Namni Fuula Ilala; Waaqayyo Garuu Garaan Ilaala

                                   Tajaajila Sagantaa Roobii

Wednesday Program Service With Amharic and English Translation

                 🎚 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🎚

                         Namni Fuula Ilala; Waaqayyo Garuu Garaan Ilaala

 

📖 1Sam. 16¯¯¯¯¯⁶ Iseyii fi ilmaan isaa dhufanii yeroo ol galanitti, Saamu’el isaan keessaa Eliiyaabin ilaalee, “Dhugumaan inni Waaqayyoof dibamu kunoo, fuula isaa dura in ijaajja” jedhee in yaade. ⁷ Waaqayyo garuu Saamu’eliin, “Ani waanan isa tuffadheef bifa isaa fi dheerina hojjaa isaatii hin ilaalin! Ani akka namni ilaalutti hin ilaalu; namni fuula ilaala, ani Waaqayyo garuu garaan ilaala” jedhe.

🎚 Fayyuuf, eebbbifamuuf, ba’aan isinirraa cabuuf yookaan kufuuf; Waaqayyo miilla isin ittiin dhuftan utuu hinta’iin garaa isin ittiin dhuftan ilaala.

❤️ Lapheen (garaan) keenya mana kadhataa isa guddaadha. Manni qulqullummaan inni sirriin laphee (garaa) keenyadha.

🎚 Namni baay’een hidhaa, ba’aa, … qaba. Yesuus ba’aa keessan gataa koottaa hinjenne; “warri ba’aan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa” jedhe malee.

📖 Mat. 11:28 “Yesus itti fufee, “Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan, ba’aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa; ani boqonnaa isiniifan kenna.”

❤️ Qilleensi kadhataa sirriin gara keessan akka dhufuuf; wanti murteessaan laphee (garaa) keessanidha.

🎚 Isey ilmaansaa keessaa Abinaadaabfaa, Eliiyaabfaa, … bifaafi hojjaa qaban fidee Saamu’eel dura dhaabe. Isaan kun ijoollee Isey warra mana jiranidha.

🎚 Inni bifaafi hojjaa hinqabne garuu mana hinjiru lafa tika horii jira.

🎚 Namni isa mul’atu ilaala, ijji Waaqayyoo garuu isa hinmul’anne ilaala.

🎚 Waaqayyo warra bifaafi hojjaa qaban manatti dhiisee isa laphee (garaa) Waaqayyoo qabu caakkaatti ilaale.

Waaqayyo Ilmaan Isey keessaa nama akka garaasaatii argate.

📖 1Sam. 13:14 “Amma garuu waan Waaqayyo si abboome sababii hin eeginiif mootummaan kee jabaatee hin dhaabatu; Waaqayyo nama akka garaa isaatii barbaaddatee, geggeessituu saba isaatii godhee dhaabbateera” jedhe.”

📖 Fak. 15:11 “Iddoon lafa jalaa fi iddoon badiisaa fuula Waaqayyoo duratti mul’ataa dha erga ta’ee, keessi garaa namaa immoo isaan caalaa hammam mul’ataa haa ta’u ree?”

❤️ Ulaagaan namaa uffata, gatiittii, bifadha, … ulaagaan Waaqayyoo garuu lapheedha.

📖 Far. 66¯¯¯¯¹⁸ Ani hamaa gochuu garaa kootti utuun yaadeera ta’ee, gooftichi matumaa ana hin dhaggeeffatu ture. ¹⁹ Waaqayyo garuu dhuguma ana dhaga’eera, sagalee kadhata kootiis yaadaan anaaf qabeera. ²⁰ Kadhata koo waan of irraa hin deebisiniif, gaarummaa isaas ana irraa waan hin fudhatiniif, maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu!

🎚 Daawit cubbuufi dadhabbii hinqabu jechuu miti, nama guutuus miti; garuu garaa Waaqayyoo qaba. Nama garaa qullaa’aa qabudha.

Garaan Waaqayyoo maalidha❓

🎚 Garaan Waaqayyoo:

❤️ garaa araaraati,

❤️ gaaraa jaalalaati,

❤️ garaa dhiifamaati

📖 Far. 51:10 “Garaa qullaa’aa anaaf uumi, yaa Waaqayyo! Hafuura dhaabataas ana keessatti haaressi!”

❤️ Daawit garaa qullaa’aa anaaf uumi jedhee kadhata; sababiinsaa garaa qullaa’aa malee Waaqayyoon arguun hindanda’amu.

🎚 Kanaafidha Yesuus lallaba gaaraarratti akkas jedhe:

📖 Mat. 5:8 “Warri yaadni garaa isaanii qullaa’oo haa gammadan, isaan Waaqayyoon in argu;”

🎚 Baay’inni rakkinakee, dhukkubakee, … Waaqayyoon hindaangessu; inni sitti ulfaaate isatti hinulfaatu.

❤️ Inni si daangessu tokko lapheedha; lapheenkee laphee isa Waaqayyo barbaadu haa ta’u.

📖 Far. 84¯¯¯¯¯⁵ Namoonni gara mana keetti adeemuu garaa keessaa qabaatanii si biraa humna argatan, haa gammadan! ⁶ Isaan yeroo dachaa gogee nama boossisu keessa adeeman, iddoo sana lafa bishaan burqu in godhatu; bokkaan inni dura roobus eebba isa irra in diriirsa. ⁷ Isaan caalaa humna godhachaa in adeemu, tulluu Xiyoon gubbaatti fuula Waaqayyoo duratti in argamu.

❤️ Kan Waaqayyo barbaadu: garaa ittiin gara manasaa dhuqxudha, garaa ittiin faarfattudha, gara ittiin isa waammattudha. Sababaiinsaa Waaaqayyo Waaqa lapheeti (garaati) waan ta’eef.

❤️ Madaalliin Waaqayyoo madaallii lapheeti.

 

🖍 Dhibee guddaan hinjiru; Gooftaa guddaatu jira❗️

🖍 Seexanni haaraan hinjiru; isuma mirga abbaati kufedha❗️

🖍 Rakkinni haaraan hinjiru; isuma Gooftaan moo’atedha❗️

🎚 Yesuus garuu rakkina biyya lafaa keessaa balleessuu hindhufne; rakkina nu keessaa balleessuuf dhufe malee!

 

=========== የአማርኛ ትርጉም ==========

የመክፈቻ ጥቅስ

📖 1ኛ ሳሙኤል 16 ⁶ እዚያ በደረሱ ጊዜም፣ ሳሙኤል ኤልያብን አይቶ፣ “በእርግጥ እግዚአብሔር የቀባው ሰው እነሆ፤ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞአል” ብሎ አሰበ። ⁷ እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን፣ “መልኩን ወይም ቁመቱን አትይ፤ እኔ ንቄዋለሁና። እግዚአብሔር የሚያየው፣ ሰው እንደሚያየው አይደለም። ሰው የውጭውን ገጽታ ያያል፤ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል” አለው።

👉ሰው የውጭውን ገጽታ ያያል፤ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል” አለው።

ሊባርካቹ፣

👉 ሊባርክህ፣ ሊፈውስህ እና ከሸክምህ ነፃ ሊያወጣህ እግዚአብሔር ልብህን ያያል።

👉ይህ ልባችን፣ ታላቅና ትክክለኛው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው።

👉 ከነ ሁሉም ጥያቄዎችህ እና ሸክሞችህ በእግዚአብሔር ፊት ከሆንክ፥ እርሱ ሊረዳህ፥ ልብህን ያያል።

👉 የእግዚአብሔርን ድባብ ወደ አንተ ለመሳብ በልብህ ያለው የዝግጁነት ደረጃ ወሳኝ ነው።

👉 ቤት የነበሩ የእሴይ ልጆች፦ ጠንካሮች፣ መልከ ጥሩዎች እና ቁመታሞች ነበሩ።  ትከሻና ቁመት የለለው ዳዊት ግን፥ በዱር ይንከራተት ነበር፤ የሁን እንጂ የእግዝአብሔር ትስስር (ግኑኝነት) ከሱ ጋር ነበር።

👉እግዚአብሔርም ዳዊትን “እንደ ልቤ የሆነ ሰው አገኘሁ” አለው።

👉 እግዚአብሔር ዳዊትን “እንደ ልቤ የሆነ ሰው አገኘሁ” ያለው ምክንያት ዳዊት ኃጢአት ስለሌለበት ወይም ፍጹም ስላልነበረ ሳይሆን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ልብ ስላለው ነው።

👉 እግዚአብሔርን የሚያስደስተው ምን ዓይነት ልብ ነው?

👉የፍቅር፣ የይቅርታ እና የርህራሄ ልብ፤ ዳዊትም እንደዚህ ያለ ልብ ነበረው።

👉 ዳዊት ሁልጊዜ እንዚህ ብሎ ይጸልይ ነበር፡- “አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውንም መንፈስ በውስጤ አድስ።

📖 መዝሙር 51፥ ¹⁰ አምላኬ ሆይ፤ ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ፤ ቀና የሆነውንም መንፈስ በውስጤ አድስ። ¹¹ ከፊትህ አትጣለኝ፤ ቅዱስ መንፈስህንም ከእኔ ላይ አትውሰድ። ¹² የማዳንህን ደስታ መልስልኝ፤ በእሽታ መንፈስም ደግፈህ ያዘኝ።

👉ንፁህ ልብ ከሌለህ በቀር በረከሰ ልብ እግዚአብሔርን ማየት አትችልም።

ለዝያ ነው ኢየሱስ በዝያ በተራራ ስበክት ላይ ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና፤” ያለው።

📖 ማቴዎስ 5፥8 “ልባቸው ንጹሕ የሆነ ብፁዓን ናቸው፤ እግዚአብሔርን ያዩታልና።”

👉 የበሽታህ ብዛት፣ ፈተናህና መከራህ፣ እግዚአብሔርን ፈጽሞ አይገድበውም፤ ምክንያቱም አንተን የሚከብድህ ነገር ሁሉ ለእርሱ ከባድ አይሆንም።

👉 እግዚአብሔርን ከአንተ የሚከለክለው የልብህ እድፈት ብቻ ነው።

📖 መዝሙር 84፥5 ⁵ አንተን ብርታታቸው ያደረጉ፣ በልባቸው የጽዮንን መንገድ የሚያስቡ ቡሩካን ናቸው። ⁶ በልቅሶ ሸለቆ በሚያልፉበት ጊዜ፣ የምንጭ መፍለቂያ ቦታ ያደርጉታል፤ የበልጒም ዝናብ ያረሰርሰዋል። ⁷ ከኀይል ወደ ኀይል ይሸጋገራሉ፤ እያንዳንዱም በጽዮን ባለው አምላክ ፊት ይቀርባል።

👉 አዲስ ሰይጣን የለም፣ ያው የተገለበጠው እንጂ፣ አዲስ በሽታ የለም፣ ያው የተሸነፈው እንጂ።

 

====== English translation =====

opening verse

📖1Sam 16 (TNIV) ⁶ When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, “Surely the LORD’s anointed stands here before the LORD.” ⁷ But the LORD said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The LORD does not look at the things human beings look at. People look at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.”

👉People look at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.”

👉 God sees your heart to bless you, to heal you, and to free you from your burden.

👉 Our heart is the greatest and the right temple of God.

👉 If you are in the presence of God with all your questions and responsibilities, He will look into your heart and help you.

👉The level of your readiness in your heart matters to attract the atmosphere of God to you.

👉Jesse’s sons, those who were at home were, strong, handsome, and tall. But David, who had no shoulders and no height, went wandering about in the wilderness; however, God’s connection was with Him.

👉God said to David, “I found a man after my heart.”

📖Prov 15፥11 “Death and Destruction lie open before the LORD— how much more do human hearts!”

👉Man may value you looking either your clothing, either your shoulder or your appearance, but God’s balance is only your heart.

👉that is why David said, “If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened; but God has surely listened and has heard my prayer. Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld his love from me!” (Ps 66 18-20 (TNIV))

👉 The reason why God said about David, “I found a man after my heart” was not because he was sinless nor he was perfect, but he had the heart that delights God.

👉What type of heart delights God?

👉the heart of love, forgiveness, and compassion, and David had such a heart.

👉David always prayed this way, “O God, Create in me a pure heart and renew a steadfast spirit within me.”

📖Ps 51 (TNIV) ¹⁰ Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. ¹¹ Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. ¹² Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me.

👉You cannot see God with a defiled heart unless you have a pure heart.

👉That is why Jesus said, “Blessed are the pure in heart, For they shall see God.”

 

📖 Mat 5፥8(NKJV) “Blessed are the pure in heart, For they shall see God.”

👉The magnitude of your illness, your trials and tribulations will never limit God; Because whatever is difficult for you will not be difficult for him.

👉The only thing that can block God from you is the impurity of your heart.

📖 Ps 84፥5 (TNIV) “Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage.” ⁶ As they pass through the Valley of Baka, they make it a place of springs; the autumn rains also cover it with pools. ⁷ They go from strength to strength, till each appears before God in Zion.

👉God’s balance is the heart.

👉 There is no new Satan except the one that has been overthrown, there is no new disease except the one who has been defeated.

👉The Jesus came not to destroy the problem, from the world but to destroy the problem from our hearts.