Barsiisa

Dammaqaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Dammaqaa ⛪️ 📖 Luq. 21¯¯¯¯¯¯³⁴ Yesus yommus, “Gad-dhiisiitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba’aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa. ³⁵ Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra in ba’ao. ³⁶…

Ati Karaa Gooftaa Badhaadhaa

2Qor. 8:9 “Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesus Kristos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu; inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta’uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e.” Isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e. Nuun badhaasuudhaaf yookaan soorumsuudhaaf ofiisaatii deegaa ta’ee argame. Sababiinsaa kiristiyaanummaan ofiif jiraachuu miti; namaaf jiraachuudha. Filp. 2¯¯¯¯¯⁴ Isin kessaa adda addaan waan warra…