Jireenya Bartuu Dhugaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

⛪️ Jireenya Bartuu Dhugaa ⛪️

📖 Yoh. 8:31 “Yommus Yesus Yihudoota warra isatti amananiin, “Dubbii kootti qabamtanii yoo jirattan, egaa isin dhuguma bartoota koo ti.”

✍🏼 Namni bartuu Gooftaa kan ta’uu danda’u dubbii Gooftaatti qabamee kan jiraatu qofadha.

🎚 Yesuus wajjin nama kumaatama baay’eetu adeemaa yookiin duukaa bu’aa ture.

✍🏼 Hundisaanii garuu bartuu hintaane.

📖 Yoh. 6¯¯¯¯¯¹ Kana booddee Yesus bishaan ciisaa Galiilaa, isa bishaan Xiberiyaas jedhamu ce’e. ² Namoonni danuun, warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif, isa duukaa bu’an. ³ Yesus gaafas bartoota isaa wajjin gara dirree gaara tokkootti ol ba’ee taa’e. ⁴ Yeroo sana Faasiikaan, ayyaanni warra Yihudootaa dhi’aatee ture. ⁵ Yesus achi taa’ee asii fi achi ilaalee, namoonni danuun gara isaa akka dhufan arge; kana irratti, “Buddeena jarri kun nyaatan eessaa binna?” jedhee Filiphosin gaafate. ⁶ Kana immoo waan Filiphos jedhu ilaaluuf itti dubbate, Yesus ofii isaatii waan gochuu jedhe beeka ture’o. ⁷ Kana irratti Filiphoos deebisee “Buddeenni meetii dhibba lamaa iyyuu tokkon tokkon isaanii xinnoo xinnoo illee wal hin ga’u jedheen. ⁸ Indriiyaas obboleessi Simoon Phexros, bartoota isaa keessaa tokko kan ture, Yesusitti dubbatee, ⁹ “Gurbaan buddeena garbuu shanii fi qurxummii lama qabu tokko as jira; garuu namoota baay’ee kanaaf kun maal godha?” jedhe. ¹⁰ Yesus immoo, “Namoota teessisaa!” jedhee abboome. Achi margi baay’een jira ture; namoonni akka kuma shanii ta’anis marga sana irra taa’an. ¹¹ Kana booddee Yesus buddeenan sana fuudhee, Waaqayyoof galata galchee, warra taa’aniifis hire; qurxummicha irraas akkasuma hamma isaan barbaadan hireef. ¹² Namoonni erga nyaatanii quufanii, Yesus, “Waan tokko illee akka hin badnetti, hurraa isa hafe walitti qabaa!” jedhee bartoota isaatti hime. ¹³ Hurraa buddeenan garbuu shanan jarri nyaatan irraa hafes gundoo kudha lama guutuu walitti qaban.

🍣 Kaan fayyanii, kaan buddeena nyaatanii, … of duuba deebi’ani.

👩🏼‍🦽Hunduu dhimma dhimmasaa ba’ee of duuba deebi’a.

✍🏼 Namoota kumaatama baay’ee keessaa namoota kudha lama argate. Isaan keessaayyuu tokko seexana.

✍🏼 Jarri kunis dhoksaan bartuu ta’uusaanii dubbii Waaqayyoofi kadhatatti qabamanii turani.

📖 HoE. 6:4 “Nuyi garuu kadhataa fi lallaba dubbii Waaqayyoof ergamuutti in qabamna” jedhanii yaadachiisan.”

✍🏼 Yesuus saba miseensakoo godhaa hinjenne “saba hundumaa bartoota koo yookaan duuka buutuukoo” godhaa jedhe malee.

📖 Mat. 28¯¯¯¯¹⁸ Yesus immoo gara isaaniitti dhi’aatee, “Gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera. ¹⁹ Egaa dhaqaa, maqaa abbaatii fi ilmaatti, kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan, saba hundumaa bartoota koo godhaa!

✍🏼 Bartuu ta’uun wanta salphaa miti gatii nama baasisa. Utuu aarsaa hinkaffaliin namni bartuu ta’uu hindanda’u.

🎚 Fakkeenyaaf warri akka Pheexros, Maatewos jireenysaanii dhiisanii Gooftaa duuka bu’ani,

🎚 Elsaa’i jireenyasaa dhiisee of aarsaa gochuun Eliyaas duukaa bu’ee bartuusaa ta’e.

📖 2Yoh. 1:9 “Namni barsiisa Kristositti qabamuu dhiisee, kana irra darbee barsiisu, Waaqayyoon of biraa hin qabu; inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo, abbaa, ilmas of biraa qaba,”

🎚 Namni barsiisa Kristositti qabamee jiraatu; bartummaarraa darbee iddoo buufata Waaqayyoo ta’a.

📖 Yoh. 14:23 “Yesus deebisee, “Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo in raawwata, abbaan koo immoo isa in jaallata; nuyis isa bira in dhufna, iddoo jireenyaas isa bira in godhanna.”

📚Namni dubbiisaatti qabamee jiraatu Gooftaan isa keessa, innis Gooftaa keessa injiraata.

📖 1Yoh. 2:24 “Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu! Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate, isinis ilmichaa fi abbicha keessa in jiraattu.”

📚 Dubbichatti qabamanii jiraachuu jechuun maal jechuudha?

📘 Dubbicha qajeelfama jireenyaa godhachuudha.

📘 Dubbicha ‘tumbii’ jireenyaa goodhachuudha.

📘 Dubbicha keessa jirachuudha.

📘 Dubbichaan guutamuu jechuudha.

📖 Qol. 3:16 “Dubbiin Kristos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu; ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa!”

✍🏼 Jireenyi Bartuu Dhugaa Maal Fakkaata?

  1. Kan Ofganedha

📖 Luq. 9¯¯¯¯⁶¹ Ergasii namni biraa tokko, “Yaa gooftaa, si duukaa nan bu’a, garuu dura dhaqee warra mana kootti nagaa akkan dhaamuuf sin kadhadha” jedhe. ⁶² Yesus immoo, “Eenyu illee hordaa harkaan qabatee gara booddee isaa ilaalaa hin qotu, akkasumas namni kana fakkaatu, hojii mootummaa Waaqayyoo keessatti hin ta’u” jedheen.

🎚 Kana jechuun namni ofduuba ilaalaa adeemu bartuu Gooftaa ta’uu hindanda’u jechuudha.

🎚 Jireenyasaa kaleessa keessaa ba’ee, amala kaleessa dhiise; deebi’ee kan yaadu bartuu Gooftaa ta’uu hindanda’u.

🎚 Sabni Israa’eel Gibxii ba’anii utuu mannaa nyaatanii buqqeefi qullubbii biyya Gibxii kajeelanii (hawwanii); dura buutuu filameefiin of duuba deebina jedhanii garaasaaniitiif jedhanii murteeffachuu dadhabani.

📖 Filp. 3:19 “Dhumni isaanii badiisa, garaan isaanii waaqayyo isaanii ti; salphina isaanii ulfinatti in lakkaa’atu; yaada garaa isaaniis waan lafa irraatti in hidhu.”

🎚 Kan jireenyasaa mararsiifatu, kan ofjaallatu bartuu Yesuus ta’uu hindanda’u.

  1. Fannoosaa Isa Gooftaaf Jedhee Baatu Baatee Isa Duukaa Kan Bu’edha.

📖 Mat. 16¯¯¯¯¯²⁴ Ergasii Yesus bartoota isaatiin, namni tokko illee ana duukaa bu’uu yoo barbaade, waa’ee ofii isaa dhiisee, fannoo isaa [isa anaaf jedhee baatu] of irra ka’aate, ana duukaas haa bu’u. ²⁵ Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade, jireenyi isaa duraa in fudhatama; namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo, isa in argata. ²⁶ Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate, lubbuu isaa garuu yoo dhabe, bu’aan isaa maali ree? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda’a ree?

📖 Luq. 14:27 “Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune, bartuu koo ta’uu hin danda’u.”

✝️ Fannoo baachuu jechuun taappeelaa maxxanfatanii yookaan rarraafatanii deemuu jechuu miti.

📖 Mar. 15:21 “Namni biyya Qareenaa tokko maqaan isaa Simi’oon kan jedhamu, abbaa Iskindrosii fi Ruufos, lafa qotiisa isaatii utuu galuu isaanitti dhufe; isaan immoo fannoo Yesus akka baatuuf isa giddisiisan.”

✝️ Fannoo nuti maqaa Yesuusiif baannu danuudha.

✝️ Rakkina, gidiraa, dhukkuba, … danda’anii isa duukaa bu’uudha.

 

የእውነተኛ ደቀ መዝሙር ሕይወት

📖 ዮሐንስ 8:31 “ኢየሱስም በእርሱ ያመኑትን አይሁድ እንዲህ አላቸው፤ “በትምህርቴ ብትጸኑ እናንተ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ፤”

✍️እውነተኛ ደቀመዝሙርነት መስዋዕትነትን ይጠይቃል።

✍️ በኢየሱስም ጊዜ ብዙ ሕዝብ በበሽተኞች ላይ ያደረገውን ታምራት ስላዩ ይከተሉት ነበር።

✍️ነገር ግን ከ 12 በስተቀር ሁሉም ደቀ መዛሙርቱ ሊሆኑ አልችሉም።

📖 ዮሐንስ 6 ¹ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ጥብርያዶስ የተባለውን የገሊላ ባሕር ተሻግሮ ራቅ ወዳለው የባሕሩ ዳርቻ ሄደ። ² ብዙ ሰዎችም በሽተኞችን በመፈወስ ያደረጋቸውን ታምራዊ ምልክቶች ስላዩ ተከተሉት። ³ ከዚያም ኢየሱስ ወደ ተራራ ወጥቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ። ⁴ የአይሁድ የፋሲካ በዓልም ተቃርቦ ነበር። ⁵ ኢየሱስም ቀና ብሎ ሲመለከት ብዙ ሕዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየ፤ ፊልጶስንም፣ “እነዚህ ሰዎች እንዲበሉ እንጀራ ከየት እንግዛ?” አለው። ⁶ ይህን የጠየቀው ሊፈትነው እንጂ ራሱ ሊያደርግ ያሰበውን ያውቅ ነበር። ⁷ ፊልጶስም፣ “እያንዳንዱ ሰው ትንሽ ትንሽ እንዲቃመስ ለማድረግ፣ የሁለት መቶ ዲናር እንጀራ እንኳ አይበቃም” ሲል መለሰ። ⁸ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ፣ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስም፣ እንዲህ አለ፤ ⁹ “አምስት ትንንሽ የገብስ እንጀራና ሁለት ትንንሽ ዓሣ የያዘ አንድ ልጅ እዚህ አለ፤ ይህ ግን ለዚህ ሁሉ ሕዝብ እንዴት ይዳረሳል?” ¹⁰ ኢየሱስም፣ “ሰዎቹ እንዲቀመጡ አድርጉ” አለ። በዚያ ቦታ ብዙ ሣር ነበረ፤ አምስት ሺህ ያህል ወንዶችም ተቀመጡ። ¹¹ ኢየሱስ አምስቱን እንጀራ አንሥቶ አመሰገነ፤ ለተቀመጡትም የሚፈልጉትን ያህል ዐደለ፤ ዓሣውንም እንዲሁ።

👉 አንዳንዶቹ ጤናቸውን አግኝተው ስመለሱ፣ ሌሎች ደግሞ ሆዳቸውን ሞልቶ ተመለሱ።

👉ሁሉም የልባቸውን ካገኙ በኋላ ወደ ኋላ ይመለሱ ነበር።

👉 በሺዎች ከሚቆጠሩት ሰዎች መካከል አብረውት የቀሩት 12 ደቀ መዛሙርት ብቻ ነበሩ።

✍️ የእነዚህ ደቀ መዛሙርት የትዕግሥት ምሥጢር የእግዚአብሔርን ቃል እውቀታቸውና በጸሎት ጽኑነታቸው ነው።

📖 ሐዋርያት 6:4 “እኛ ግን በጸሎትና በቃሉ አገልግሎት እንተጋለን።”

✍🏼 ኢየሱስም “ሁሉንም የቤተክርስቲያኔ አባላት አድርጉአቸው፤”አላለም፥ ነገር ግን “ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው” አለ።

✍️ደቀ መዝሙርነት ቀላል ስራ አይደለም፤ መስዋዕትነትን ይጠይቃል፤ ያለ መስዋዕትነት እውነተኛ ደቀ መዝሙር መሆን አይቻልም።

✍️ለምሳሌ፣ ማቴዎስና ጴጥሮስ ሥራቸውን ትተው ነው ኢየሱስን የተከተሉት።

📖 ማቴዎስ 28 ¹⁸ ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱ ወዳሉበት ቀርቦ እንዲህ አላቸው፤ “ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶኛል፤ ¹⁹ ስለዚህ ሂዱና ሕዝቦችን ሁሉ በአብ፣ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤

✍️ኤልሳዕም የነበረውን ሠውቶ ነው ኤልያስን የተከተለው።

📖 2ኛ ዮሐንስ 1:9 “በክርስቶስ ትምህርት የማይኖርና ከትምህርቱ የሚወጣ ሁሉ አምላክ የለውም፤ በክርስቶስ ትምህርት የሚኖር ግን አብም ወልድም አለው።”

✍️በክርስቶስ ቃል የሚኖር ደቀ መዝሙር ከመሆኑ በተጨማሪ የእግዚአብሔር ማደሪያ ይሆናል።

📖 ዮሐንስ 14:23 “ኢየሱስም እንዲህ አለው፤ “የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፤ አባቴም ይወደዋል፤ ወደ እርሱ እንመጣለን፤ ከእርሱም ጋር እንኖራለን።”

✍️ በእግዚአብሔር ቃል የሚኖር በጌታ ይኖራል ጌታም በእርሱ ደግሞ ይኖራል።

📖 1ኛ ዮሐንስ 2:24 “ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ውስጥ ይኑር፤ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በእናንተ ውስጥ ቢኖር፣ እናንተም በወልድና በአብ ትኖራላችሁ።”

✍️በእግዚአብሔር ቃል መኖር ማለት ምን ማለት ነው?

📘 የእግዚአብሄርን ቃል የህይወት መመሪያ ማድረግ ማለት ነው።

📘 የእግዚአብሄርን ቃል የህይወት ኮምፓስ ማድረግ።

📘በእግዚአብሔር ቃልጽናት ማለት ነው።

📘 ቃሉን በሙላት መኖር ማለት ነው።

📖 ቆላስይስ 3:16 “የክርስቶስ ቃል በሙላት ይኑርባችሁ፤ እርስ በርሳችሁ በጥበብ ሁሉ ተማማሩ፤ ተመካከሩ፤ በመዝሙርና በማሕሌት፣ በመንፈሳዊም ቅኔ በማመስገን በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ።”

✍️የእውነተኛ ደቀ መዛሙርት ባህሪያት ምንድን ናቸው?

  1. ራሳቸውን የካዱ ናቸው።

📖 ሉቃስ 9:61 “ሌላ ሰው ደግሞ፣ “ጌታ ሆይ፤ መከተልስ እከተልሃለሁ፤ ነገር ግን ልመለስና መጀመሪያ የቤቴን ሰዎች እንድሰናበት ፍቀድልኝ” አለ።”

🎚 ይህ የሚያሳየው ወደ ኋላ የሚመለከት ሁሉ መቼም ቢሆን ጥሩ ደቀ መዝሙር መሆን እንደማይችል ነው።

🎚 ያለፈውን ስራውን የሙጥኝ የሚል ሁሉ መልካም ደቀ መዝሙር ሊሆን ከቶ አይችልም።

🎚 እስራኤላውያን ከግብፅ በወጡ ጊዜ “ወደ ግብፅ እንመለስና ሽንኩርቱን እና ዱባውን እንብላ” አሉ።

🎚ነፍሱን ሊያድን የሚሞክር ያጠፋታል።

📖 ፊልጵስዩስ 3:19 “መጨረሻቸው ጥፋት ነው፤ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፤ ክብራቸው በነውራቸው ነው፤ ልባቸው ያረፈው በምድራዊ ነገር ላይ ነው።”

  1. የራሱን መስቀል ተሸክሞ ኢየሱስን መከተል ይችላል።

📖 ማቴዎስ 16  ²⁴ ከዚያም ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን እንዲህ አላቸው፤ “ሊከተለኝ የሚወድ ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ፤ ²⁵ ነፍሱን ሊያድን የሚፈልግ ሁሉ ያጠፋታል፤ ነገር ግን ነፍሱን ስለ እኔ የሚያጠፋት ያድናታል። ²⁶ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ፣ ነፍሱን ግን ቢያጣ ምን ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው በነፍሱ ምትክ ሊከፍለው የሚችለው ዋጋ ምንድን ነው?

ሉቃስ 14:27 “የራሱንም መስቀል ተሸክሞ የማይከተለኝ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም።”

🎚 መስቀልን መሸከም ማለት፣ ሰው ሰራሽ መስቀልን መሸከም ማለት አይደለም፤ ነገር ግን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ መገለልን ፥ውርደትን እና ግርፋትን መቀበል ማለት ነው።

 

 

==== The Life of a True Disciple =====

📖 John 8:31 (NKJV) “Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed.”

✍️True discipleship requires sacrifice

✍️ At the time of Jesus, a large crowd were following him because they had seen the signs that he was performing on the sick.

✍️But not all of them became disciples.

📖 John 6 (ISVN) ¹ After this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee (or Tiberias). ² A large crowd kept following him because they had seen the signs that he was performing on the sick. ³ But Jesus went up on a hillside and sat down there with his disciples. ⁴ Now the Passover, the festival of the Jews, was nearby. ⁵ When Jesus looked up and saw that a large crowd was coming toward him, he said to Philip, “Where can we buy bread for these people to eat?” ⁶ Jesus said this to test him, for he himself knew what he was going to do. ⁷ Philip answered him, “Two hundred denarii worth of bread is not enough for each of them to get a little.” ⁸ One of his disciples, Andrew, who was Simon Peter’s brother, said to him, ⁹ “There’s a little boy here who has five barley loaves and two small fish. But what are they among so many people?” ¹⁰ Jesus said, “Have the people sit down.” Now there was plenty of grass in that place. So the men sat down, numbering about 5,000. ¹¹ Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were seated. He also distributed the fish, as much as they wanted.

✍️Some went back after receiving their health, and others went back after having their food.

✍️When they had all have done their purpose, they withdrew.

✍️From the crowd of almost thousands of people, only 12 disciples left with him.

✍️ The secret of the patience of these disciples is their knowledge of God’s Word and their persistence in prayer.

📖 Acts 6:4 (ISVN) “Then we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.”

✍️Jesus did not say, “Make them all my church members, but make them my disciples.”

📖 Mat 28 (ISVN) ¹⁸ Then Jesus came up and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. ¹⁹ Therefore, as you go, disciple all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,

✍️Discipleship is not an easy task; It requires sacrifice; You cannot be a true disciple without sacrifice.

✍️For example, Matthew and Peter left out  their business and followed Jesus.

✍️Elisha sacrificed his life and followed Elijah.

 

📖 2Jn 1:9 (ISVN) “Everyone who does not abide in the teaching of Christ but goes beyond it does not have God. The person who abides in the teaching of Christ has both the Father and the Son.”

✍️He who abides in the word of Christ, becomes the dwelling place of God, in addition to being a disciple.

📖 John 14:23 (ISVN) “Jesus answered him, “If anyone loves me, he will keep my word. Then my Father will love him, and we will go to him and make our home within him.”

✍️ He who abides in the word of God abides in the Lord, and the Lord abides in him too.

📖  1Jn 2:24 (ISVN) “What you have heard from the beginning must abide in you. If what you have heard from the beginning abides in you, you will also abide in the Son and in the Father.”

✍️What does it mean to live in God’s Word?

📘 Making the word of God the Life guide of one self.

📘 Making the word of God the compass of life.

📘 Remaining in the word of God

📘 Living the word at the whole

📖 Col 3:16 (NKJV) “Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.”

✍️What are the features of genuine disciples?

  1. self-denied

📖 Luk 9:61 “And another also said, “Lord, I will follow You, but let me first go and bid them farewell who are at my house.” “Jesus told him, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God.””

🎚 This indicates that anyone who looks back will never be a good disciple.

🎚 whosoever clings to his past work can never be a good disciple.

🎚When the Israelites left Egypt, they said, “Let us return to Egypt and take the onion.”

📖 Phil 3:19 (NKJV) “whose end is destruction, whose god is their belly, and whose glory is in their shame–who set their mind on earthly things.”

🎚Whoever tries to save his life will destroy it.

📖 Mat 16  ²⁴ Then Jesus said to His disciples, “If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. ²⁵ For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will find it. ²⁶ For what profit is it to a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?

  1. Is able to bear his own cross and follow Jesus

📖 Luk 14:27 (NKJV) “And whoever does not bear his cross and come after Me cannot be My disciple.”

🎚 Carrying the cross does not mean carrying an artificial cross, but suffering the stigma, humiliation, and scourging for the sake of the name of the Lord Jesus Christ.