Dammaqaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service
#With_Amharic_and_English_Translation
๐Ÿ•Š Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Harโ€™aa ๐Ÿ•Š
โ›ช๏ธ Dammaqaa โ›ช๏ธ
๐Ÿ“– Luq. 21ยฏยฏยฏยฏยฏยฏยณโด Yesus yommus, “Gad-dhiisiitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba’aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka isin irra hin baanetti of eeggadhaa. ยณโต Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaa irra jiraatan hundumaa irra in ba’ao. ยณโถ Yeroo hundumaa dammaqaa, wanta ta’uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba’uudhaaf, ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaiif kadhadhaa” jedhe.
๐ŸŽš Namni dammaqu nama hirriba keessa jirudha.
Hirriba gosa sadiitu jira
1. Hirriba Hafuuraa
2. Hirriba Uumamaa
3. Hirriba namni keessaa nama hindammaqsinedha
1. Hirriba Hafuuraa
ย 
๐Ÿ“– Efe. 5:14 โ€œwanti bakkeetti baafamuu hundinuu ifaa dha. Kanaaf,”Ati yaa isa raftuu, dammaqi! warra du’aan keessaa ka’i,โ€
๐ŸŽš Duโ€™aan hin dhagaโ€™u hinargus
๐ŸŽš Kutaan kun kan ibsu hirriba Hafuuraa keessaa akka isaan dammaqaniifidha.
๐Ÿ“– Far 13:3 Yaa Waaqayyo gooftaa ko na ilaali, anaaf deebisis; hirriba duโ€™aa akkan hin rafnetti ija koo anaaf ibsi!
Yeroo namni hirriba hafuuraatiin qabamee rafu:
๐Ÿ•Š Abjuunsaa induโ€™a.
๐Ÿ•Š Walitti dhufeenya inni Waaqayyoo wajjin qabus induโ€™a.
๐Ÿ“– Isa. 26:19 โ€œWarri kan keetii garuu in jiraatu, reeffi isaaniis du’aa in ka’a; isin warri awwaala keessa ciiftan, ka’aa, gammadaa faarfadhaa! Yaa gooftaa, fixeensi ati ergitu fixeensa jireenya kennuu dha, egaa laftis ekeraa warra du’anii ol in baafti.โ€
๐ŸŽš โ€œwarri awwaala keessa ciiftan, ka’aa, gammadaa faarfadhaa!โ€ yommuu jedhu waaโ€™ee duโ€™a foonii jechuusaa miti. Isin warri hafuuratti duutanii jirtan kaโ€™aa farfaadhaa jechuusaati.
๐Ÿ“– Far. 143:7 โ€œHafuurri koo wal qaqqabuu dadhabeera, ariifadhuu na jalaa owwaadhu, yaa Waaqayyo! Akka warra boollatti gad bu’anii akkan hin taanetti, fuula kee achi ana irraa hin qabatin!โ€
๐ŸŽš โ€œAkka warra boollatti gad bu’aniiโ€ yommuu jedhu sagaleenkoo dhagaโ€™amuu akka hindadhabnetti jechuusaati.
๐Ÿ“– Rom 13:11-12 Yeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhi’aateef, yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isin irra jiru ta’uu isaa beekaa! 12 Halkanichi sokkee, guyyichi dhi’aateera, kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu of irraa fuunee gannee, mi’a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan in hidhannaa!
โ€œYeroo itti dura amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhi’aateefโ€ jechuunsaa maal jechuusaati?
๐ŸŽš Dhufaatiin ilma Waaqayyoo dhiโ€™aateera jechuusaati.
๐ŸŽš Yeroo amanne ifti nuuf ifee jira; haa taโ€™u malee isa kan caalu dhufaatiin Gooftaa dhiโ€™aatee jira.
๐Ÿ“– 1Tas. 5ยฏยฏยฏยฏยฏโต Isin hundumti keessan ilmaan ifaa ti, ilmaan guyyaa tis; nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. โถ Egaa kottaa in dammaqnaa, of in qabnas malee, akka warra kaanii rafuu in dhiifna!
๐Ÿ’กHirribni kan warra halakaniiti; nuyi garuu ilmaan ifaati!
๐Ÿ“– HoE. 12ยฏยฏยฏยฏโถ Edumtii guyyaa itti Herodis Phexrosin akka qoramuuf dhi’essuudhaaf jedhe sanatti, Phexros fuuncaa lamaan hidhamee, loltuu lama gidduu in rafa ture; eegduun immoo balbala manicha hidhaa dura dhaabatanii in eegu turan. โท Kunoo, ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabate; golli manicha hidhaa inni keessa tures ifa waaqa irraatiin guute. Ergamaan sun cinaacha Phexros rurrukutee dammaqsee, “Dafii ka’i!” ittiin jedhe; achumaan fuuncaan inni ittiin hidhame harka isaatii bu’e. โธ Ergamichi immoo, “Hidhadhu, kophee kees kaa’adhu!” jedheen. Phexros ka’ee hidhatee, kophee isaas kaa’ate; ergamichi ammas, “Wayyaa kee uffadhuu ana duukaa bu’i!” ittiin jedhe. โน Phexros manicha hidhaa keessaa ba’ee, ergamicha duukaa bu’e. Garuu ergamaan gooftaa kan hojjeteef kun dhugaa itti hin fakkaanne; innoo mul’ata waan arge se’e.
๐ŸŽš Phexros, loltuu lama gidduu fuuncaa lamaan hidhamee utuma jiruuin rafa ture. Haa taโ€™u malee ergamaan gooftichaa cinaacha Phexros rurrukutee yommuu isa dammaqsu; fuuncaan (hidhaansaa) harka isaatii bu’e.
Kiristiyaanni waan sadiirratti dammaquu qaba
1. Ofirratti
2. Seexanarratti
3. Bararratti
ย 
1. Kiristiyaanni Ofirratti Dammaquu Qaba
๐ŸŽš Namni gaafa ofirratti dammaqu; dadhabbiisaafi jabainasaa (ciminasaa) arga.
๐ŸŽš Namni gaafa ofirratti dammaqu; bakka jiru arga.
๐Ÿ“– Mul. 2ยฏยฏยฏยฏยฏยน “Gara ergamaa waldaa Efesoonitti, ‘Ergaan kun kan isa harka isaa mirgaatiin urjoota torban qabee, baattuu ibsaa torban gidduu deddeebi’uu ti’ jedhii caafi! ยฒ Ergichi, “Hojii kee, wanta ati itti dadhabdu, obsaan danda’uu kees, namoota hamoota immoo calluma jettee akka ati hin dhiifne, warra ergamoota utuu hin ta’in ‘Nuyi ergamoota’ ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta’uu isaanii akka argites, ani beeka. ยณ Ati obsaan akka dandeessu, maqaa kootiif jettees akka baattu, kanas akka ati hin dadhabin ani beeka. โด Garuu jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee si irratti argadheera. โต Ammas maal irraa akka kufte yaadadhu! Yaada garaa kee geddaradhu, hojii isa dura hojjette sanas hojjedhu! Kana yoo gochuu dhaabaatte garuu, ani sitti dhufee, baattuu ibsaa keetii iddoo isaatii nan buta.
๐ŸŽš Waldoota turban biyya Eeshiyaa keessa jiran keessaa waldaan Efesoon ishee tokkodha.
๐ŸŽš Waldoonni turban kun jabina (cimina) fi dadhabina mataasaanii qabu.
ย 
โ›ช๏ธ Jabina (cimina) Waldaa Efesoon
1. Obsa qabdi
2. Warra sobaan dhufan adda baaftee beekti
3. Rakkina sababii Gooftaaf dandeesseeti.
ย 
โ›ช๏ธ Dadhabina (laafina) Waldaa Efeesoon
โ›ช๏ธ Jaalala isa duraan qabdu gateetti. Kanaaf Gooftaan kana irratti waan argeef โ€œAmmas maal irraa akka kufte yaadadhu!โ€ isheedhaan jedhe.
๐ŸŒ Bara dhumaa keessa hafuurri hamaan hirriba duโ€™aa namatti gadhiisa.
Kanaafidha Kitaabni Qulqulluun akkas jedha:
๐Ÿ“– 1Qor. 10:12 โ€œKanaafis namni dhaabatee waan jiru itti fakkaatu, akka hin kufneef of haa eeggatu!โ€
๐ŸŽš Namni ofirratti hindammaqne kufaatii hafuuraatu itti dhufa.
๐Ÿ“– Mul. 3ยฏยฏยฏยฏยฏยนโด “Gara ergamaa waldaa Laa’odiiqeyaatti, ‘Ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu “Ameen” jedhamu, dhuga-baatuu isa amanamaa, isa dhugaadhaaf dhugaa ba’u, isa wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka’e sanatu erge’ jedhii caafi!” ยนโต Ergichi, “Ani hojii kee beeka; hojii kee keessatti ati buluqaa yookiis diilallaa’aa miti; ati buluqaa yookiis diilallaa’aa utuu taatee in wayya ture! ยนโถ Ati garuu bu’aa’aa dha; diilallaa’aa yookiis buluqaa waan ati hin ta’iniif, akka nama bishaan bu’aa’aa afaan isaa keessaa tufuutti, anis si tufuufan jira. ยนโท “Atis, ‘Ani sooressa, geessifadheera, wanti ana barbaachisus hin jiru’ in jetta; ati nama gadadamaa namni boo’uufiin ta’u, deegaa, jaamaa, qullaas ta’uu kee hin beektu. ยนโธ Ani immoo akka sooromtuuf warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame, qullaa taatee yeella’uun kee akka hin mul’annetti, uffata adii, arguu akka dandeessutti qoricha ijatti naqattu ana irraa akka bitattu sin gorsa. ยนโน Warran jaalladhu hundumaa balleessaa isaanii ittan mul’isa, barsiisuudhaafis nan adaba; ammas dhimmiitii yaada garaa kee geddaradhu! ยฒโฐ Kunoo, ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta; namni sagalee koo dhaga’ee balala yoo anaaf bane, ani ol nan lixa, isaa wajjinis maaddiitti nan dhi’aadha, innis anaa wajjin in nyaata.
Waldaan kun geessifadheera yoo jetteyyuu;
1. Deegduu, jaamaa, qullaadhas
2. Kufaatii hafuuraa keessa jirti
Dammaquun Maaliif Barbaachisa?
1. Hamaa Dhufu Jalaa Baโ€™uudhaaf
๐Ÿ“– Mat. 26:42 โ€œSi’a lammaffaas achi hiiqee kadhatee, “Yaa abbaa koo! Xoofoon dhiphinaa kun utuun hin dhugin ana irra darbuun hin danda’amu yoo ta’e, jaalalli kee haa raawwatamu” jedhe.
๐ŸŽš Yesuus duโ€™a fannootti adeemaa jira. Hamaa durasaa jiru argeera. Kanaaf gaaratti ol baโ€™ee kadhachaa ture. Bartoonni garuu dammaqanii kadhachaa hinturre.
Gooftaanimmoo akkas isaaniin jedhe:
๐Ÿ“– Mat. 26:41 โ€œQoramatti akka hin galleef dammaqaa kadhaahaa! Hafuurri illee dhimmaa dha; foon garuu dadhabaa dha” jedhe.โ€
Yesuus yommuu kadhate:
๐ŸŽš Humna duโ€™aatti
๐ŸŽš Humna fannootti
๐ŸŽš Humna gidirfamuutti
๐ŸŽš Humna rakkinaatti, โ€ฆ itti adeeman fudhate.
๐ŸŽš Gaafa dammaqnee kadhaannu humna ittiin waan addunyaan sodaate dura dhaabannu arganna.
๐ŸŽš Namni yoo dammaqee kadhate rakkina dhufu jalaa oola.
๐Ÿ“– 1 Yoh 4:17 โ€œBiyya lafaa kana keessatti akkuma Kristos jiraatetti jiraachuu keenyaan guyyaa firdiif ija-jabina qabna; kanaan jaalalli Waaqayyoo nu biratti fiixaan ba’uu isaa ti.โ€
๐ŸŽš Kiristoos biyya lafaa kanarraa yommuu ture halkaniif guyyaa dammaqee abbaasaa dura ture.
๐ŸŽš Kiristiyaanni dammaqee gaafa kadhatu; haala dhufu keessatti hinqabamu haala kutee darba.
2. Ilma Namaa Dura Dhaabachuuf
๐ŸŽš Yesuus gaafa dhufu qaanii malee, leeyyoo malee isa dura dhaabachuuf.
Gaafa dammaqnee kadhannu; Waaqayyo dura dhaabachuuf ija jabina qabna.
๐Ÿ“– 1Yoh. 2:28 โ€œAmmas yaa ijoollee ko! Yeroo Kristos mul’atutti ija-jabina akka qabaannu malee, guyyaa dhufa isaatti yeelloodhaan akka hin rifanneef, isumatti jiraadhaa!โ€
๐ŸŽš Pheexiroos utuu dursee Gooftaa wajjin kadhateera taโ€™ee; Gooftaa hinganu ture.
๐Ÿ•ŠYeroo dammaqxanii Hafuura Gooftaa wajjin dabarsitan; Hafuurrisaa isin dammaqsa!
====== แ‹จแŠ แˆ›แˆญแŠ› แ‰ตแˆญแŒ‰แˆ ======
====== แŠ•แ‰ƒ =======
แ‹จแˆ˜แŒแ‰ขแ‹ซ แŒฅแ‰…แˆต
๐Ÿ“–แˆ‰แ‰ƒแˆต 21 ยณโด โ€œแŠฅแŠ•แŒแ‹ฒแˆ… แ‰ แŒˆแ‹ฐแ‰ฅ แ‹จแˆˆแˆฝ แˆ•แ‹ญแ‹ˆแ‰ตแฃ แ‰ แˆ˜แŒ แŒฅ แ‰ฅแ‹›แ‰ตแŠ“ แˆตแˆˆ แŠ‘แˆฎ แ‰ แˆ˜แŒจแŠแ‰… แˆแ‰ฃแ‰ฝแˆ แŠฅแŠ•แ‹ณแ‹ญแ‹แˆแŠ“ แ‹ซ แ‰€แŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‹ˆแŒฅแˆ˜แ‹ต แ‹ตแŠ•แŒˆแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ณแ‹ญแ‹ฐแˆญแˆตแ‰ฃแ‰ฝแˆ แ‰ฐแŒ แŠ•แ‰€แ‰แค ยณโต แ‹ญแˆ… แ‰ แˆ˜แˆ‹แ‹ แˆแ‹ตแˆญ แ‰ แˆšแŠ–แˆฉแ‰ต แˆแˆ‰ แˆ‹แ‹ญ แ‹ญแ‹ฐแˆญแˆณแˆแŠ“แข ยณโถ แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แŠจแˆšแˆ˜แŒฃแ‹ แˆแˆ‰ แŠฅแŠ•แ‹ต แ‰ณแˆ˜แˆแŒกแŠ“ แ‰ แˆฐแ‹ แˆแŒ… แŠแ‰ต แˆ˜แ‰†แˆ แŠฅแŠ•แ‹ตแ‰ตแ‰ฝแˆ‰ แˆแˆ แŒŠแ‹œ แ‰ฐแŒแ‰ณแ‰ฝแˆ แŒธแˆแ‹ฉแขโ€
๐Ÿ‘‰’แŠ•แ‰ƒ!’ แˆแ‰ฃแˆ แ‹จแˆšแŒˆแ‰ฃแ‹ แˆˆแˆ›แŠ• แŠแ‹? แ‰ฐแŠแ‰ถ แˆˆแŠแ‰ แˆจแ‹ แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆ?
๐Ÿ“–แŠคแŒแˆถแŠ• 5แฅ14 โ€œแˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แˆแˆ‰แŠ• แŠแŒˆแˆญ แŠฅแŠ•แ‹ฒแ‰ณแ‹ญ แ‹จแˆšแ‹ซแ‹ฐแˆญแŒˆแ‹ แ‰ฅแˆญแˆƒแŠ• แŠแ‹แŠ“แค แˆตแˆˆแ‹šแˆ…แˆแฃ โ€œแŠ แŠ•แ‰ฐ แ‹จแ‰ฐแŠ›แˆ… แŠ•แ‰ƒแค แŠจแˆ™แ‰ณแŠ• แ‰ฐแŠแˆฃแค แŠญแˆญแˆตแ‰ถแˆตแˆ แ‹ซแ‰ แˆซแˆแˆƒแˆโ€ แ‰ฐแ‰ฅแˆŽแŠ แˆแขโ€
๐Ÿ‘‰3 แ‹จแŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แŠ แ‹ญแŠแ‰ถแ‰ฝ แŠ แˆ‰แค แŠฅแŠแˆฑแˆ
โž€แˆ˜แŠ•แˆแˆณแ‹Š แŠ แ‹ญแŠแ‰ฑ แŠฅแŠ•แ‰…แˆแแฃ (แŠคแŒแˆถแŠ• 5แฅ14แฃ แŠขแˆณแ‹ญแ‹ซแˆต 26แฅ19)
โžแ‰ฐแˆแŒฅแˆฏแ‹Š แŠ แ‹ญแŠแ‰ฑ แŠฅแŠ•แ‰…แˆแแฃ (แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 127แฅ2)
โ“ทแ‹จแˆžแ‰ต แŠ แ‹ญแŠแ‰ฑ แŠฅแŠ•แ‰…แˆแแค(แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 13แฅ3)
๐Ÿ‘‰แ‰ แŠขแˆณแ‹ญแ‹ซแˆต 26แฅ19 โ€œแˆ™แ‰ณแŠ•แˆ… แˆ•แ‹ซแ‹‹แŠ• แ‹ญแˆ†แŠ“แˆ‰แฅ แˆฌแˆณแ‹Žแ‰ฝแˆ แ‹ญแŠแˆฃแˆ‰แข แ‰ แˆแ‹ตแˆญ แ‹จแˆแ‰ตแŠ–แˆฉ แˆ†แ‹ญแฅ แŒ แˆแˆ… แ‹จแ‰ฅแˆญแˆƒแŠ• แŒ แˆ แŠแ‹แŠ“แฅ แˆแ‹ตแˆญแˆ แˆ™แ‰ณแŠ•แŠ• แ‰ณแ‹ˆแŒฃแˆˆแ‰ฝแŠ“ แŠ•แ‰ แ‹˜แˆแˆฉแˆแขโ€ แˆฒแˆแฃ แ‹ญแˆ… แŠ แŠซแˆ‹แ‹Š แˆžแ‰ตแŠ• แŠฅแ‹ซแˆˆ แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆแข
๐Ÿ‘‰แˆฐแ‹ แ‰ แˆ˜แŠ•แˆแˆณแ‹Š แŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แˆฒแˆ˜แˆฐแŒฅแฆ แˆ…แˆแˆ™แฃ แˆซแ‹•แ‹ฉ แŠฅแŠ“ แŠจแŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญ แŒ‹แˆญ แ‹ซแˆˆแ‹ แˆ…แ‰ฅแˆจแ‰ต แ‹ญแˆžแ‰ณแˆแข
๐Ÿ‘‰แ‹ณแ‹Šแ‰ต แ‰ แˆ˜แ‹แˆ™แˆญ 143แฅ7 แˆ‹แ‹ญ โ€œแŠ แ‰คแ‰ฑแฅ แˆแŒฅแŠแˆ… แˆตแˆ›แŠแค แŠแแˆด แŠ แˆแ‰ƒแˆˆแ‰ฝแค แŠแ‰ตแˆ…แŠ• แŠจแŠ” แŠ แ‰ตแˆ˜แˆแˆตแฅ แ‹ˆแ‹ฐ แŒ•แ‹ตแŒ“แ‹ตแˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‹ˆแˆญแ‹ฑ แŠ แˆแˆแŠ•แขโ€ แˆตแˆแฃ แŠจแŠ แŠ•แ‰ฐ แŒ‹แˆญ แ‹ซแˆˆแŠ แˆ…แ‰ฅแˆจแ‰ต แ‰ฐแ‰‹แˆจแŒ แ‰ฅแŠ แˆ›แˆˆแ‰ฑ แŠแ‹แข
แˆ˜แŠ•แ‰ƒแ‰ต แ‹ซแˆˆแ‰ฅแŠ• แˆˆแˆแŠ•แ‹ตแŠ• แŠแ‹?
โž€ แˆ˜แ‹ณแŠ“แ‰ฝแŠ• แ‹ˆแ‹ฐ แŠฅแŠ› แˆตแˆˆ แ‰€แˆจแ‰ แข
๐Ÿ“– แˆฎแˆœ 13แฅ11 โ€œแŠจแŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แ‹จแˆแ‰ตแŠแˆกแ‰ แ‰ต แˆฐแ‹“แ‰ต แŠ แˆแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‹ฐแˆจแˆฐ แ‹˜แˆ˜แŠ‘แŠ• แŠฅแ‹ˆแ‰แค แŠซแˆ˜แŠ•แŠ•แ‰ แ‰ต แŒŠแ‹œ แ‹ญแˆแ‰… แˆ˜แ‹ณแŠ“แ‰ฝแŠ• แ‹›แˆฌ แ‹ˆแ‹ฐ แŠฅแŠ› แ‰€แˆญแ‰ฆแŠ แˆแŠ“แขโ€
๐Ÿ‘‰แˆฐแ‹‰ แ‰ แŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แŠฅแ‹ซแˆˆ แ‰ แ‰ฅแˆญแˆƒแŠ• แˆ˜แˆ˜แˆ‹แˆˆแˆต แŠ แ‹ญแ‰ฝแˆแˆแค แŠฅแŠ› แ‹ฐแŒแˆž แ‹จแ‰ฅแˆญแˆƒแŠ• แˆแŒ†แ‰ฝ แŠแŠ•แฃ แ‰ แŒจแˆˆแˆ› แˆ˜แŠ–แˆญ แŠ แŠ•แ‰ฝแˆแˆแฃ แˆแŠญแŠ•แ‹ซแ‰ฑแˆ แŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แˆˆแˆแˆฝแ‰ต แˆแŒ†แ‰ฝ แŠแ‹แข
๐Ÿ“– 1แŠ› แ‰ฐแˆฐแˆŽแŠ•แ‰„ 5แฅ5 โ€œแˆแˆ‹แ‰ฝแˆ แ‹จแ‰ฅแˆญแˆƒแŠ• แˆแŒ†แ‰ฝ แ‹จแ‰€แŠ•แˆ แˆแŒ†แ‰ฝ แŠ“แ‰ฝแˆแŠ“แข แŠฅแŠ› แŠจแˆŒแˆŠแ‰ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แŠจแŒจแˆˆแˆ› แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแŠ•แˆแคโ€
๐Ÿ‘‰แˆแ‹‹แˆญแ‹ซแ‰ต 12:6-9 แˆตแ‰ณแŠแ‰ก แ‹จแŒดแŒฅแˆฎแˆตแŠ• แ‰ณแˆชแŠญ แ‰ณแŒˆแŠ›แˆ‹แ‰นแข
๐Ÿ“– แˆแ‹‹แˆญแ‹ซแ‰ต 12 โถ แˆ„แˆฎแ‹ตแˆตแˆ แˆŠแ‹ซแ‹ˆแŒฃแ‹ แ‰ฃแˆฐแ‰  แŒŠแ‹œแฅ แ‰ แ‹šแ‹ซแ‰ฝ แˆŒแˆŠแ‰ต แŒดแŒฅแˆฎแˆต แ‰ แˆแˆˆแ‰ต แˆฐแŠ•แˆฐแˆˆแ‰ต แ‰ณแˆตแˆฎ แŠจแˆแˆˆแ‰ต แ‹ˆแ‰ณแ‹ฐแˆฎแ‰ฝ แˆ˜แŠซแŠจแˆ แ‰ฐแŠแ‰ถ แŠแ‰ แˆญแค แŒ แ‰ฃแ‰‚แ‹Žแ‰ฝแˆ แ‰ แ‹ฐแŒ แŠแ‰ต แˆ†แŠแ‹ แ‹ˆแŠ…แŠ’แ‹แŠ• แ‹ญแŒ แ‰ฅแ‰ แŠแ‰ แˆญแข โท แŠฅแŠแˆ†แˆแฅ แ‹จแŒŒแ‰ณ แˆ˜แˆแŠ แŠญ แ‰€แˆจแ‰  แ‰ แ‰คแ‰ตแˆ แ‹แˆตแŒฅ แ‰ฅแˆญแˆƒแŠ• แ‰ แˆซแค แŒดแŒฅแˆฎแˆตแŠ•แˆ แŒŽแ‹ตแŠ‘แŠ• แˆ˜แ‰ตแ‰ถ แŠ แŠแ‰ƒแ‹แŠ“แฆ แˆแŒฅแŠแˆ… แ‰ฐแŠแˆฃ แŠ แˆˆแ‹แข แˆฐแŠ•แˆฐแˆˆแ‰ถแ‰นแˆ แŠจแŠฅแŒ แ‹ˆแ‹ฐแ‰แข โธ แˆ˜แˆแŠ แŠฉแˆแฆ แ‰ณแŒ แ‰…แŠ“ แŒซแˆ›แˆ…แŠ• แŠ แŒแ‰ฃ แŠ แˆˆแ‹แฅ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆแˆ แŠ แ‹ฐแˆจแŒˆแข โน แˆแ‰ฅแˆตแˆ…แŠ•แˆ แˆแ‰ แˆตแŠ“ แ‰ฐแŠจแ‰ฐแˆˆแŠ แŠ แˆˆแ‹แข แ‹ˆแŒฅแ‰ถแˆ แ‰ฐแŠจแ‰ฐแˆˆแ‹แค แˆซแŠฅแ‹ญแŠ•แˆ แ‹จแˆšแ‹ซแ‹ญ แ‹ญแˆ˜แˆตแˆˆแ‹ แŠแ‰ แˆญ แŠฅแŠ•แŒ‚ แ‰ แˆ˜แˆแŠ แŠฉ แ‹จแˆšแ‹ฐแˆจแŒˆแ‹ แŠแŒˆแˆญ แŠฅแ‹แŠแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฐ แˆ†แŠ แŠ แˆ‹แ‹ˆแ‰€แˆแข
๐Ÿ‘‰ แ‹จแŒŒแ‰ณ แˆ˜แˆแŠ แŠญ แˆ˜แ‰ตแ‰ถ แŠฅแŠ•แ‹ณแŠแ‰ƒแ‹แฆ แˆฐแŠ•แˆฐแˆˆแ‰ถแ‰นแˆ แŠจแŠฅแŒ แ‹ˆแ‹ฐแ‰แค แˆตแˆˆแ‹š แˆตแŠ•แŠแ‰ƒ แ‹ซแˆ แˆจแŠ• แˆฐแŠ•แˆฐแˆˆแ‰ต แŠจแˆ‹แ‹ซแ‰ฝแŠ• แˆ‹แ‹ญ แ‹ญแˆจแŒแ‹แˆแข
แŠ แŠ•แ‹ต แŠ แˆ›แŠ แ‰ 3 แŠแŒˆแˆฎแ‰ฝ แˆ‹แ‹ญ แŠ•แ‰ แˆ˜แˆ†แŠ• แŠ แˆˆแ‰ แ‰ตแฆ
โž€แ‰ แˆซแˆฑ แˆ‹แ‹ญ
โžแ‰ แˆฐแ‹ญแŒฃแŠ• แˆ›แ‰ณแˆˆแ‹ซ แŒฅแ‰ แ‰ฅ แˆ‹แ‹ญ
โ“ทแ‰ แ‹˜แˆ˜แŠ‘ แˆ‹แ‹ญ
๐Ÿ‘‰แŠฅแˆตแ‰ฒ แŠฅแŠแ‹šแˆ…แŠ• แ‰ แˆฐแŠแ‹ แŠฅแŠ•แˆ˜แˆแŠจแ‰ณแ‰ธแ‹
โž€. แ‰ แˆซแˆต แˆ‹แ‹ญ แˆ˜แŠ•แ‰ƒแ‰ต
๐Ÿ‘‰แ‰ แˆซแˆฑ แˆ‹แ‹ญ แ‹จแŠแ‰ƒ แˆฐแ‹ แŒ แŠ•แŠซแˆซ แŠฅแŠ“ แ‹ฐแŠซแˆ› แŒŽแŠ‘แŠ• แŒ แŠ•แ‰…แ‰† แ‹ซแ‹แ‰ƒแˆแข
๐Ÿ“–แˆซแŠฅแ‹ญ 2 ยฒ แˆฅแˆซแˆ…แŠ•แฃ แŒฅแˆจแ‰ตแˆ…แŠ•แŠ“ แ‰ตแ‹•แŒแˆฅแ‰ตแˆ…แŠ• แ‹แ‹แ‰ƒแˆˆแˆแข แŠญแ‰แ‹Žแ‰ฝแŠ•แˆ แ‰ฝแˆ‹ แ‰ฅแˆˆแˆ… แŠฅแŠ•แ‹ณแˆ‹แˆˆแแˆƒแ‰ธแ‹แฃ แˆแ‹‹แˆญแ‹ซแ‰ต แˆณแ‹ญแˆ†แŠ‘ แˆแ‹‹แˆญแ‹ซแ‰ต แŠแŠ• แ‹จแˆšแˆ‰แ‰ตแŠ•แˆ แˆ˜แˆญแˆแˆจแˆ… แˆแˆฐแ‰ฐแŠžแ‰ฝ แˆ†แŠแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ณแŒˆแŠ˜แˆƒแ‰ธแ‹ แ‹แ‹แ‰ƒแˆˆแˆแข ยณ แ‹ฐแŒแˆžแˆ แ‰ แ‰ตแ‹•แŒแˆฅแ‰ต แˆ˜แŒฝแŠ“แ‰ตแˆ…แŠ•แŠ“ แˆตแˆˆ แˆตแˆœแˆ แˆ˜แŠจแˆซ แˆ˜แ‰€แ‰ แˆแˆ…แŠ• แ‹แ‹แ‰ƒแˆˆแˆแค แ‰ แ‹šแˆ… แˆแˆ‰ แŠ แˆแ‰ณแŠจแ‰ตแˆ…แˆแข โด แ‹ญแˆแŠ• แŠฅแŠ•แŒ‚ แ‹จแˆแŠแ‰…แแ‰ฅแˆ… แŠแŒˆแˆญ แŠ แˆˆแŠแค แ‹ญแŠธแ‹แˆ แ‹จแ‰€แ‹ตแˆžแ‹แŠ• แแ‰…แˆญแˆ…แŠ• แ‰ตแ‰ฐแˆƒแˆแข โต แŠฅแŠ•แŒแ‹ฒแˆ… แŠจแ‹จแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฐ แ‹ˆแ‹ฐแ‰…แˆ… แŠ แˆตแ‰ฅแค แŠ•แˆตแˆ“ แŒˆแ‰ฅแ‰ฐแˆ… แ‰€แ‹ตแˆž แ‰ณแ‹ฐแˆญแŒˆแ‹ แ‹จแŠแ‰ แˆจแ‹แŠ• แŠแŒˆแˆญ แŠ แ‹ตแˆญแŒแค แŠ•แˆตแˆ“ แŠซแˆแŒˆแ‰ฃแˆ…แฃ แˆ˜แŒฅแ‰ผ แˆ˜แ‰…แˆจแ‹แˆ…แŠ• แŠจแ‰ฆแ‰ณแ‹ แŠฅแ‹ˆแˆตแ‹ตแ‰ฅแˆƒแˆˆแˆแข
๐Ÿ‘‰แ‹ญแˆ…แ‰ฝ แ‰ค/แŠญ แŒ แŠ•แŠซแˆซ แŒŽแŠ—แฆ
โœ๏ธแ‰ตแ‰ณแŒˆแˆฃแˆˆแ‰ฝแค
โœ๏ธแŠญแ‰แ‹Žแ‰ฝแŠ•แˆ แ‰ฝแˆ‹ แŠ แ‰ตแˆแˆแค
โœ๏ธแˆตแˆˆ แŒŒแ‰ณ แˆตแˆ แˆ˜แŠจแˆซแŠ• แ‰ฐแ‰€แ‰ฅแˆ‹แˆˆแ‰ฝแค
๐Ÿ‘‰แ‹ญแˆ…แ‰ฝ แ‰ค/แŠญ แ‹ฐแŠซแˆ› แŒŽแŠ—แฆ
โœ๏ธ แ‹จแ‰€แ‹ตแˆžแ‹แŠ• แแ‰…แˆญแˆฏแŠ• แ‰ตแ‰ณแˆˆแ‰ฝแฃ แŠแŒˆแˆญแŒแŠ• แ‹จแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฐแ‹ˆแ‹ฐแ‰€แ‰ฝ แŠ แ‰ณแ‹แ‰…แˆแข
ย 
๐Ÿ‘‰แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แŠแ‹ แˆ˜แŒฝแˆแ แ‰…แ‹ฑแˆตแฃ “ยนยน แ‹ญแˆ… แˆแˆ‰ แˆแˆณแˆŒ แ‹ญแˆ†แŠ• แ‹˜แŠ•แ‹ต แ‰ แŠฅแŠแˆญแˆฑ แˆ‹แ‹ญ แ‹ฐแˆจแˆฐแค แ‹จแ‹˜แˆ˜แŠ“แ‰ต แแŒปแˆœ แ‹จแ‹ฐแˆจแˆฐแ‰ฅแŠ•แŠ• แŠฅแŠ›แŠ• แˆˆแˆ›แˆตแŒ แŠ•แ‰€แ‰…แˆ แ‰ฐแŒปแˆแข ยนยฒ แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แ‰ฐแ‹ฐแˆ‹แ‹ตแ‹ฌ แ‰†แˆœแŠ แˆˆแˆ แ‹จแˆšแˆ แ‰ขแŠ–แˆญ แŠฅแŠ•แ‹ณแ‹ญแ‹ˆแ‹ตแ‰… แ‹ญแŒ แŠ•แ‰€แ‰…แค” (1แŠ› แ‰†แˆฎแŠ•แ‰ถแˆต 10แฅ11-12) แ‹จแˆšแˆˆแ‹แข
๐Ÿ‘‰แ‰ แ‹šแˆ… แ‰ แˆ˜แŒจแˆจแˆปแ‹ แ‹˜แˆ˜แŠ• แˆ‹แฃ แˆฐแ‹ญแŒฃแŠ• แ‹ตแŠ•แ‹›แ‹œแŠ• แŠฅแŠ“ แ‹จแˆžแ‰ต แŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แˆ˜แŠ•แˆแˆตแŠ•แฃ แ‹ˆแ‹ฐ แˆฐแ‹ แ‹ญแˆแŠซแˆแข
๐Ÿ‘‰แ‰ แˆซแˆฑ แˆ‹แ‹ญ แ‹ซแˆแŠแ‰ƒ แŠ แˆ›แŠ แˆˆแˆ˜แŠ•แˆแˆณแ‹Š แ‰€แ‹แˆต แ‹ญแŒ‹แˆˆแŒฃแˆ
๐Ÿ“– แˆซแŠฅแ‹ญ 3 ยนโด แ‰ แˆŽแ‹ถแ‰…แ‹ซแˆ แ‹ˆแ‹ณแˆˆแ‹ แ‹ˆแ‹ฐ แ‰คแ‰ฐ แŠญแˆญแˆตแ‰ฒแ‹ซแŠ• แˆ˜แˆแŠ แŠญ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ… แ‰ฅแˆˆแˆ… แŒปแแฆ แŠ แˆœแŠ• แ‹จแˆ†แŠแ‹แฅ แ‹จแ‰ณแˆ˜แŠแ‹แŠ“ แŠฅแ‹แŠแ‰ฐแŠ›แ‹ แˆแˆตแŠญแˆญแฅ แ‰ แŠฅแŒแ‹šแŠ แ‰ฅแˆ”แˆญแˆ แแŒฅแˆจแ‰ต แˆ˜แŒ€แˆ˜แˆชแ‹ซ แ‹จแŠแ‰ แˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ… แ‹ญแˆ‹แˆแฆ ยนโต แ‰ แˆซแ‹ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰ตแŠฉแˆต แŠฅแŠ•แ‹ณแ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆ… แˆฅแˆซแˆ…แŠ• แŠ แ‹แ‰ƒแˆˆแˆแข แ‰ แˆซแ‹ต แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰ตแŠฉแˆต แ‰ฅแ‰ตแˆ†แŠ•แˆต แˆ˜แˆแŠซแˆ แ‰ แˆ†แŠ แŠแ‰ แˆญแข ยนโถ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ แˆˆแ‰ฅ แˆตแˆ‹แˆแˆ… แ‰ แˆซแ‹ตแˆ แ‹ˆแ‹ญแˆ แ‰ตแŠฉแˆต แˆตแˆ‹แˆแˆ†แŠ•แˆ… แŠจแŠ แŒ แˆแ‰ฐแ‹แˆ… แŠแ‹แข ยนโท แˆ€แ‰ฅแ‰ณแˆ แŠแŠแŠ“ แ‰ฃแˆˆแŒ แŒ‹ แˆ†แŠœแŠ แˆˆแˆ แŠ แŠ•แ‹ตแˆ แˆตแŠ•แŠณ แŠ แ‹ซแˆตแˆแˆแŒˆแŠแˆ แ‹จแˆแ‰ตแˆ แˆตแˆˆ แˆ†แŠ•แˆ…แฅ แŒแˆตแ‰‹แˆ‹แŠ“ แˆแˆตแŠชแŠ•แˆ แ‹ตแˆ€แˆ แ‹•แ‹แˆญแˆ แ‹จแ‰ฐแˆซแ‰†แ‰ตแˆ…แˆ แˆ˜แˆ†แŠ•แˆ…แŠ• แˆตแˆˆแˆ›แ‰ณแ‹แ‰…แฅ ยนโธ แ‰ฃแˆˆ แŒ แŒ‹ แŠฅแŠ•แ‹ตแ‰ตแˆ†แŠ• แ‰ แŠฅแˆณแ‰ต แ‹จแŠแŒ แˆจแ‹แŠ• แ‹ˆแˆญแ‰…แฅ แ‰ฐแŒแŠ“แŒฝแˆแˆ…แˆ แ‹จแˆซแ‰แ‰ตแŠแ‰ตแˆ… แŠƒแแˆจแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ณแ‹ญแŒˆแˆˆแŒฅ แŠแŒญ แˆแ‰ฅแˆตแŠ•แฅ แŠฅแŠ•แ‹ตแ‰ณแ‹ญแˆ แ‹“แ‹ญแŠ–แ‰ฝแˆ…แŠ• แ‹จแˆแ‰ตแŠณแˆˆแ‹แŠ• แŠตแˆ แŠจแŠฅแŠ” แ‰ตแŒˆแ‹› แ‹˜แŠ•แ‹ต แŠฅแˆ˜แŠญแˆญแˆƒแˆˆแˆแข ยนโน แŠฅแŠ” แ‹จแˆแ‹ˆแ‹ณแ‰ธแ‹แŠ• แˆแˆ‰ แŠฅแŒˆแˆฅแŒปแ‰ธแ‹‹แˆˆแˆ แŠฅแ‰€แŒฃแ‰ธแ‹แˆ›แˆˆแˆแค แŠฅแŠ•แŒแ‹ฒแˆ… แ‰…แŠ“ แŠ•แˆตแˆแˆ แŒแ‰ฃแข ยฒโฐ แŠฅแŠแˆ† แ‰ แ‹ฐแŒ… แ‰†แˆœ แŠ แŠ•แŠณแŠณแˆˆแˆแค แˆ›แŠ•แˆ แ‹ตแˆแ„แŠ• แ‰ขแˆฐแˆ› แ‹ฐแŒแŠ•แˆ แ‰ขแŠจแแ‰ตแˆแŠแฅ แ‹ˆแ‹ฐ แŠฅแˆญแˆฑ แŠฅแŒˆแ‰ฃแˆˆแˆ แŠจแŠฅแˆญแˆฑแˆ แŒ‹แˆญ แŠฅแˆซแ‰ต แŠฅแ‰ แˆ‹แˆˆแˆ แŠฅแˆญแˆฑแˆ แŠจแŠฅแŠ” แŒ‹แˆญ แ‹ญแ‰ แˆ‹แˆแข
๐Ÿ‘‰แ‹ญแˆ…แ‰ฝ แ‰ แˆŽแ‹ถแ‰…แ‹ซแˆ แ‹จแŠแ‰ แˆจแ‰ฝแ‹ แ‰คแ‰ฐ แŠญแˆญแˆตแ‰ฒแ‹ซแŠ• แŠฅแŠแ‹šแˆ…แŠ• แ‹ตแŠญแˆ˜แ‰ถแ‰ฝ แŠแ‰ แˆฏแ‰ตแฆ
โž€ แ‰ณแ‹แˆซ แŠแ‰ แˆญ
โžแˆ˜แŠ•แˆแˆณแ‹Š แ‹แ‹ตแ‰€แ‰ต แ‹แˆตแŒฅ แŠแ‰ แˆจแ‰ฝ
แˆ˜แŠ•แ‰ƒแ‰ต แˆˆแˆแŠ• แ‹ญแŒ แ‰…แˆ›แˆ?
1. แŠจแˆšแˆ˜แŒฃแ‹ แˆแˆ‰ แŠฅแŠ•แ‹ตแ‰ณแˆ˜แˆแŒก
๐Ÿ“–แˆ›แ‰ดแ‹Žแˆต 26 โดยฒ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŒˆแŠ“ แˆˆแˆแˆˆแ‰ฐแŠ› แŒŠแ‹œ แˆ„แ‹ถแฃ โ€œแŠ แ‰ฃแ‰ต แˆ†แ‹ญแค แ‹ญแˆ… แˆณแˆแŒ แŒฃแ‹ แ‹จแˆ›แ‹ซแˆแ แŒฝแ‹‹ แŠจแˆ†แŠแฃ แˆแ‰ƒแ‹ตแˆ… แ‹ญแˆแŒธแˆโ€ แ‰ฅแˆŽ แŒธแˆˆแ‹จแข โดยณ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŒˆแŠ“แˆ แ‰ แˆ˜แŒฃ แŒŠแ‹œ แ‹แ‹ญแŠ–แ‰ปแ‰ธแ‹ แ‰ แŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แŠจแ‰ฅแ‹ฐแ‹ แˆตแˆˆ แŠแ‰ แˆญ แ‰ฐแŠแ‰ฐแ‹ แŠ แŒˆแŠ›แ‰ธแ‹แข โดโด แ‰ตแ‰ถแŠ แ‰ธแ‹แˆ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŒˆแŠ“ แ‰ แˆ˜แˆ„แ‹ต แˆˆแˆฆแˆตแ‰ฐแŠ› แŒŠแ‹œ แ‰€แ‹ฐแˆ แ‰ฅแˆŽ แ‹จแŒธแˆˆแ‹จแ‹แŠ• แŒธแˆŽแ‰ต แ‹ฐแŒˆแˆ˜แข โดโต แŠจแ‹šแ‹ซแˆ แ‹ˆแ‹ฐ แ‹ฐแ‰€ แˆ˜แ‹›แˆ™แˆญแ‰ฑ แ‰ฐแˆ˜แˆแˆถ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ… แŠ แˆ‹แ‰ธแ‹แค โ€œแŠ แˆแŠ•แˆ แ‹แˆญแ‹แ‰ฝแˆ แ‰ฐแŠแ‰ณแ‰ฝแŠ‹แˆ? แŠฅแŠแˆ†แฃ แˆฐแ‹“แ‰ฑ แ‰€แˆญแ‰ฆแŠ แˆแค แ‹จแˆฐแ‹ แˆแŒ… แ‰ แŠ€แŒขแŠ แ‰ฐแŠžแ‰ฝ แŠฅแŒ… แ‹แˆแŽ แ‹ญแˆฐแŒฃแˆแค โดโถ แ‰ฐแŠแˆก แŠฅแŠ•แˆ‚แ‹ตแค แŠ แˆณแˆแŽ แ‹จแˆšแˆฐแŒ แŠแˆ แŠฅแ‹จแˆ˜แŒฃ แŠแ‹แขโ€
๐Ÿ‘‰แŠขแ‹จแˆฑแˆต แˆžแ‰ตแŠ• แˆˆแˆ˜แ‹แˆˆแˆ แŠฅแ‹จแˆ„แ‹ฐ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆ†แŠ แˆตแˆ‹แ‹จ แ‹ˆแ‹ฐ แ‰ฐแˆซแˆซ แ‹ˆแŒฅแ‰ถ แ‹ซแˆˆแˆ›แ‰‹แˆจแŒฅ แ‹ญแŒธแˆแ‹ญ แŠแ‰ แˆญแฃ แ‹ฐแ‰€แˆ˜แ‹›แˆ™แˆญแ‰ฑ แŒแŠ• แŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แ‰ฐแŒซแŒญแŠ–แ‹‹แ‰ธแ‹ แˆ˜แŒธแˆˆแ‹ญ แŠ แˆแ‰ปแˆ‰แˆแข
โœ๏ธ แŠขแ‹จแˆฑแˆต แ‹ˆแ‹ฐ แ‹ฐแ‰€ แˆ˜แ‹›แˆ™แˆญแ‰ฑ แˆฒแˆ˜แŒฃแฃ แ‰ฐแŠแ‰ฐแ‹ แŠ แŒˆแŠ›แ‰ธแ‹แค แŒดแŒฅแˆฎแˆตแŠ•แˆ แค โ€œแŠฅแŠ•แŒแ‹ฒแˆ…แค แŠจแŠฅแŠ” แŒ‹แˆญ แˆˆแŠ แŠ•แ‹ต แˆฐแ‹“แ‰ต แŠฅแŠ•แŠณ แˆ˜แ‰ตแŒ‹แ‰ต แŠ แ‰ƒแ‰ณแ‰ฝแˆแŠ•?โ€ แŠ แˆˆแ‹แข แ‰ฐแˆ˜แˆแˆถแˆ แˆˆแˆ˜แŒธแˆˆแ‹ญ แˆ„แ‹ฐแข
โœ๏ธ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŒˆแŠ“แˆ แ‰ แˆ˜แŒฃ แŒŠแ‹œ แ‹แ‹ญแŠ–แ‰ปแ‰ธแ‹ แ‰ แŠฅแŠ•แ‰…แˆแ แŠจแ‰ฅแ‹ฐแ‹ แˆตแˆˆ แŠแ‰ แˆญ แ‰ฐแŠแ‰ฐแ‹ แŠ แŒˆแŠ›แ‰ธแ‹แฃ แ‰ตแ‰ถแŠ แ‰ธแ‹แˆ แˆ„แ‹ฐแข
โœ๏ธแ‹ˆแ‹ฐ แ‹ฐแ‰€ แˆ˜แ‹›แˆ™แˆญแ‰ฑ แˆˆแˆฆแˆตแ‰ฐแŠ› แ‰ฐแˆ˜แˆแˆถ แˆตแˆ˜แŒฃแฅ แ‰ฐแŠแ‰ฐแ‹ แŠ แŒˆแŠ›แ‰ธแ‹แฃ แŠฅแŠ•แ‹ฒแˆ…แˆ แŠ แˆ‹แ‰ธแ‹แค โ€œแŠ แˆแŠ•แˆ แ‹แˆญแ‹แ‰ฝแˆ แ‰ฐแŠแ‰ณแ‰ฝแŠ‹แˆ? แ‰ฐแŠแˆก แŠฅแŠ•แˆ‚แ‹ตแค ” แŠ แˆ‹แ‰ธแ‹แข
๐Ÿ‘‰แ‹ญแŒธแˆแ‹ญ แ‹จแŠแ‰ แˆจแ‹ แŠขแ‹จแˆฑแˆต แˆžแ‰ตแŠ•แฃ แˆ˜แŒˆแˆˆแˆแŠ“ แˆ˜แŒˆแˆจแแŠ• แˆฒแ‹ฐแแˆญแฃ แ‹ฐแ‰€แˆ˜แ‹›แˆ™แˆญแ‰ฑ แŒแŠ• แ‰ แŒธแˆŽแ‰ต แ‹แˆŽ แˆตแˆˆ แŠแ‰ แˆฉ แ‹ฐแ‰€แˆ˜แ‹›แˆ™แˆญแ‰ตแŠแ‰ณแ‰ธแ‹‰แŠ•แˆ แˆˆแˆ˜แˆ˜แˆตแŠจแˆญ แŠ แˆแ‹ฐแˆแˆฉแˆแข
๐Ÿ‘‰แŠ•แ‰ แˆ†แŠแˆ… แˆตแ‰ตแŒธแˆแ‹ญแฃ แ‹“แˆˆแˆแŠ• แ‹ซแˆตแˆแˆซแ‹แŠ• แŒฝแŠ‘ แˆˆแˆ˜แ‹แˆˆแˆ แ‹จแŒธแˆŽแ‰ต แŠ แ‰…แˆ แ‰ณแŒˆแŠ›แˆˆแˆ…แข
๐Ÿ‘‰แŠ•แ‰ แˆ†แŠแˆ… แˆ˜แŒธแˆแ‹ญ แŠจแ‰ปแˆแŠญ แ‰ แŒฝแŠ“แ‰ต แ‹จแˆ…แ‹ญแ‹ˆแ‰ตแŠ• แ‹แŒฃแ‹แˆจแ‹ต แŠฅแŠ“ แ‹จแˆฐแ‹ญแŒฃแŠ•แŠ• แ‰ฐแŒแ‹ณแˆฎแ‰ถแ‰ฝ แˆ›แˆธแŠแ แ‰ตแ‰ฝแˆ‹แˆˆแˆ…แข
๐Ÿ‘‰ แˆ˜แŒฝแˆแ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแˆแฃ “แ‰ แ‹šแˆ…แˆ แ‹“แˆˆแˆ แŠฅแˆญแˆฑแŠ• แŠฅแŠ•แˆ˜แˆตแˆ‹แˆˆแŠ•แค” แˆตแˆˆแ‹šแˆ… แŠฅแˆญแˆฑ แ‰ แŠ•แ‰ƒแ‰ต แˆตแŒธแˆแ‹ญ แŠฅแŠ•แ‹ฐ แŠแ‰ แˆจแ‹ แŠฅแŠ›แˆ แ‹ฐแŒแˆž แ‰ แŠ•แ‰ƒแ‰ต แˆ˜แŒธแˆˆแ‹ญ แŠ แˆˆแ‰ฅแŠ•แข
๐Ÿ“–1แŠ› แ‹ฎแˆแŠ•แˆต 4แฅ17 โ€œแ‰ แ‹šแˆ…แˆ แ‹“แˆˆแˆ แŠฅแˆญแˆฑแŠ• แŠฅแŠ•แˆ˜แˆตแˆ‹แˆˆแŠ•แŠ“แข แ‰ แแˆญแ‹ต แ‰€แŠ• แ‹ตแแˆจแ‰ต แ‹ญแŠ–แˆจแŠ• แ‹˜แŠ•แ‹ตแฃ แแ‰…แˆญ แ‰ แ‹šแˆ… แ‹แ‹ญแŠแ‰ต แ‰ แˆ˜แŠซแŠจแˆ‹แ‰ฝแŠ• แแŒนแˆ แˆ†แŠ–แŠ แˆแคโ€
๐Ÿ‘‰แ‰ แŠ•แ‰ƒแ‰ต แ‰ แŒธแˆˆแ‹ญแŠญ แˆ˜แŒ แŠ• แ‹จแˆแŠ”แ‰ณแ‹Žแ‰ฝแŠ• แ‹จแ‰ฝแŒแˆญ แŠ แŒฅแˆญ แŒฅแˆฐแˆ… แ‰ณแˆแ‹แˆˆแˆ…แข
โžแ‰ แˆฐแ‹ แˆแŒ… แŠแ‰ต แˆ˜แ‰†แˆ แŠฅแŠ•แ‹ตแ‰ตแ‰ฝแˆ‰
๐Ÿ“–1แŠ› แ‹ฎแˆแŠ•แˆต 2แฅ28 โ€œแŠฅแŠ•แŒแ‹ฒแˆ… แˆแŒ†แ‰ฝ แˆ†แ‹ญแค แŠฅแˆญแˆฑ แˆฒแŒˆแˆˆแŒฅ แ‹ตแแˆจแ‰ต แŠฅแŠ•แ‹ฒแŠ–แˆจแŠ•แฃ แ‰ แˆšแˆ˜แŒฃแ‰ แ‰ตแˆ แŒŠแ‹œ แ‰ แŠแ‰ฑ แŠฅแŠ•แ‹ณแŠ“แแˆญ แ‰ แŠฅแˆญแˆฑ แŠ‘แˆฉแขโ€
๐Ÿ“–แˆ‰แ‰ƒแˆต 21แฅ36 โ€œแˆตแˆˆแ‹šแˆ… แŠจแˆšแˆ˜แŒฃแ‹ แˆแˆ‰ แŠฅแŠ•แ‹ต แ‰ณแˆ˜แˆแŒกแŠ“ แ‰ แˆฐแ‹ แˆแŒ… แŠแ‰ต แˆ˜แ‰†แˆ แŠฅแŠ•แ‹ตแ‰ตแ‰ฝแˆ‰ แˆแˆ แŒŠแ‹œ แ‰ฐแŒแ‰ณแ‰ฝแˆ แŒธแˆแ‹ฉแข
๐Ÿ‘‰แ‰ แŠ•แ‰ƒแ‰ตแŠ“แฃ แ‰ แŒธแˆŽแ‰ต แŠจแŒŒแ‰ณ แŒ‹แˆญ แŒŠแ‹œแŠ• แˆตแ‰ณแˆณแˆแแฃ แ‰ฅแ‰ตแ‹ฐแŠญแˆ แŠฅแŠ•แŠณแŠ• แˆ˜แŠ•แˆแˆต แ‰…แ‹ฑแˆต แ‹ซแŠแ‰ƒแ‰ƒแŠปแˆแข
ย 
======= English translation =======
======= Wake up =========
Opening verse
๐Ÿ“–Luk 21 (NRSV) ยณโด “Be on guard so that your hearts are not weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of this life, and that day catch you unexpectedly, ยณโต like a trap. For it will come upon all who live on the face of the whole earth. ยณโถ Be alert at all times, praying that you may have the strength to escape all these things that will take place, and to stand before the Son of Man.”
๐Ÿ“– Eph 5แฅ14 (TNIV) โ€œThis is why it is said: “Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you.”
๐Ÿ‘‰ Who has to be told to wake up? Is it not to he that is sleeping?
๐Ÿ‘‰There are 3 different types of sleepingโ€™s. These are:
โž€Spiritual type sleep (Eph 5แฅ14, Isa 26แฅ19)
โžNatural type sleep. (Ps127:2)
โ“ทthe death type sleep (Ps13:3)
๐Ÿ‘‰When the Bible says in Isa 26:19, โ€œYour dead shall live; Together with my dead body they shall arise. Awake and sing, you who dwell in dust; For your dew is like the dew of herbs, And the earth shall cast out the deadโ€, it is not talking about physical death but the spiritual death.
๐Ÿ‘‰When someone is in deep spiritual sleep: his vision, his dream and his fellowship with God will Get to die.
๐Ÿ‘‰ When David said in Ps 143แฅ7 โ€œAnswer me speedily, O Lord; My spirit fails! Do not hide Your face from me, Lest I be like those who go down into the pit.โ€ He was not referring the natural death, but disconnection from God.
Why are we needed to be awake?
โž€our salvation is at hand than ever.
๐Ÿ“– Rom 13แฅ11 (NKJV) โ€œAnd do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep; for now our salvation is nearer than when we first believed.โ€
๐Ÿ‘‰The second coming of our Lord Jesus Christ is near to us than the day we surrounded to him.
๐Ÿ‘‰He that is sleeping cannot enjoy the light nor he is able to walk in it, but because we are the children of light we cannot remain in the darkness as the children of darkness.
๐Ÿ“–1Ths 5แฅ5 (NKJV) โ€œYou are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness.โ€
๐Ÿ‘‰if you read Act12:6_9 you will see an account of Peter,
๐Ÿ“–Acts 12 (NKJV) โถ And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers; and the guards before the door were keeping the prison. โท Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison; and he struck Peter on the side and raised him up, saying, “Arise quickly!” And his chains fell off his hands. โธ Then the angel said to him, “Gird yourself and tie on your sandals”; and so he did. And he said to him, “Put on your garment and follow me.” โน So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision.
๐Ÿ‘‰After an angel of the Lord raised him up, his chains fell off his hands. So if you fail to wake up you will remain in chain.
๐Ÿ‘‰A Christian should be watchful on 3 things:
โž€ On Himself
โžon the deceptive wisdom of Satan
โ“ทon his days.
Let we the detail of them.
1. Being watchful on oneself
๐Ÿ‘‰He that is watchful of himself knows his strength ang weakness.
๐Ÿ‘‰The church of Ephesus which was one of the 7 churches in Asia for example had her own strength and weakness.
๐Ÿ“–Rev 2 (NKJV) ยฒ I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars; ยณ and you have persevered and have patience, and have labored for My name’s sake and have not become weary. โด Nevertheless I have this against you, that you have left your first love. โต Remember therefore from where you have fallen; repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place–unless you repent.
๐Ÿ‘‰here are her strength:
โœ๏ธshe was diligent
โœ๏ธshe didn’t tolerate the wicked
โœ๏ธendured hardship for the seek of the name of the lord.
๐Ÿ‘‰and this is her weakness,
โœ๏ธShe have left her first love, and didn’t consider how far she fell.
ย 
๐Ÿ‘‰He that fail to watchfully guard himself will suffer failure. That is why the Bible says, “ยนยน These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. ยนยฒ So, if you think you are standing firm, be careful that you don’t fall! (1Cor 10:11-12 (TNIV))
๐Ÿ‘‰At this end of ages, Satan sends spirit of stupor and sleep of death.
๐Ÿ“–Rev 3 (NKJV) ยนโด “And to the angel of the church of the Laodiceans write, ‘These things says the Amen, the Faithful and True Witness, the Beginning of the creation of God: ยนโต I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. ยนโถ So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of My mouth. ยนโท Because you say, ‘I am rich, have become wealthy, and have need of nothing’–and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. ยนโธ I counsel you to buy from Me gold refined in the fire, that you may be rich; and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed; and anoint your eyes with eye salve, that you may see. ยนโน As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. ยฒโฐ Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with Me.
๐Ÿ‘‰This is also the weakness of the church of the Laodiceans
โž€ she was blinded
โž She was in spiritual crisis
Why is it necessary to be Alerted?
โž€To escape the coming evil.
๐Ÿ“– Mat 26 (NRSV) โดยฒ Again he went away for the second time and prayed, “My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done.” โดยณ Again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. โดโด So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words. โดโต Then he came to the disciples and said to them, “Are you still sleeping and taking your rest? See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. โดโถ Get up, let us be going. See, my betrayer is at hand.”
๐Ÿ‘‰When Jesus was about to face death, He went up on the mountain and kept praying.
โœ๏ธWhen he came down from the mountain, he found his disciples sleeping and he said to Peter, “So, could you not stay awake with me one hour?โ€ He went up again to pray.
โœ๏ธAgain when he came down and found them sleeping, for their eyes were heavy and he went up again leaving them sleeping.
โœ๏ธThen when He came down for the third time, he found his disciples sleeping yet and said to them, “Are you still sleeping and taking your rest? Get up, let us be going. “
๐Ÿ‘‰because he have been praying he was bold enough to face, the cross, death, rejection and strip, but his disciples because they failed of praying, the failed to stand steal even to confess that they were his disciples.
๐Ÿ‘‰When you are watchful and pray, you will have a power to stand against the giant that terrified the world.
๐Ÿ‘‰when you are strong enough to be watchful and pray, you are strong enough to concur all trials of life and Satan.
๐Ÿ‘‰As the bible says, “as he is, so are we in this world.โ€ As he used to do when he was in the world in his flash, so we also should do.
๐Ÿ“–1John 4:17 โ€œLove has been perfected among us in this: that we may have boldness on the day of judgment, because as he is, so are we in this world.โ€
๐Ÿ‘‰The more you’re watchful and prayerful, the more you’re strong enough to break any cages of circumstances.
โž To meat the sun of Man.
๐Ÿ“–1Jn 2แฅ28 (NRSV) โ€œAnd now, little children, abide in him, so that when he is revealed we may have confidence and not be put to shame before him at his coming.โ€
๐Ÿ‘‰In the second coming of Jesus Christ, to appear in his presence without spot and blemish we have to be watchful and playful.
๐Ÿ‘‰When you are watchful and able to spend time with the lord, the spirit of God will awake you every time you are about to slumber.