Dammaqaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

⛪️ Dammaqaa ⛪️

Torbee darbe kutaa mataa duree “Dammaqaa” jedhu jalatti gosoota hirribaa sadanniifi namni maalirratti dammaquu akka qabu sadan jalqabuu keenya inyaadatama.

📖 Luq. 21¯¯¯¯¯¯³⁴ Yesus yommus, “Gad-dhiisiitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba’aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa. ³⁵ Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra in ba’ao. ³⁶ Yeroo hundumaa dammaqaa, wanta ta’uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba’uudhaaf, ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaiif kadhadhaa” jedhe.

🎚 Namni dammaqu nama hirriba keessa jirudha.

 

Hirriba gosa sadiitu jira

 1. Hirriba Hafuuraa
 2. Hirriba Uumamaa
 3. Hirriba namni keessaa nama hindammaqsinedha

Kutaa 2ffaa

Torbee darebe Kiristiyaanni waan irratti dammaquu qabu keessaa isa 1ffaa ilaallee turre. Har’ammoo isa 2ffaa irraa jalqabnee ilaalla.

 

Kiristiyaanni waan sadiirratti dammaquu qaba

 1. Ofirratti
 2. Seexanarratti
 3. Bararratti
 4. Kiristiyaanni Seexanarratti Dammaquu Qaba

🤖 Seexanni gowwoomsaadha yookaan fakkeessaadha.

🤖 Seexanni ‘ani seexanaa’ jedhee gara namaa hindhufu.

🤖 Seexanni ergamaa ifaa fakkaatee gara jireenya namaa dhufa.

📖 2Qor. 11:14 “Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuuf, kun waan dinqisiisu miti.”

🤖 Seexanni ulfina ofdura qabee, horii gaarii ofdura qabee, … gara jireenya namaa dhufa.

🤖 Bara kanattimmoo tajaajilaa of fakkeessaa caqasa (luqqisii) namaa kennaa gara jireenya namaa dhufa.

🤖 Seexanni naannoo kiristiyaanarraa hinfagaatu.

📖 1Phe. 5:8 “Of qabaa, dammaqaas! Seexanni hamajaajiin keessan akka leenci yeroo beela’utti aadaa naanna’utti, nama liqimsuu barbaadee in naanna’a.”

🎚 Kanaaf kiristiyaanni tokko seexanarratti dammaquu qaba.

 

 1. Kiristiyaanni Bararratti Dammaquu Qaba

📖 Efe. 5¯¯¯¯¹⁴ wanti bakkeetti baafamuu hundinuu ifaa dha. Kanaaf,”Ati yaa isa raftuu, dammaqi! warra du’aan keessaa ka’i, Kristos siif in ibsa jedhame. ¹⁵ Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa! Akka warra ogeessotaatti malee, akka warra ogeessota hin ta’iniitti hin jiraatinaa! ¹⁶ Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta’aniif, yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa!

🎚 Yoo dammaqxan hammeenya, gaarummaa, … barri baatee adeemu hubattu.

🎚 Warri dammaqan bara bitu, warri hindammaqne garuu baratu isaan bita.

🎚 Barri konkolaataa Waaqayyooti; waan gaarii in fida, waan hamaas in fida.

🎚 Hafuurrikee dammaqaadha taanaan; sammuunkee ayyaanni Waaqayyoo sikeessa jiru dammaqeee jira. Kanaaf barri maal baatee akka jiru hubatta, baras inbitta.

🎚 Waan barri baatee adeemu mo’uudfhaaf dammaquutu isinirra jira.

 

Dammaquun Maaliif Barbaachisa?

 

 1. Hamaa Dhufu Jalaa Ba’uudhaaf

📖 Mat. 26:42 “Si’a lammaffaas achi hiiqee kadhatee, “Yaa abbaa koo! Xoofoon dhiphinaa kun utuun hin dhugin ana irra darbuun hin danda’amu yoo ta’e, jaalalli kee haa raawwatamu” jedhe.

🎚 Yesuus du’a fannootti adeemaa jira. Hamaa durasaa jiru argeera. Kanaaf gaaratti ol ba’ee kadhachaa ture. Bartoonni garuu dammaqanii kadhachaa hinturre.

Gooftaanimmoo akkas isaaniin jedhe:

📖 Mat. 26:41 “Qoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhaahaa! Hafuurri illee dhimmaa dha; foon garuu dadhabaa dha” jedhe.”

Yesuus yommuu kadhate:

🎚 Humna du’aatti

🎚 Humna fannootti

🎚 Humna gidirfamuutti

🎚 Humna rakkinaatti, … itti adeeman fudhate.

🎚 Gaafa dammaqnee kadhaannu humna ittiin waan addunyaan sodaate dura dhaabannu arganna.

🎚 Namni yoo dammaqee kadhate rakkina dhufu jalaa oola.

📖 1 Yoh 4:17 “Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kristos jiraatetti jiraachuu keenyaan guyyaa firdiif ija-jabina qabna; kanaan jaalalli Waaqayyoo nu biratti fiixaan ba’uu isaa ti.”

🎚 Kiristoos biyya lafaa kanarraa yommuu ture halkaniif guyyaa dammaqee abbaasaa dura ture.

🎚 Kiristiyaanni dammaqee gaafa kadhatu; haala dhufu keessatti hinqabamu haala kutee darba.

 

 1. Ilma Namaa Dura Dhaabachuuf

🎚 Yesuus gaafa dhufu qaanii malee, leeyyoo malee isa dura dhaabachuuf.

Gaafa dammaqnee kadhannu; Waaqayyo dura dhaabachuuf ija jabina qabna.

📖 Mat. 25¯¯¯¯¯ ¹ ¹ Yesus yommus, “Mootummaan waaqaa durboota kurnan warra ibsaa isaanii fudhatanii, dhirsa misirroo simuudhaaf ba’an fakkaata. ² Durboota sana keessaa shan gowwoota turan, shan immoo afshaalota turan. ³ Warri gowwoonni ibsaa isaanii fudhatan malee cuunfaa ejersaa isa ibsaatti naqan hin fudhanne. ⁴ Warri afshaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatan. ⁵ Dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafan. ⁶ “Halkan walakkaa immoo sagalee guddisee, ‘Dhirsi misirroo kunoo ti! Isa simuudhaaf ba’aa!’ jedhutu dhaga’ame. ⁷ Yommus durboonni sun hundinuu ka’anii ibsaa isaanii tottolfatan. ⁸ Warri gowwoonni warra afshaalotaan, ‘lbsaan keenya dhaamuuf jedha, cuunfaa ejersaa keessan irraa waa nuuf kennaa!’ ittiin jedhan. ⁹ Warri afshaalonni garuu deebisanii, ‘Warra gurguran bira dhaqaatii bitadhaa malee, innoo nuufis isiniifis hin ga’u’ jedhaniin. ¹⁰ Yeroo isaan bitachuu dhaqanittis dhirsi misirroo in dhufe; warri qophaa’an isaa wajjin mana cidhichaatti ol galan, balballis in cufame. ¹¹ Durboota sana keessaa warri hafan immoo booddee dhufanii, ‘Yaa gooftaa, yaa gooftaa nuuf bani!’ jedhaniin. ¹² Inni immoo deebisee, ‘Dhuguman isiniin jedha, ani isin hin beeku’ jedheen. ¹³ Egaa, guyyicha, yerichas hin beektaniitii dammaqaa!” jedhe.

🕯Durboonni gowwoonni sana keessaa shan turan, shan immoo afshaalota turan.

🕯Durboonni afshaalonni shanan dammaqoo turani, warri gowwoonni garuu dammaqoo hinturre.

🕯Warri gowwoonni yeroo dhirsi misirroo mul’atu isa dura dhaabachuuf ija hinjabaanne.

📖 1Yoh. 2:28 “Ammas yaa ijoollee ko! Yeroo Kristos mul’atutti ija-jabina akka qabaannu malee, guyyaa dhufa isaatti yeelloodhaan akka hin rifanneef, isumatti jiraadhaa!”

🎚 Pheexiroos utuu dursee Gooftaa wajjin kadhateera ta’ee; Gooftaa hinganu ture.

🕊Yeroo dammaqxanii Hafuura Gooftaa wajjin dabarsitan; Hafuurrisaa isin dammaqsa!

 

Luq. 21:36 Yeroo hundumaa dammaqaa, wanta ta’uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba’uudhaaf, ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaiif kadhadhaa” jedhe.

 

======የአማርኛ ትርጉም======

======ንቁ! ==== ክፍል 2 =======

የመግቢያ ጥቅስ

📖ሉቃስ 21 ³⁴ “እንግዲህ በገደብ የለሽ ሕይወት፣ በመጠጥ ብዛትና ስለ ኑሮ በመጨነቅ ልባችሁ እንዳይዝልና ያ ቀን እንደ ወጥመድ ድንገት እንዳይደርስባችሁ ተጠንቀቁ፤ ³⁵ ይህ በመላው ምድር በሚኖሩት ሁሉ ላይ ይደርሳልና። ³⁶ ስለዚህ ከሚመጣው ሁሉ እንድ ታመልጡና በሰው ልጅ ፊት መቆም እንድትችሉ ሁል ጊዜ ተግታችሁ ጸልዩ።”

👆ባለፈው ሳምንት በዚህ አርዕስት ስር፦

✏️ሶስቱን የእንቅልፍ አይነቶች ማለትም፦

➀መንፈሳዊ አይነቱ እንቅልፍ፣(ኤፌሶን 5፥14፣ ኢሳይያስ 26፥19)

➁ተፈጥሯዊ አይነቱ እንቅልፍ፣ (መዝሙር 127፥2)

⓷የሞት አይነቱ እንቅልፍ፤(መዝሙር 13፥3)

✏️አንድ አማኝ ንቁ ልሆንበት የሚገባበት ሶስት መስኮች ማለትም፦

➀በራሱ ላይ

➁በሰይጣን ማታለያ ጥበብ ላይ

⓷በዘመኑ ላይ

✏️መንቃት ለምን ያስፈልጋል? በምል ንዑስ አርዕስት ስርም፦

 1. ከሚመጣው ክፉ ሁሉ ያስመልጣል
 2. በሰው ልጅ ፊት መቆም እንድትችሉ

✏️ እንዲሁም ሰው በራሱ መንቃት አለበት ስንል፣ በራሱ ላይ የነቃ ሰው ብርታት እና ድክመቱን ለይቶ እንደ ሚያዉቅ አይተናል፤ ዛሬ ደግሞ የቀሩትን ሁለቱን ነጥቦች በሰፊው እንመልከታቸዋለን፤

👉➁በሰይጣን ማታለያ ጥበብ ላ

☣️ክርስቲያን አታላይ፣ አስመሳይ እና አሳች በሆነው በሰይጣን ጥብ ላይ መንቃት አለበት፣

☣️ሰይጣን እኔ ️”ሰይጣን ነኝ” እያለ አይመጣባችሁም፤ ነገር ግን በዚህ ዓለም አብረቅራቂ ብር፣ ክብር እና አውቅና እያታለላቹ፣ የብርሃን መላእክ መስሎ ያስታቹኃል።

📖ኤፌሶን 6:11 “የዲያብሎስን የተንኰል ሥራ መቋቋም ትችሉ ዘንድ፣ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር ዕቃ ልበሱ።”

📖 2ኛ ቆሮንቶስ 11 ¹⁴ ይህም የሚያስደንቅ ነገር አይደለም፤ ምክንያቱም ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ ለመምሰል ራሱን ይለዋው ጣል። ¹⁵ እንግዲህ የእርሱ አገልጋዮች፣ የጽድቅ አገልጋዮች ለመምሰል ራሳቸውን ቢለውጡ የሚያስገርም አይደለም፤ ፍጻሜአቸውም እንደ ሥራቸው ይሆናል።

☣️በዚህን ጊዜ ደግሞ ሰይጣን  የእግዚአብሔር አገልጋዮች መስሎ የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ  ይዞ ይመጣባችኋል።

☣️ሰይጣን ሁልጊዜ የሚውጠውን በመፈለግ እንደሚያገሣ አንበሳ ወዲያ ወዲህ በአማኞች ዙርያ ይዞራል።

📖1ኛ ጴጥሮስ 5:8  “ራሳችሁን የምትገዙ ሁኑ፤ ንቁም፤ ጠላታችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን በመፈለግ እንደሚያገሣ አንበሳ ወዲያ ወዲህ ይዞራል።”

👉ስለዚህ አማኝ፣ በንቃት እና ራስን በመግዛት መመላለስ አለበት።

⓷በጊዜው /ዘመኑ ላይ መንቃት አለበት።

📖ኤፌሶን 5 ¹⁴ ምክንያቱም ሁሉን ነገር እንዲታይ የሚያደርገው ብርሃን ነውና፤ ስለዚህም፣ “አንተ የተኛህ ንቃ፤ ከሙታን ተነሣ፤ ክርስቶስም ያበራልሃል” ተብሎአል። ¹⁵ እንግዲህ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንደ ጥበበኞች እንዴት እንደምትኖሩ ተጠንቀቁ። ¹⁶ ቀኖቹ ክፉ ናቸውና ዘመኑን በሚገባ ዋጁ።

👉የነቃ ሰው ዘመኑ የሚያመጣውን ክፉና ደጉን ጠንቅቆ ይለያያል።

🏍ጊዜ የመለኮት ተሽከርካሪ ናት፤ መልካሙን እና መጥፎውን ታጓጉዛለች፤ ስለዚህ በንቃት ዘመኑን የዋጀ ሰው፣ ዘመኑ በሚያመጣው ነገር ግራ አይጋባም፣ ነገ ምን ይሆናል ብሎም አይጨነቅም።

📖ማቴዎስ 6:34 “ስለዚህ ለነገ በማሰብ አትጨነቁ፤ የነገ ጭንቀት ለነገ ይደር፤ እያንዳንዱ ዕለት የራሱ የሆነ በቂ ችግር አለውና”።”

📩 ማጠቃለያ

👉 ከሚመጣው ሁሉ እንድ ታመልጡና በሰው ልጅ ፊት መቆም እንድትችሉ ሁል ጊዜ ተግታችሁ ጸልዩ።

 

======= English translation =======

=======  Be watchful part two ➁ =========

Opening verse

📖Luk 21 (NRSV) ³⁴ “Be on guard so that your hearts are not weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of this life, and that day catch you unexpectedly, ³⁵ like a trap. For it will come upon all who live on the face of the whole earth. ³⁶ Be alert at all times, praying that you may have the strength to escape all these things that will take place, and to stand before the Son of Man.”

👆In the past series of teaching entitled “be watchful” we have seen:

✏️The 3 types of sleep that mankind may be heavy of it or my slumbered by, namely:

➀Spiritual type sleep (Eph 5፥14, Isa 26፥19 )0

➁Natural type sleep. (Ps127:2)

⓷the death type sleep (Ps13:3)

✏️we have gone through the two reasons why is it necessary to be watchful namely:

➀to escape the coming evil.

➁ To meet the sun of Man.

✏️The three areas Where a Christian should be watchful on namely

➀ On Himself

➁on the deceptive wisdom of Satan

⓷On his days.

✏️Indeed, when you are smart enough to be awake on yourself, you are smart enough in conscious of your strength and weakness:

We have also seen the detail of discussion on the first area Where a Christian should be watchful on.

👉Now today let’s continue from the second area that you should be watchful on:

➁On the deceptive wisdom of Satan

☣️Satan is a deceiver/ a father of lie / imitator.

☣️Satan will never come near you shouting “I am Satan!” nor putting on a physical darkness or any black face mask to let you afraid of him. But disguises himself as an angel of light.  So are also his servants, disguise themselves as servants of righteousness.

📖2Cor 11፥14 (NKJV) “And no wonder! For Satan himself transforms himself into an angel of light.”

☣️Satan draws himself near you by showing the attractive things of flesh such as money, fame, and luxurious life status.

☣️Even at this end time he may also appears in the form of Minister of God quoting a bible verse.

📖2 Corinthians 11:14-15 “And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.  So, it is no surprise if his servants, also, disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. ”

☣️Satan always rounds about the life Christians.

📖1Pet 5:8 (NKJV) Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.

👉So a Christian should be watchful on Satan and his works.

⓷A Christian should be watchful on the time.

📖Eph 5 (NKJV) ¹⁴ Therefore He says: “Awake, you who sleep, Arise from the dead, And Christ will give you light.” ¹⁵ See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, ¹⁶ redeeming the time, because the days are evil.

👉when you are awake, you can clearly distinguish the good and evil of the time.

👉Time is God’s vehicle that carries both good and bad. If you are awake, you cannot be confused by what time bring to you nor you be anxious for you know evil of the day is sufficient of it.

Summary

👉 Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.”