Bakka Jijjiirama Ofii Beekuu

Namoonni baayyeen jijjiiramii barbaadu, garuu bakka jijjirama ofii hin beekan. namni kam illee, bakka jijjirama ofii isaatii hin beeku taanaan jijjiiramuu hin danda’u. fknf, namni dhiba’aan jijjiramaaf yaada hin qabne osoo DV ba’eefiitii, Eessayyuu yoo dhaqe jijjiiramuu hin Danda’u, sababni isaa jijjiramni ofii jijjirama bakkaa keessa osoo hin taane, jijjiirama uaadaati malee.
Rom. 12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Ammas yaa obboloota ko, araara Waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaa’aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta’utti, aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhi’eessitan isin nan gorsa; akkasittis hafuuraan Waaqayyoof in sagaddu.
² Fakkeenya jireenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu’inaa! Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta’e gargar baasuudhaaf, yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa! Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta’e, waan isa duratti fudhatamaa ta’e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuu dha.
Bakki jijjirama namaa jijjirama bakkaa keessa hin jiru, jijjiirama yaadaa keessa jira.
Yaadni namni ittiin jijjiiramu Yaada Waaqayyootiin.
Isa. 55¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯⁷ Namni jal’aan karaa isaa isa jal’aa haa dhiisu, namni hamaanis yaada isaa isa hamaa irraa haa deebi’u! Gara Waaqayyo keenyaa isa araarri isaa guddaa ta’eetti haa deebi’u, innis isa in maara.
⁸ Waaqayyo, “Yaadni koo akka yaada keessanii, karaan koos akka karaa keessanii miti; ⁹ akkuma waaqni lafa irraa ol fagaatu, akkasuma karaan koo karaa keessan irraa, yaadni koos yaada keessan irraa in fagaata.
¹⁰ “Bokkaanii fi cabbiin waaqa keessaa gad roobanii lafa in jiisu; lafichi biqila biqilchee, sanyii, isa facaasuuf, buddeenas isa nyaatuuf akka kennu in godhu malee, akkasumaan ol hin deebi’an; ¹¹ akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba’u, wanta ani fedhe hojjetee, wanta ani itti erges in raawwata malee, harka duwwaa gara kootti hin deebi’u.
“Akkuma bofni haxxummaadhaan Hewwaanin gowwoomsite, yaadni keessanis immoo karaa irraa kaatee, Kristos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sana irraa gara galtu jedhee sodaadheera.”
— 2Qor. 11:3
Namni kan inni Waaqayyoo irraa garagalu yaada isaatini, kan inni Waaqayyoo wajjin jiraatus Yaada isaatini.
1Qor. 13¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¹¹ Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhe, akka mucaatti nan yaade, akka mucaattis sababii nan kennan ture; amma garuu ergan nama ga’aa ta’ee, akka mucaatti jiraachuu dhiiseera.
¹² Nuyi amma akka nama of-ilaalee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubatin hafeetti in argina; yommus garuu fuula fuulaan in argina, wanti ani amma beeku muraasa, yommus garuu akkuman ofii beekame, anis guutuutti beekuuf jira.
kanaaf maal gochuu qabduree?
1. Yaada mataa keessanii irraa of eegaa.
Isa. 29¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¹⁵ Warra akeeka isaanii Waaqayyo duraa fageessanii dhoksuu yaalaniif, warra dhoksaatti waa hojjettaniif wayyoo! Isaan yaada isaanii keessatti “Eenyutu nu arga? Eenyutus nu beeka?” in jedhu.
¹⁶ Isin mataa miilla gootanii, miilla mataa gootan; supheen isa suphee dha’u ta’uu danda’aa ree? Wanti harka namaatiin hojjetame tokko isa isa hojjeteen, “Ati ana hin hojjenne” jechuu danda’aa ree? Wanti namni tokko tolche, isa isa tolcheen, “Inni hubachuu hin danda’u” jechuu danda’aa ree?