafis araara buusuu erga raawwatee booddee, korbeessicha isa fayyaatti jiru sana immoo in dhi’eessa. ²¹ Harka isaa lamaan mataa korbeessa isa fayyaatti jiru sana irra kaa’ee, yakka, irra-daddarbaa fi cubbuu namoota Israa’el hundumaa beeksisee, mataa korbeessichaa irra erga kaa’ee booddee, korbeessicha nama hojii kanaaf qophaa’ee jirutti kennee lafa onaa keessatti gad akka dhiisu in godha; ²² namichi sun korbeessicha lafa onaa keessatti gad in dhiisa, korbeessichi akkasitti yakka isaanii hundumaa of irratti baatee iddoo onaatti in geessa.

🐐 Haala kanaan korbeessii kun yakka, ba’aa, cubbu, dhukkuba, … saba Israa’el hundumaa fudhatee lafa onaa keessatti gad indhiifama. Kana booda yakki, ba’aan, cubbuun, … saba Israa’elirratti hinlakkaa’amu.

🐐 Kakuu moofaa keessatti akkasittiin luboonni xuraa’ummaa namootaa dhiiga korbeessaatiin qulleessaa; yakkaa, ba’aa, cubbuu, … namootaammoo korbeessa mudaa hinqabnetti dabarsaa turani.

🎚 Kakuu haaraa keessattimmoo Waaqayyo anaafi siin; isa cubbamaa qulleessuuf, isa dhukkubsataa fayyisuuf, isa hidhamaa hiikuuf, … ba’aa nurra jiru ilmasaarra kaa’e.

📖 Ibr. 7¯¯¯¯¯²⁷ Inni akka angafoota lubootaa warra kaanii, guyyuma guyyaatti duraan dursee cubbuu ofii isaatiif kana booddees cubbuu sabaaf aarsaa dhi’eessuu isa hin barbaachifne; inni ofii isaa aarsaa godhee, al tokkicha yeroo hundumaaf dhi’eesse. ²⁸ Seerri namoota dadhaboo angafa lubootaa godhee hojii irra in dhaabsisa; sagaleen inni kakaadhaan dhaga’amee, seericha booddee dhufe garuu, ilma isa bara baraan mudaa malee ta’e hojicha irra in dhaaba.

 

📖 Ibr. 13¯¯¯¯¯¹⁰ Nuyi iddoo aarsaa warri godoo sana keessa hojjetan irraa nyaachuun hin kennaminiif qabna. ¹¹ Angafni lubootaa dhiiga horii aarsaaf qalamanii, aarsaa cubbuutiif gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu sanatti ol in galcha; foon horii sanaa garuu iddoo buufataa keessaa gad baafamee in gubama, ¹² Yesusis akkasuma dhiiga ofii isaatiin saba qulleessuudhaaf karra mandarichaa duubatti dhiphate.

📖 Ibr. 10¯¯¯¯¯⁵ Kanaaf Kristos gara biyya lafaa yommuu dhufe, “Ati aarsaa, kennaas hin jaallanne, garuu dhagna abboomamuu anaaf qopheessiteetta. ⁶ Ati kennaa qalmaa isa gubamutti, aarsaa sababii cubbuutiif dhi’aatuttis hin gammanne; ⁷ kanaaf ani immoo, ‘Macaafa maramu keessatti waa’ee kootiif akkuma caafamee jiru,yaa Waaqayyo, kunoo, ani jaalala kee raawwachuudhaaf,dhufeera; nan jedhe” jedhee dubbate. ⁸ Utuma isaan kun akka seerichi abboomutti dhi’aatanii iyyuu, kana gararraatti, “Ati aarsaa, kennaas, kennaa qalmaa isa gubamu, aarsaa sababii cubbuutiif dhi’aatus hin jaallanne, ittis hin gammanne” jechuu isaa argineerra. ⁹ Itti dabalees immoo, “Kunoo, ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera” jedheera; kanaanis aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaaf, isaa duraa iddoodhaa fuudhe. ¹⁰ Akka jaalala Waaqayyoo sanatti, dhagni Yesus Kristos yeroo hundumaaf akka ta’utti, al tokkicha aarsaa ta’ee dhi’eeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerra.

📢 Har’a ergaan siif qaba:

🔑 Yesuus yakkaakee, ba’aakee, cubbuukee, dhukkubakee… ofirratti fudhateera!

🔑 Kana booda ba’aa inni siif baate; hinbaatiin!

📖 Isa. 53:12 “inni cubbuu namoota baay’ee baatee, waa’ee cubbuu isaaniitiifis isaaniif in kadhate; lubbuu isaa du’atti dabarsee kennee, warra balleessaa qabanii wajjinis waan lakkaa’ameef, ani qooda isaa warra gurguddootaa wajjin nan godhaaf, warra jajjaboo wajjinis boojuu in hirmaata” jedhe.”

 

📖 2Qor. 5:21 Isa cubbuu tokko illee hin qabne, nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti, nuuf jedhee cubbamaal isa godheera.

🎚 Qoodakoofi qoodakee nama cubbamaa, gadadamaa, … ta’ee ba’aa keenya baate. Ati fayyatti akka jiraattuuf siif garafame.

🎚 Idaan cubbuu bara Addaamii kaasee sitti caafame akka sitti hinlakkaa’amneef ba’aa sana siif baate.

📖 Qol. 2:14 “Wanta nu irratti caafamee ture, isa nutti hin tolin sana, waan inni karaa seeraa nu irraa barbaaduu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera.”

🔑 Akkuma Kakuu moofaa keessatti yakkaa, ba’aa, cubbuu, … korbeessatti dabarsan; yakkikee, ba’aankee, cubbuunkee, … sitti miti ilma Waaqayyootti lakkaa’ameera. Tollisaa, qulqullummaansaa, qajeelummaansaa, … kankoofi kankee ta’eera!

📖 1Phe. 2:24 “Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf, inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba’e; madaa’uu isaatiin isin in fayyifamtan.”

🎚 Kakuu moofaa keessatti cubbuun namatti lakkaa’ama. Bara kakuu moofaafi kakuu haaraa gidduu waggaa dhibba afur bara dukkanaa kan jedhamutu ture.

🎚 Yesuus gaafa dhalatu garuu galmee moofaan cufamee galmee haaraatu baname.

🔑 Wanta diinni ittiin si hammeessu hundumaayyuu sirraa cufeera Dhiiga Hoolichaatiin!

📖 Rom. 8:1 “Egaa amma firdiin, warra Kristos Yesusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokko illee hin jiru.”

🎚 Namni dubbiin jalaa dabe; fuula seeraatti dhiyaatee falmateeti ofirraa kaasa.

🔑 Dhiiga Hoolichaan firdii jalaa ati bilisadha!

🔑 Gatiin sirra hinjiru! Kaanseriin, koronanaan, HIV’n, … sirratti humna hinqabu!

📖 Uma. 27:40 “Ati billaa keetiin in jiraatta, obboleessa keetiifis in hojjetta; garuu yeroo diddee jalaa sosochootutti waanjoo isaa boquu kee irraa in buufta” jedheen.”

🔑 Yoo mormite ofirraa gatta!

🎚 Namoonni tokkot tokko Phaawulos “dhukkubsateera” jedhu. Akka inni ol, ol of hinqabneef waraansatu itti ramadame malee dhukkuba miti.

📖 2Qor. 12:7 “Mul’ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti, wanti dhagna koo keessa taa’ee na waraanu ergaan Seexanaa anaaf kennamee, na rukuta; na rukutuu isaatiinis ol of qabuu irraa na dhowwa.”

🎚 Bartoonni Gooftaa hindhukkubsanne. Ati fayyaatti akka jirattuuf siif dhukkubsate Yesuus.

 

🔑 Seexanniifi alangaan biyya lafaa si tumnaan wallaba si baasuuf si waame malee; Yesuus rakkinaaf si hinwaamne!

🔑 Hoolichi Waaqayyoo Fuudheera Ba’aakee!

🔑 Kanaafuu falamadhu; ati mana qulqullummati malee mana dhukkubaafi mana rakkinaa miti!

 

ሸኽምህ ተወግዶልሃል

📖ዮሐንስ 1፥29  ዮሐንስ በማግሥቱ፣ ኢየሱስ ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፤ “እነሆ! የዓለምን ኀጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ፤

👉በዚህ ዓለም ላይ ማንም ሊረዳህ የማይችል ሸክም፣ ማንም ሊሃክምህ የማይችል በሽታ፣ በጤና መመርመርያ መስርያ እንኳን ልታይ የማይችለው፣ የሀጥያት በሽታ ነዉ።

👉መዝሙር 38፥4 “በደሌ ውጦኛል፤ እንደ ከባድ ሸክምም ተጭኖኛል፤” አለ ዳዊት።

📖መዝሙር 38፥4 “በደሌ ውጦኛል፤ እንደ ከባድ ሸክምም ተጭኖኛል።

👉ከእግዚአብሔር ምሕረት ካገኘህ፣ ሌላ ከሌላ የበሽታ እስራት መፈታት ቀላል ነወ።

👉የሁሉም በሽታ እና ሰቆቃ ምንጭ ሀጥያት ነው። ለዚህ ነዉ ኢየሱስ ሰዎች ወደ እሱ ስመጡ፣ ሳይፈውሳቸው  አስቀድሞ ከሀጢአታቸው ጋር ስሟገት የነበረው፤ ያን ሽባ ሰው በቃሬዛ ተሸክሞ ስያመጡበት ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን፣ “አይዞህ አንተ ልጅ፤ ኀጢአትህ ተሰርዮልሃል” ያለውም ለዝያ ነዉ።

📖 ማቴዎስ 9፥2 “በዚያም ሰዎች አንድ ሽባ ሰው በቃሬዛ ተሸክመው ወደ እርሱ አመጡ። ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን፣ “አይዞህ አንተ ልጅ፤ ኀጢአትህ ተሰርዮልሃል” አለው።”

👉እንዲሁም በዮሐንስ 20፥23 ላይ፣  “ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል፤ የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል፤”  ያላቸውም ለዚህ ነዉ፤” አለ።

📖ዘሌዋውያን 16 ²⁰ መቅደሱንም፥ የመገናኛውንም ድንኳን፥ መሠዊያውንም ማስተስረይ ከፈጸመ በኋላ ሕያውን ፍየል ያቀርባል፤ ²¹ አሮንም ሁለቱን እጆቹን በሕያው ፍየል ራስ ላይ ይጭናል፥ በላዩም የእስራኤልን ልጆች በደል ሁሉ መተላለፋቸውንም ሁሉ ኃጢአታቸውንም ሁሉ ይናዝዛል፤ በፍየሉም ራስ ላይ ያሸክመዋል፥ በተዘጋጀው ሰውም እጅ ወደ ምድረ በዳ ይሰድደዋል።

👉እዝህ ቦታ ላይ ስናይ ካህኑ  ከእስራኤል ልጆች ማኅበር ለኃጢአት መሥዋዕት ሁለት አውራ ፍየሎች፥ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ አውራ በግ ይወስዳል።

📖ዕብራውያን 13  ¹⁰ መሠዊያ አለን፥ ከእርሱም ሊበሉ ድንኳኒቱን የሚያገለግሉ መብት የላቸውም። ¹¹ ሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ወደ ቅድስት የእንስሶችን ደም ያቀርባልና፤ ሥጋቸው ግን ከሰፈሩ ውጭ ይቃጠላል። ¹² ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ በገዛ ደሙ ሕዝቡን እንዲቀድስ ከበር ውጭ መከራን ተቀበለ።

👉በብሉይ ክዳን ካህናት ሲያደርጉ እንደ ነበር እንዲሁ በአድስ ክዳን ደግሞ ክርስቶስ የበግ ደም ሳይሆን እንከን የለለበት የራሱን ንጽሁ ደም ሠውቶ አነጻን።

👉ኢየሱስ፣ ሸክማችንን፥መተላለፋችንን እና ህመማችን ወስዶታል።

✏️እሱ ከተሸከመልን፣ እኛ ደግሞ አንሸከምም!

📖ኢሳይያስ 53፥12 “ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን ይወርሳል፥ ከኃያላንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል፤ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቶአልና፥ ከዓመፀኞችም ጋር ተቈጥሮአልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ፥ ስለ ዓመፀኞችም ማለደ።”

👉ከ አዳም ጊዜ ጀምሮ የነበረብንን ሀጢያት ያስወግድልን ዘንድ ስለኛ ሀጥያት አደረገው።

2ኛ ቆሮንቶስ 5፥21  “እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን፣ ኀጢአት የሌለበትን እርሱን እግዚአብሔር ስለ እኛ ኀጢአት አደረገው።”

👉የነበረብንን ክስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደሙ ሰርዞታል።

📖ቆላስይስ 2፥14  “ሲቃወመንና ሲጻረረን የነበረውን የዕዳ ጽሕፈት ከነሕግጋቱ በመደምሰስ፣ በመስቀል ላይ ቸንክሮ ከመንገድ አስወገደው።”

👉እሱ በደላችንን ወስዶት ጽድቁን፥ መለኮታዊ ጤንነት እና ብልጽግናውን ሰጠን።

📖 1ኛ ጴጥሮስ 2፥24 “ለኀጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኀጢአታችንን በእንጨት መስቀል ላይ ተሸከመ፤ በእርሱ ቊስል እናንተ ተፈውሳችኋል።”

👉ስለ ጤንነትህ ተፋለም፣ ያንን በሽታም አምቢ በል

📖ዘፍጥረት 27፥40  “በሰይፍ ትኖራለህ፤ የወንድምህም አገልጋይ ትሆናለህ። አምርረህ በተነሣህ ጊዜ ግን፣ ቀንበሩን ከጫንቃህ ላይ፣ ወዲያ ትጥላለህ።””

የእምነት አዋጅ

👉ያየስኳር በሽታ፥ ያኮሮና፥ ያ HIV፥ ያደምብዛት ወይም የደም ማነስ፥ ማንኛውም በሽታ ባንተ ላይ አቅም የለውም።

👉ምንም አይነት በሽታ ያንተ አይደለም፣ ምክንያቱም፣

🖊በርግጥ እርሱ ደዌያችንን ወሰደ፤ ሕመማችንንም ተሸከመ፤  ስለ መተላለፋችን ተወጋ፤ ስለ በደላችንም ደቀቀ፤

🖊በእርሱ ላይ የወደቀው ቅጣት ለእኛ ሰላም አመጣልን፤ በእርሱም ቍስል እኛ ተፈወስን።

Your burden has taken away!

📖John 1፥29 (TNIV) “The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!”

👉 As you’re living in this world, the burden that no one can help you, the sickness that no one can treat you, the invisible sickness even with the help of ultrasound is the problem due to sin.

👉In Ps 38:4 David said, “My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear.”

👉 Once you obtain God’s mercy, it will be easy for you to be set free from any sickness or physical issue.

👉 The source of every affliction and sickness is Sin. That was why Jesus used to deal with their sin before he used to heal them when people used to bring sick people to him.

👉 Indeed, when they brought the paralytic to him, he said to him, “Son, your sins are forgiven.”

📖Mat 9፥2 (TNIV) “Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, “Take heart, son; your sins are forgiven.”

👉Again in John 20, Jesus said, “If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you retain the sins of any, they are retained.” (John 20፥23)

📖 Lev 16 (NKJV) ²⁰ “And when he has made an end of atoning for the Holy Place, the tabernacle of meeting, and the altar, he shall bring the live goat. ²¹ Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, confess over it all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man.

👉 Here the priest took from the congregation of the children of Israel two kids of the goats as a sin offering, and one ram as a burnt offering.

📖Heb 13 (NKJV) ¹⁰ We have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. ¹¹ For the bodies of those animals, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned outside the camp. ¹² Therefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered outside the gate.

👉 As the priest used to do this in the old covenant, so does Jesus in the new covenant, even he sacrificed his own innocent blood and sanctified us.

👉 Jesus bored your sickness, burden and your sin up on himself.

✏️If then he bore it over himself on our behalf, we have not to bear it anymore on ourselves.

📖Isa 53፥12 (NKJV)  “Therefore I will divide Him a portion with the great, And He shall divide the spoil with the strong, Because He poured out His soul unto death, And He was numbered with the transgressors, And He bore the sin of many, And made intercession for the transgressors.”

👉 To cancel our sin from the early time of Adam, God the father made his Son Jesus sin.

📖2Cor 5፥21 (NKJV) “For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.”

👉 Jesus, by shading of his blood on that cross, has destroyed what was against us, a certificate of indebtedness, and nailed it there.

📖Col 2፥14 (NKJV) “having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross.”

👉 Your debt is paid. No more debt is on us

📖Romans 8፥1 (NET) “There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.”

👉 He took our sin upon himself and gave us his righteousness, divine health and prosperity.

📖1 Peter 2፥24 (NET) “He himself bore our sins in his body on the tree, that we may cease from sinning and live for righteousness. By his wounds you were healed.”

👉 Stand for your health and rebel against that sickness.

📖 Gen 27፥40 (HCSB) “You will live by your sword, and you will serve your brother. But when you rebel, you will break his yoke from your neck.”

✏️Faith declaration!

👉No more sickness is on you, be it diabetes, hypertension, cancer or any other issue is powerless on you!

👉That Sickness is not yours, nor it is your portion, because:

🖊 He Himself bore our sicknesses, and He carried our pains;

🖊He was pierced because of our transgressions, crushed because of our iniquities; punishment for our peace was on Him, and we are healed by His wounds.