Ergaa

Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatan

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 📚 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 📚 12-03-2014/20-11-2021 ⛪️ Laphee Ittiin Gara Waaqayyootti Dhiyaatan⛪️   📖 Luq. 18 ¯¯¯¯¯¯⁹ Yesus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii, amanatanii, warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti, fakkeenya kana dubbate. ¹⁰ “Jarreen lama kadhachuudhaaf mana qulqullummaatti ol galan; isaan fariisicha tokkoo fi amicha qaraxa fuudhu tokko turan. ¹¹…

Wanta Gati-jabeessa Fudhachuu Dura Gatii Kaffalamu

2Phe. 1¯¯¯¯³ Nuyi, Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga’uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf, namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. ⁴ Kennaa kanaan isin badiisa, isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii, dhagna…