Ergaa

🔥Ificha Dhugaa🔥

Baga Ayyaana Dhaloota Gooftaa Keenya Yesuus Kiristoosiin Isin Ga’e! ⛪️Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa ⛪️ 🔥Ificha Dhugaa🔥 📖 Luq. 1:78 “Waaqayyo keenya, araara isaa isa oo’aan guuteen, barii fayyinaa nuuf bariisisa;” 🌍 Ifa baay’eetu biyya lafaa kanarra jira. ☀️ Ifa uumamaa 💡 Ifa nam-tolchee 🔦Isaan kun hundinuu dukkana isa argamu arii’u yookaan irratti ibsu, bakkee namaatti…

🕊 Ati Si’achi Abdii Qabda 🕊

 #Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation   ⛪Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa ⛪ 🕊 Ati Si’achi Abdii Qabda 🕊 📖 Iyo. 14¯¯¯¯¯⁷ “Mukti yoo murame iyyuu deebi’ee waan latuuf, damee godhachuun isaas waan hin oolleef abdii qaba; ⁸ hiddi isaa lafa keessaa yoo dulloome iyyuu, gufuun isaa lafa keessatti yoo goge iyyuu, ⁹ foolii bishaaniitiin in lata, akka biqiltuu…

Ba’aankee sirraa fuudhameera!

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 🛐 Ba’aankee sirraa fuudhameera! 📖 Yoh. 1:29 “Borumtaa Yohannis utuu Yesus gara isaa dhufuu argee, “Ilaa hoolicha Waaqayyoo, isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu.” 🎚 Biyya lafaa kanarratti ba’aa namni nama gargaaruu hindandeenye, dhukkuba namni namaaf hinargine, dhukkuba meeshaan biyya lafaafi  “ultrasound”n hinargineefi qoricha hinqabne, ……

Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatan

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 📚 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 📚 12-03-2014/20-11-2021 ⛪️ Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatan⛪️   📖 Luq. 18 ¯¯¯¯¯¯⁹ Yesus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii, amanatanii, warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti, fakkeenya kana dubbate. ¹⁰ “Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan; isaan fariisicha tokkoo fi amicha qaraxa fuudhu tokko turan. ¹¹…

Wanta Gati-jabeessa Fudhachuu Dura Gatii Kaffalamu

2Phe. 1¯¯¯¯³ Nuyi, Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga’uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf, namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. ⁴ Kennaa kanaan isin badiisa, isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii, dhagna…