🕊 Ati Si’achi Abdii Qabda 🕊

 #Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

 

⛪Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa ⛪

🕊 Ati Si’achi Abdii Qabda 🕊

📖 Iyo. 14¯¯¯¯¯⁷ “Mukti yoo murame iyyuu deebi’ee waan latuuf, damee godhachuun isaas waan hin oolleef abdii qaba; ⁸ hiddi isaa lafa keessaa yoo dulloome iyyuu, gufuun isaa lafa keessatti yoo goge iyyuu, ⁹ foolii bishaaniitiin in lata, akka biqiltuu haaraas damee in baasa;

💰 Nama qarshii qabu caalaa nama abdii qabutu caala.

🎚 Abdiin hamilee jireenyaati.

🎚 Namni hamilee hinqabne isa du’erra hincaalu.

🎚 Inni jiru abdii jireenya qaba; inni du’e garuu abdii jireenyaa hinqabu.

📖 Lal. 9:4 “Garuu warra jiraatan gidduu kan jiraatu abdii qaba; leenca du’e irra saree jiru wayya.”

📘 kutaan (luqqisiin Iyo. 14⁷⁹) kun Iyoobiif kan dubbatamedha.

🛐 Iyoob ijoollee, qabeenya, fayyaa, … dhabuusaatiin nama muka murametti fakkeeffamedha.

🛐 Iyoob nama jiraatti du’edha; hafuura Waaqayyo keessa kaa’etu jira malee waan uumamasaa hundinuu iddoosaatii badeera.

📖 Iyo. 19¯¯¯¯¹⁷ Hafuurri koo haadha manaa kootti in xiraa’e, obbolaan koos ana irraa in baqatan. ¹⁸ Ijoolleen illee na tuffatu, yommuun ka’u isaan ana irratti in dubbatu. ¹⁹ Firoonni koo warri ani amanadhu hundinuu na ciigga’an, warri ani isaan jaalladhus ana irratti in ka’an; ²⁰ gogaan koo foon kootti, lafee koottis in goge; foon ilkaan kootii duwwaatu iddoo jira.

… ²⁶ Gogaan dhagna kootii ana irraa qunca’ee, foonis dhagna koo irra hin jiru yoo ta’e iyyuu, ani Waaqayyoon arguuf jira. ²⁷ Ani ofii kootii isa nan arga; anumatu ija kootiin isa arga malee, kan biraa miti; ani garuu isa yaaduu irraa kan ka’e nan gaggabe.

☠️Seexanni hojii gaarii hojjetee hinbeeku.

📖 Yoh. 10:10 Hattuun, waan biraaf utuu hin ta’in, hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaafis in dhufti; ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, irraa hafaas haa qabaataniif dhufeera” jedhe.

💡 Har’aa kaasee jirreenya irraa hafaan si eebbiseera!

☠️ Seexanni hojiinsaa hatuu, qaluu, balleessuu waan ta’eef; iyoob bira dhaqee hojjettootasaa qalee qabeenyasaa hate, ijooleesaas ajjeesee harka duwwaatti isa hambisee isa hiyyoomse, qaamasaas madaadhaan rukutee, raammessee, ajeessee, … bifa dhalootasaa irraa balleesse.

🌿 Garuu Waaqayyo Iyyoobiin “Mukti yoo murame iyyuu deebi’ee waan latuuf, damee godhachuun isaas waan hin oolleef abdii qaba”

🎚 Namni waan dhukkubni itti baay’ateef in du’u; waan rakkinni itti baay’ateefis badduu inba’u.

📖 1Qor. 3¯¯¯¯¯¹⁶ Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan, hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru hin beektanii ree? ¹⁷ Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo yoo balleesse, Waaqayyo immoo isa in balleessa; manni qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluu dha, innis isin.

✍🏽 Har’aa ergaan siif qaba:

🎚 “Isa qulqullummaa mana Waaqayyoo yoo balleesse, Waaqayyo immoo isa in balleessa” jedha.

🕊 Isa si balleessuuf dhufe Yesuus balleessuuf si dhufeera!

🕊 Dhagnikee mana qulqulluummaa Waaqayyooti malee mana dhukkubaafi mana seexanaa miti.

🎚 Onneenkee, kaleenkee, … dhumuu danda’a, fayyaankee miidhamuu dandaa’a, abdiinkee dhumuu danda’a, ragaan mana yaalaasitti dubbatu waan biraa ta’uu danda’a, …

🛐 … garuu Iyoob akkas jedha:

📖 Iyo. 33:4 “Hafuurri Waaqayyoo na uumeera, hafuurri inni hundumaa danda’u anatti baafate sunis ana in jiraachisa.”

💡 Har’aan booda hinduutu injiraatta siifan labsa!

📖 Far. 104:30 “Yeroo ati hafuura kee itti ergitu immoo, isaan in uumamu; ati immoo irra-lafaa in haaressita.”

🕊 Hafuurrisaa fayyisaa qofa utuu hinta’iin uumaadha!

🕊 Kanaafidha lafeen caccabe, kaleen, tiruun, onneen, … dhume kan deebi’ee uumame, kanaafidha dhukkuba qoricha hinqabnerraa namni kan fayyu, dhabduun deessee hinbeekene kan dhala argattu, …

🕊 Amani, ati mana Waaqayyoo isa waan hinjirre jiraachisuuti malee mana dhukkubaa miti.

📖 Rom. 8:11 “Hafuurri Waaqayyoo inni Yesusin warra du’an keessaa kaase, isin keessa yoo jiraate, inni Kristosin warra du’an keessaa kaase, hafuura isaa isa isin keessa jiraatuun, dhagna keessan isa du’us immoo in jiraachisa.”

🕊 Sagaleen kun seenaa miti; har’as jiraataadha.

💡 Hafuurri Waaqayyoo inni Yesusin warra du’an keessaa kaase; du’aa qaamakee akka iddootti deebisuuf ajajeera Humna Dhiiga Hoolichaatiin!

☠️ Seexanni hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaafis in dhufa; ilmi Waaqayyoommoo hojii seexannaa diiguudhaaf mul’ateera.

📖 Isa. 6:13 “biyyicha keessatti nama kudhan keessaa namni tokko yoo hafe iyyuu, innis immoo in balleeffama; garuu akkuma qilxuu guddaan yommuu muramu gufuun isaa lafa keessatti hafu akkasuma sanyii qulqullaa’aan biyyicha keessatti in hafa” jedhe.”

🕊 Inni nama balleessu, nama ajjeesu; si balleessuu si ajjeessuu hindanda’u!

📖 Mar. 16¯¯¯¯¹⁷ Warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun in argamu; warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota in baasu, afaanota haaraadhaanis in dubbatu. ¹⁸ Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu; harka isaaniis warra dhukkubsatan irra in kaa’u, isaanis in fayyu” isaaniin jedhe.

🛐 Iyoob akkuma “ani Waaqayyoon arguufan jira” jedhe Waaqayyoon argeera; Waaqayyos itti mul’ateera.

📖 Iyo. 42:5 “Ani waa’ee kee dur gurraan dhaga’eera, amma garuu ati anatti mul’atteetta.”

🕊 Waaqayyo akkamiin Iyoobitti mul’ate?

🛐 Bara jireenyasaa isa gara booddee isa gara duraa caalaatti in eebbise.

🛐 Qabeenyisaa inni booda isa duraarra dachaa lamaan kennameef.

🛐 Guutummaa biyya sanaa keessatti dubartoonni akka intaloota Iyoob bareedan hin argamne.

📖 Iyo. 42¯¯¯¯¹² Waaqayyo bara jireenya Iyoob isa gara booddee isa gara duraa caalaatti in eebbise; Iyoob hoolota kuma kudha afur, gaalota kuma ja’a, qotiyyoo cimdii kuma tokko, harroota dhaltuu kuma tokkos in hore. ¹³ Akkasumas ilmaan torbaa fi intaloota sadii in godhate. ¹⁴ Intala isaa, ishee duraa “Yimiimaa”, ishee lammaffaa “Qasii’aa”, ishee sadaffaa immoo “Qereen-Haphuu” jedhee moggaase. ¹⁵ Guutummaa biyya sanaa keessatti dubartoonni akka intaloota Iyoob bareedan hin argamne; abbaan isaanii immoo obboloota isaanii wajjin dhaala isaaniif in hire.

💡Jireenyikee dachaadhaan akka siif deebi’u ajajeera Humna Dhiiga Hoolichaatiin!

📖 Er. 30¯¯¯¯¹⁵ Anoo sababii yakka keessan isa guddaaf, cubbuu keessan isa baay’eefis jedheen isin adabe, isin maaliif madaa keessan isa qorichi fayyisuu hin dandeenyeef iyyitu? ¹⁶ Amma garuu warri isin nyaatan hundinuu akka nyaataman, diinonni keessan hundinuu akka booji’aman, warri isin saaman akka saamaman, warri isin ari’atan hundinuu akka ari’ataman nan godha. ¹⁷ Diinonni keessan, ‘Isin Xiyoon ishee gatamte, ishee namni dhimma ishee hin qabnee dha’ yoo isiniin jedhan iyyuu, ani immoo madaa keessan nan fayyisa, gogaa haaraas isa irratti nan biqilcha; kana ana Waaqayyotu dubbate.

🎚 Fayyinni buddeena ijoollee Waaqayyooti.

😠 Hundeen dhukkubaa, dhiphinaa, rakkinaa, … cubbuudha.

📖 Yoh. 20¯¯¯¯¯²¹ Yesus ammas itti deebi’ee, “Nagaan isiniif haa ta’u'” isaaniin jedhe; itti fufees, “Abbaan akkuma ana erge, ani immoo isin nan erga” jedhee isaanitti dubbate. ²² Kana jechaa hafuura isaanitti baafatee, “Hafuura qulqulluu fudhadhaa! ²³ Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif, cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera; cubbuu isaaniittii kan isin hin hiikne, cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru” isaaniin jedhe.

💡Cubbuunkee siif dhiifameera Humna Dhiiga Hoolichaatiin!

🎚 Cubbuunkee sii dhiifamnaan aangoon dhukkubaafi du’aa sirratti mirga hinqabu.

 

======== የአማርኛ ትርጉም =======

======== አሁንም ተስፋ አለህ። =======

የመክፈቻ ጥቅስ

📖 ኢዮብ 14 ⁷ “ዛፍ እንኳ ቢቈረጥ፣ እንደ ገና ሊያቈጠቍጥ፣ አዳዲስ ቅርንጫፍም ሊያበቅል ተስፋ አለው። ⁸ ሥሩ በምድር ውስጥ ቢያረጅ ጒቶው በመሬት ውስጥ ቢበሰብስም፣ ⁹ የውሃ ሽታ ባገኘ ጊዜ ያቈጠቍጣል፤ እንደ ተተከለም ችግኝ ቅርንጫፍ ያወጣል። 

👉ተስፋ ለመኖር ማበረታቻ ይሰጥኃል።

👉 ተስፋ ቢሶች እና ሙታን አንድ ናቸው።

📖 መክብብ 9:4  በሕያዋን መካከል ያለ ማንኛውም ሰው ተስፋ አለው፤ በሕይወት ያለ ውሻ ከሞተ አንበሳ ይሻላልና!”

👉 ኢዮብ እንደ ተቆረጠ ዛፍ ነበር፣ ምክንያቱም ከነፍሱ በቀር፣ የነበረው ነገር ሁሉ፣ አልቆውበታል።

👉ለዘዚህ ነው፤ በኢዮብ 19 ስናገር፣ “እስትንፋሴ ለሚስቴ እንኳ የሚያስጠላት ሆነ፤ የገዛ ወንድሞቼም ተጸየፉኝ፤ ቈዳና ዐጥንት ብቻ ሆኜ ቀረሁ፤ ድድ ብቻ ቀርቶልኝ አመለጥሁ፤ቈዳዬ ቢጠፋም፣ ከሥጋዬ ብለይም፣ እግዚአብሔርን አየዋለሁ፤” ያለው።

☣️ ሰይጣን መልካም ሰርቶ አያውቅም።

📖 ዮሐንስ 10፥10 “ሌባው ሊሰርቅ፣ ሊገድልና ሊያጠፋ ብቻ ይመጣል፤ እኔ ግን ሕይወት እንዲኖራቸውና እንዲትረፈረፍላቸው መጥቻለሁ።”

👉 ኢየሱስ የተትረፈረፈ ሕይወት ሊሰጠን እንጂ በመከራ ውስጥ ሊተወን አልመጣም።

👉ተልእኮው መስረቅ፣ መግደልና ማጥፋት ስለሆነ፣ ሰይጣን ከህይወቱ በስተቀር ማንኛውንም የኢዮብን ነገር አጠፋ።

👉 በሕመምህ ጽናት ምክንያት ፈጽሞ አትሞትም፣ ካለፍክበት ፈተና ጠንካራነት የተነሳም አትጠፋም።

📖 1ኛ ቆሮንቶስ 3:16   “እናንተ ራሳችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውስጣችሁ እንደሚኖር አታውቁምን?”

👉 አንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንጂ የበሽታ ቤት አይደለህም።

 

👉 የናዝሬቱ ኢየሱስ ደግሞ፣ የአጥፊውን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ።

👉ስሩ በመሬት ውስጥ ያለ፣ ነገር ግን የደረቀ ዛፍ፣ በውኃ ጠብታ በኩል እንደገና እንደሚበቅል፣ እንዲሁ የደከመው ልብህና ኩላሊቶችህ እንደ ገና ይበቅላሉ።

👉 ከሆስፒታል ወይም ከማንኛውም የጤና ተቋም፣ መጥፎ ሪፖርት ሰምተህ ተስፋ ቆርጠህ ሊሆን ይሆናል፤ ነገር ግን ኢዮብ 33፡4ን አንብብ።

📖ኢዮብ 33:4  “የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጥሮኛል፤ ሁሉን የሚችለውም አምላክ እስትንፋስ ሕይወት ሰጥቶኛል።”

ትንቢታዊ አዋጅ

👉 ትኖራለህ እንጂ አትሞትም።

👉 “መንፈስህን ስትልክ ይፈጠራሉ።” ተብሎ እንደ ተጻፈ፣ የፈጣሪ ሃይል ያነቃቃህ!

📖መዝሙር 104:30 “መንፈስህን ስትልክ፣ እነርሱ ይፈጠራሉ፤ የምድርንም ገጽ ታድሳለህ።”

👉 ይህ የእግዚአብሔር ቃል ታሪክ ሰሪ እንጂ ታሪክ ስላልሆነ፣ ካለመኖር ወደ መኖር ማምጣት በሚችል፣ መንፈሱን  ልኮ በሚፈጥር አምላክ፣ ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው መንፈስ፣ ለሞተው አካልህ ነብስ ይሰጣል!

📖ሮሜ 8:11“ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው የእርሱ መንፈስ በእናንተ የሚኖር ከሆነ፣ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሣው፣ በውስጣችሁ በሚኖረው በመንፈሱ ሟች ለሆነው ሰውነታችሁ ሕይወትን ይሰጣል።”

👉 የሰውነትህን ሥርዓት የሚጎዳውን ማንኛውንም ፀረ እንግዳ አካል የእግዚአብሔር መንፈስ ገድሎታል።

📖ኢሳይያስ 6:13 “ከዐሥር አንድ ሰው እንኳ በምድሪቱ ቢቀር፣ እርሱም ደግሞ ይጠፋል፤ ነገር ግን የኮምበልና የባሉጥ ዛፍ በተቈረጠ ጊዜ ጒቶ እንደሚቀር፣ ቅዱሱም ዘር እንዲሁ በምድሪቱ ጒቶ ሆኖ ይቀራል።”

👉 ሌሎችን የጎዳ ያ ክፉ፣ ፈጽሞ ሊጎዳህ አይችልም!

👉 ኢዮብ “ጆሮዬ ስለ አንተ ሰምታ ነበር፤ አሁን ግን ዐይኔ አየችህ።” እንዳለ፣ አንተም የእግዚአብሔርን የፈውስ ኃይል በሕይወትህ ላይ ታያለህ።

👉 የኢዮብ የኋለኛው ዘመን ከፊተኛው እጅግ እንደበለጠ፥ እንዲሁ በችግርህ ፋንታ እጥፍ በረከት እንዲሆንልህ እባርክሃለሁ!

 

📖ኢዮብ 42:5  “ጆሮዬ ስለ አንተ ሰምታ ነበር፤ አሁን ግን ዐይኔ አየችህ።”

📖 ኤርምያስ 30:15  “ፈውስ ለማይገኝለት ሕመምህ፣ ስለቍስልህ ለምን ትጮኻለህ? በደልህ ታላቅ፣ ኀጢአትህም ብዙ ስለ ሆነ፣ እነዚህን ሁሉ አድርጌብሃለሁና። 16 ነገር ግን አሟጠው የበሉህ ሁሉ እንደዚያው ይበላሉ፤ ጠላቶችህ ሁሉ ለምርኮ ዐልፈው ይሰጣሉ፤ የሚዘርፉህ ይዘረፋሉ፤ የሚበዘብዙህም ሁሉ ይበዘበዛሉ። 17 አንተን ግን መልሼ ጤነኛ አደርግሃለሁ፤ ቍስልህንም እፈውሳለሁ፤’ ይላል እግዚአብሔር። “ ‘የተናቀች፣ ማንም የማይፈልጋት ጽዮን” ብለውሃልና።

👉 “አሟጠው የበሉህ ሁሉ እንደዚያው ይበላሉ፤ ጠላቶችህ ሁሉ ለምርኮ ዐልፈው ይሰጣሉ፤” ተብሎ እንደተፃፈ፣ የበዘበዙህ ሁሉ እንድበዘበዙ አዝዣለሁኝ።

👉 እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ “ማንም የማይፈልጋት ጽዮን ብሉሽም፣ እኔ ግን፣ መልሼ ጤነኛ አደርግሃለሁ፤ ቍስልህንም እፈውሳለሁ፤”

👉 አስተውል ፈውስ የእግዚአብሔር ልጆች እንጀራ ነው።

📖ዮሐንስ 20 ²¹ ኢየሱስም እንደ ገና፣ “ሰላም ለእናንተ ይሁን፤ አብ እኔን እንደ ላከኝ፣ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ” አላቸው,²² ይህን ካለ በኋላም፣ እፍ አለባቸውና እንዲህ አላቸው፤ “መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ፤ ²³ የሰዎችን ኀጢአት ይቅር ብትሉ፣ ኀጢአታቸው ይቅር ይባልላቸዋል፤ ኀጢአታቸውን ይቅር ባትሉ ግን፣ ይቅር አይባልላቸውም።”

👉 ከመንፈሱ እስትንፋስ በአንተ ላይ አውጃለሁኝ፣ የትኛውም የበሽታ፣ የሃጢያት እና የህይወት ተግዳሮቶች ስር ይንቀሉ፣ ነጻ ዉጣ!

 

========= English Translation =========

========= Yet you have hope.  =========

Job 14 (NKJV) ⁷ “For there is hope for a tree, if it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. ⁸ Though its root may grow old in the earth, and its stump may die in the ground, ⁹ Yet at the scent of water it will bud and bring forth branches like a plant.

👉Hope gives you encouragement to live.

👉 The hopeless are the same as the dead.

📖 Eccl 9:4 (NKJV) “But for him who is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion.”

👉 Job, was like a tree that was cut down; because, except his soul, everything He had, was gone.

 

👉He also said, “even my breath is offensive to my wife; I am loathsome to my own family. I am nothing but skin and bones; I have escaped only by the skin of my teeth.

👉On Job 19:26 (NKJV) he said “And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God,”

☣️ Satan has never done well.

📖John 10:10 (TNIV) “The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.”

👉Jesus came not to put us into affliction but to give us abundant life.

👉 Because his mission was to steal, kill, and destroy, Satan destroyed everything of Job except his life.

👉 You will never get to die, because of the toughness of the sicknesses you suffered; nor will you perish because of the toughness of the challenge you are passing through.

📖1Cor 3:16 (TNIV) “Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?”

👉 You are the temple of God and not the house of the sickness.

👉 Jesus of Nazareth appeared to destroy the work of the destroyer.

👉 Like a dried tree in the ground can sprout again by a drop of water, so shall sprout again your failed heart and your failed kidney.

👉 You may have a bad report from a hospital or any other health care institution and be discouraged, but let you read Job33:4

📖Job 33:4 (TNIV) “The Spirit of God has made me; the breath of the Almighty gives me life.”

Prophetic declaration

👉 You will live, not die.

👉 As it is written, “When you send your Spirit, they are created.” the creating power of God will revive you!

📖 Ps 104:30 (TNIV)“When you send your Spirit, they are created, and you renew the face of the ground.”

👉 The same God that is able to bring something from nothing, that sends his spirit and create, by the spirit of him who raised Jesus from the dead, he Will bring back your dead organ!

📖Rom 8:11 (TNIV) “And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you.”

👉 This word of God is not history, but history maker.

👉 The spirit of God has killed any antibody that has damaged your organ system.

📖 Isa 6:13 (TNIV) “And though a tenth remains in the land, it will again be laid waste. But as the terebinth and oak leave stumps when they are cut down, so the holy seed will be the stump in the land.””

👉 Anything that destroys others can never destroy you!

👉 As Job said to God, “I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye has seen you.” you too will see the healing power of God on your life.

📖Job 42:5 (NET) “I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye has seen you.

👉 As the latter days of Job were much greater than his beginning, so shall I bless you to have double for your trouble.

📖 Jeremiah 30 (NET) ¹⁵ Why do you complain about your injuries, that your pain is incurable? I have done all this to you because your wickedness is so great and your sin is so much. ¹⁶ But all who destroyed you will be destroyed. All your enemies will go into exile. Those who plundered you will be plundered. I will cause those who pillaged you to be pillaged. ¹⁷ Yes, I will restore you to health. I will heal your wounds. I, the Lord, affirm it! For you have been called an outcast, Zion, whom no one cares for.”

👉As it is written, I command to your destroyer be destroyed, your enemies go into exile, your plunderer be plundered, and your pillagers   be pillaged.

👉God said, “if you have been called an outcast, Zion, whom no one cares for, you Will never remain rejected, I will restore you to health; I will heal your wounds. ”

👉Mind you, healing is the bread of God’s children.

📖John 20 (NET) ²¹ So Jesus said to them again, “Peace be with you. Just as the Father has sent me, I also send you.” ²² And after he said this, he breathed on them and said, “Receive the Holy Spirit. ²³ If you forgive anyone’s sins, they are forgiven; if you retain anyone’s sins, they are retained.”

👉 From the breath of his spirit, I will declare on you, be set free, may any root of sickness, sin, and challenges of life be uprooted!

👉 By the power in the name of Jesus! Amen.