🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

 

⛪️Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa⛪️

🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊

 

📖 Ibr. 12¯¯¯¯¯¹ Egaa nuyi dhuga-baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna; kanaafis kottaa wanta ba’aa nutti ta’u hundumaa, cubbuu isa nutti qabates of irraa fuunee, dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenyee in fiignaa! ² Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanattii ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee, fannoo irratti du’uu isaatiif yeelloo isa irra ga’e homaatti utuu hin lakkaa’in, obsaan fannoo irratti du’uu in danda’e; ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa’e.🎚 “Egaa nuyi dhuga-baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna” yommuu jedhu warra Ibroota boqonnaa 11 keessatti caqafaman ‘gootota amantii’ jechuusaati.

Ilaallee kan jabaannu; hojjechuudhaaf, deemuudhaaf, hamilee kan nuuf ta’an

naannoo keenyaa erga qabaannee fiigicha Hafuuraa attamitti fiiguu qabna?

 

  1. Cubbuu Ofirraa Fuunee

🎚 Cbbuun ba’aadha. Namni fiigummoo nama ba’aa baatu miti.

🏃🏾♂️ Fiigichi innumti lafarraa kuniyyuu seeraafi ulaagaa mataasaa qaba.

🏃🏾♂️ Namni fiigicha isa biyya lafaa kana fiigu seeraafi ulaagaasaa yoo eege malee fiigicha waan danda’uuf fiiguu hindanda’u. Dirree fiigichaas galee moo’uu hindanda’u.

📖 1Qor. 9¯¯¯¯¯²⁴ Warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu, kan dura darbee kennaa argatu garuu, tokkicha akka ta’e hin beektanii ree? Isinis akkasuma kennaa sana akka argattaniif fiigaa! ²⁵ Namni dorgeedhaaf qophaa’u, waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaa irraa of in eeggata. Warri wal dorgoman gonfoo baala irraa hojjetame, isa coollagee badu argachuudhaaf kana godhu; nuyi garuu isa hin badne argachuudhaaf in dhamaana.

🏃🏾♂️ Namni bottii keewwatee fiigicha fiiguu hindanda’u.

🏃🏾♂️ Uffati fiigichaa jira, nyaannisaa jira, shaakkallisaa jira, … malee namni har’uma lafaa ka’ee dirree dorgommii galee fiigee moo’uu hindanda’u.

🎚 Namni ba’aa baatu fiiguu akkuma hindandeenye; cubbuunis ba’aa Hafuuraa waan ta’eef dirree fiigicha Hafuuraa keessaa nama baasa.

📖 Far. 38:4 “Irra-daddarbaan koo mataa koo irra ol darbeera, miijanni isaas ba’aa ani baachuu hin dandeenye ta’ee anatti ulfaateera.”

  1. Obsa

🎚 Obsi ija hojii Hafuuraati.

🎚 Jireenyi dhugaan kan argamu obsaanidha.

🎚 Namni obsa hinqabne jireenya dhugaa argachuu hindanda’u

🎚 Fiigichi Hafuuraa isa gidiraa byyaa lafaafi bu’aa ba’ii, argachuufi dhabuu, salphinaafi ulfina, …qabu keessa darbuun obsa gaafata.

🎚 Kiristoos jireenya kan fide obsaan danda’eeti.

📖 Ibr. 12:3 “Isin dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda’e sana yaadatti qabadhaa!”

🎚 Nutis yoo obsine malee fiigicha kana fiiguu hindandeenyu.

📖 Yaq. 5:7 “Ammas obboloota ko, hamma gooftaan deebi’ee dhufutti obsaan danda’aa! Kunoo, qottuun hamma lafti bokkaa isa dura robuu fi isa booddee roobu argatutti, obsaan danda’uudhaan ija lafaa isa gati-jabeessa in eeggata.”

🌱 Qotee bulaan lafa qotu har’a facaasee har’a haammata miti. Barri facaasuu akkuma jiru barri haamuummoo kan biraadha.

🌱 Bara facaasuufi bara haamuu gidduu garuu qilleensi hamaafi roobni hamaan wal jijjiira.

🌱 Sanyii faacasan hamuuf kan barbaachisu obsadha.

🏃🏾♂️ Namni fiigichasaa fiixaan baafatu nama obsa qabeessa.

📖 Yaq. 1:4 “Isin warra fiixaan ba’an; warra mudaa, hir’inas hin qabne akka taataniif, obsaan danda’uun kun hojii isaa fiixaan haa baasu!”

👑 Gonfoon qajeelummaa kan argamu obsaanidha.

📖 Yaq. 1:12 “Namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda’e, haa gammadu! Qoramee erga ilaalamee booddee, jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira.”

  1. Yesuusiin Ilaallee Fiigna

🎚 “Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanattii ija hin buqqifannu.” jedha Kitaabni Qulqulluun.

🎚 Isa fiigichasaa fiixaan baafate Yesuusirraa ija hinbuqqifannu.

🎚 Yeroo baay’ee namni nama ilaalee gufata. Namni dadhabaadhaa waan ta’eef; jabaachuus, dadhabuus danda’a.

📘 Kitaabni Qulqulluun “Gara isaa ilaalaa” jedha.

📖 Far. 34:5 “Gara isaa ilaalaa, fuulli keessanis haa ifu! Deebitaniis qaaniidhaan lafa hin ilaaltan.”

🎚 Garasaa ilaalee gaafa jedhu jireenya foonii lafarratti dabarse; caqasuufi xiinxaluu, ilaaluufi hordofuun duukaa bu’uu agarsiisa.

📖 1Yoh 2:16 “Namni, “Isatti nan jiraadha” jedhu immoo, karaa Yesus Kristos irra adeeme irra adeemuun in ta’aaf.”

============= የአማርኛ ትርጉም =============

============= መንፈሳዊ ሩጫን እንዴት መሮጥ አለብን? =============

የመክፈቻ ጥቅስ

📖 ዕብራውያን 12 ¹ እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን፣ ሸክም የሚሆንብንን ሁሉ፣ በቀላሉም ተብትቦ የሚይዘንን ኀጢአት አስወግደን በፊታችን ያለውን ሩጫ በጽናት እንሩጥ።  ² የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት፤ እርሱ በፊቱ ስላለው ደስታ መስቀሉን ታግሦ፣ የመስቀሉንም ውርደት ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጦአል።

👉”እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን” ብሎ የጠቀሳቸው፣ በዕብራውያን 11 ላይ የተዘረዘሩትን ጽኑ የእምነት አርበኞችን ነው።

👉እንግዲህ የምንከተላቸው ጥሩ ጥሩ የእምነት አባቶች ካሉን፣ ይህን የመንፈሳዊ ሩጫ እንዴት መሮጥ አለብን?

➀ተብትቦ የሚይዘንን ኀጢአት አስወግደን

👉ኀጢአት   ተብትቦ የሚይዘን ትብታብ ነው።

👉በዚህ በስጋዊ እሩጫ እንኳ ሸክም ተሸክሞ አይሮጥም፤ የመሮጫ ደንብ አለው።

👉ህጉ የሚፈልገውን ካላሟላህ፣ እሩጫ ስለምትችል ብቻ አትሮጥም፣ ለሩጫው የምሆን የሚመከር ምግብ እንዲሁም ለረጫው የሚያዘጋጅ ልምምድ አለ።

📖1ኛ ቆሮንቶስ 9 ²⁴ በሩጫ ውድድር የሚሮጡ ብዙዎች እንደሆኑ፣ ሽልማቱን የሚቀበለው ግን አንዱ ብቻ እንደሆነ አታውቁምን? ስለዚህ ሽልማቱን እንደሚቀበል ሰው ሩጡ። ²⁵ ለውድ ድር የሚዘጋጅ ማንኛውም ሰው በሁሉም ነገር ራሱን ይገዛል፤ እነርሱ ዐላፊ ጠፊ የሆነውን አክሊል ለማግኘት ይደክማሉ፤ እኛ ግን ለዘላለም የማይጠፋውን አክሊል ለማግኘት እንደክማለን።

🏋️ በቦቲ ለውድድር አይሮጥም፣ የሩጫ ደንብ ልብስ አለ።

👉ልክ ሸክምን ተሸክሞ የሚሮጥ ሰዉ ፍጥነት እንደሌለው ሁሉ ኀጥኣትም የመንፈሳዊ እሩጫችንን ፍጥነት ይቀንሳል።

📖መዝሙር 38፥4 “በደሌ ውጦኛል፤ እንደ ከባድ ሸክምም ተጭኖኛል።”

➁በጽናት

👉ጽናት ወይም ትግስት ከመንፈሳዊ ፍሬዎች አንዱ ነው።

👉እውነተኛ ህይወት የሚታየው በጽናት ነው።

👉ይህ በህይወት ውጣውረድ የተሞላው የመንፈሳዊ እሩጫ ትግስት ይፈልጋል።

👉ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳ ይህንን ክብር ያገኘው በጽናት ነው።

📖ዕብራውያን 12፥3  “እንግዲህ ዝላችሁ ተስፋ እንዳትቈርጡ፣ ከኀጢአተኞች የደረሰበትን እንዲህ ያለውን ተቃውሞ የታገሠውን እርሱን ዐስቡ።”

📖ያዕቆብ 5:7 “እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፤ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ ታገሡ። ገበሬ መሬቱ መልካምን ፍሬ እስከሚሰጥ ድረስ እንዴት እንደሚታገሥ፣ የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ እንዴት እንደሚጠባበቅ አስተውሉ።”

👉የመዝራት ጊዜ እንደለ ሁሉ የማጨድ ጊዜም አለ፤ ነገር ግን በእነዚህ ሁለቱ ጊዜያት መካከል ያለው ልዩነት ጽናት ነው።

📖 ያዕቆብ 1:4  “ምንም የማይጐድላችሁ ፍጹማንና ምሉኣን እንድትሆኑ ትዕግሥት ሥራውን ይፈጽም።”

👉እንዲህ አይነቱ ሰው የጽድቅ አክሊሊን ይቀበላል።

📖ያዕቆብ 1:12 በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፤ ምክንያቱም ፈተናን ሲቋቋም እግዚአብሔር ለሚወዱት የሰጠውን ተስፋ፣ የሕይወትን አክሊል ያገኛል።

⓷ኢየሱስን በማየት እንሮጣለን።

ዕብራውያን 12:1-2

ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ፣ “በፊታችን ያለውን ሩጫ፣ የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እየተመለከትን በጽናት እንሩጥ፤” ይላል።

👉ብዙውን ጊዜ ሰው፣ በሰው ይሰናከላል፣ ነገር ግን ሰው ደካማ ነው፤ ትኩረቱን በኢየሱስ ላይ ያደረገ ሰው ግን በጽናት ሩጫውን ያጠቃልላል።

👉ምክያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስናገር “ወደ እርሱ የሚመለከቱ ያበራሉ፤ ፊታቸውም ከቶ አያፍርም፤” ይላል። ( መዝሙር 34:5)

👉ኢየሱስን መመልከት ማለት፣ በስጋው ሀሳብ ሳይታለሉ በሙሉ ልብ ኢየሱስን መከተል ማለት ነው።

📖 1ኛ ዮሐንስ 2:6  “ማንም በእርሱ እኖራለሁ የሚል፣ ኢየሱስ እንደ ተመላለሰ ሊመላለስ ይገባዋል።”

 

============= English Translation =============

============= How to run the spiritual Race  =============

📖Hebrews 12:1-2(ESV) Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.

👉when he says “so great a cloud of witnesses” he was referring to the might men of spiritual things or Spiritual Heroes those were mentioned in Hebrew chapter 11.

👉So if we have a role model from our surrounding, how must we run this spiritual race?

➀laying aside every sin

👉Sin is a weigh which clings to us.

👉Even for the natural race, no one run carrying a weight. There is a rule and regulations to run the race.

🏋️ you cannot just run because you can run unless you fulfill the qualification.

📖Corinthians1Corinthians 9:24-25(ESV) Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it.  Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we can imperishable.

👉You cannot run a race wearing boot; there is a uniform to wear for the race, there is a food you are recommended for the race and there is a training you have to take always.

🏋️ you cannot just overcome the race by just instantly joining the race without training️.

Just like a weigh can reduce the speed of an athlete running with it, so does sin decrease our spiritual growth speed.

📖Ps 38፥4 (NKJV) “For my iniquities have gone over my head; Like a heavy burden they are too heavy for me.”

➁Endurance

👉Endurance or patience is one of the fruit of the spirit.

👉The genuine life is only found by an endurance only.

👉Overcoming the spiritual race which is full of crooked life takes series endurance.

👉Even our lord Jesus Christ, deserved this glory because of his endurance.

📖Heb 12፥3 (NKJV) “For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls.”

👉We must endure to finish the race.

📖Jam 5:7 (NKJV) “Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain.”

👉As there is a time to sow there is also a time to harvest, but the difference between these two times is patience.

👉The only one who can finish his race is he that endures to the end.

📖Jam 1:4 (NRSV) “and let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking in nothing.”

👉 Such man will have the crown of the righteousness.

📖Jam 1:12 (NRSV) “Blessed is anyone who endures temptation. Such a one has stood the test and will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him.”

⓷We will run our race looking unto Jesus!

👉The Bible says, Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith,… (Heb 12 (NKJV))

👉People often get angry with people. Because no one is perfect; but everyone who keeps his eyes on Jesus will finishes his race.

👉 The Bible says, “They looked to Him and were radiant, and their faces were not ashamed.” (Ps 34:5 (NKJV))

👉 Keeping an eye on Him means overcoming any deception in the world and following Jesus wholeheartedly.

📖1John 2:6 (NKJV) “He who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked.”