Barsiisa

⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️ 📖 Rom. 8¯¯¯¯¯²⁹ Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo’ate, fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay’eedhaaf angafa ta’uuf jiru, akka ta’aniif yaadaan isaan qabe. ³⁰ Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera; warra waame immoo qajeelota isaan godheera; warra qajeelota godhe immoo ulfinaan…

⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️ 📖 HoE. 24:16 “Kanaanis guyyaa hundumaa Waaqayyoo fi nama duratti, garaa qulqullaa’aadhaan argamuudhaaf, ani ofii kootii nan dhama’a.” Namni kan inni ittiin Waaqayyoon duratti dhiyaachuu qabu garaa qullaa’aadhaanidha. 🎚 Yesuus gaararratti gaafa barsiisu waa’ee kanaa dubbateera. 📖 Mat. 5:8 “Warri yaadni…

🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation   ⛪️Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa⛪️ 🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊   📖 Ibr. 12¯¯¯¯¯¹ Egaa nuyi dhuga-baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna; kanaafis kottaa wanta ba’aa nutti ta’u hundumaa, cubbuu isa nutti qabates of irraa fuunee, dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenyee in fiignaa! ² Yesus isa…

⛪️ Sagada (Waaqeffannaa) Waaqayyo Barbaadu ⛪️

  #Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Sagada (Waaqeffannaa) Waaqayyo Barbaadu ⛪️   📖 Yoh. 4:24 “Waaqayyo hafuura; warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta’aaf ittiin jedhe.” 🎚 Yesuus gaafa tokko Samaariyaa keessa darbuun dirqama itti ta’e. 🎚 Samaariyaa keessa utuu darbuu dubartii ejjituu tokko argate. Dubartii kana…

Jireenya Bartuu Dhugaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Jireenya Bartuu Dhugaa ⛪️ 📖 Yoh. 8:31 “Yommus Yesus Yihudoota warra isatti amananiin, “Dubbii kootti qabamtanii yoo jirattan, egaa isin dhuguma bartoota koo ti.” ✍🏼 Namni bartuu Gooftaa kan ta’uu danda’u dubbii Gooftaatti qabamee kan jiraatu qofadha. 🎚 Yesuus wajjin nama kumaatama baay’eetu adeemaa yookiin…

Dammaqaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Dammaqaa ⛪️ Torbee darbe kutaa mataa duree “Dammaqaa” jedhu jalatti gosoota hirribaa sadanniifi namni maalirratti dammaquu akka qabu sadan jalqabuu keenya inyaadatama. 📖 Luq. 21¯¯¯¯¯¯³⁴ Yesus yommus, “Gad-dhiisiitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba’aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka…

Dammaqaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Dammaqaa ⛪️ 📖 Luq. 21¯¯¯¯¯¯³⁴ Yesus yommus, “Gad-dhiisiitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba’aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa. ³⁵ Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra in ba’ao. ³⁶…

Ati Karaa Gooftaa Badhaadhaa

2Qor. 8:9 “Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesus Kristos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu; inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta’uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e.” Isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e. Nuun badhaasuudhaaf yookaan soorumsuudhaaf ofiisaatii deegaa ta’ee argame. Sababiinsaa kiristiyaanummaan ofiif jiraachuu miti; namaaf jiraachuudha. Filp. 2¯¯¯¯¯⁴ Isin kessaa adda addaan waan warra…