⛪️ Sagada (Waaqeffannaa) Waaqayyo Barbaadu ⛪️

 

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

⛪️ Sagada (Waaqeffannaa) Waaqayyo Barbaadu ⛪️

 

📖 Yoh. 4:24 “Waaqayyo hafuura; warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta’aaf ittiin jedhe.”

🎚 Yesuus gaafa tokko Samaariyaa keessa darbuun dirqama itti ta’e.

🎚 Samaariyaa keessa utuu darbuu dubartii ejjituu tokko argate. Dubartii kana gara jireenyaatti waamuuf fedhee ishee bira taa’ee waa’ee jireenyaa isheetti dubbachuutti ka’e.  Dhugaan wangeeelaa isheedhaaf galuu didnaan mul’ataan (በመገለጥ) rakkina isheen qabdu itti hime. Akka isheen abbaa manaa shan qabdu itti hime. Kanarratti dubartittiin, “Akka ati raajii taate nan arga, yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti in sagadu; isin warri Yihudootaa immoo ‘Lafti itti Waaqayyoof sagaduun ta’u Yerusaalem keessa jira’ jettu” ittiin jette.

🎚 Yessuus kanarratti dubartittiidhaan “Dubartii nana, yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira; na amani!” jedheen.

🎚 Warri Samaariyaa kan isaan Waaqayyoof sagadan tulluu yoookaan gaara Geriiziim irraattidha.

🎚 Tulluun warri Samaariyaa irratti Waaqayyoof sagadan kun tullu dur abboonnisaanii irraatti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessanidha. (abboota jechuun Abrihaam, Yisihaaqfi Yaaqoob jechuudha)

📖 Kes. 11:29 “Yommuu Waaqayyo gooftaan kee biyya ati dhaqxee qabachuuf jirtutti si galchu, tulluu Geriiziim irraa eebba, tulluu Ebaal irraa abaarsa in labsita.”

🎚 Warri Yihudootaammoo Waaqayyoof kan sagadamu Yeruusalem keessatti qofadha jedhu.

📖 HoE. 7¯¯¯¯¯⁴⁸ “Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru immoo, manneen harka namootaatiin hojjetaman keessa hin jiraatu. Raajichi akkuma jedhu iyyuu, ⁴⁹ ‘Bantiin waaqaa teessoo koo ti, laftis ejjeta miilla kootii ti. Mana attamii anaaf ijaartu ree? Yookiis iddoon boqonnaa kootii isa kam?

🎚 Kanaaf Yesuus jecha kana dubbate “yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira; na amani! Isin waan hin beeknetti sagaddu, nuyi garuu waan beeknutti saganna, fayyinni Yihudoota keessaa in dhufa. Yeroon itti warri dhuguma sagadan, hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu in dhufa; innis ammuma iyyuu ga’eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan in barbaada. Waaqayyo hafuura; warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta’aaf” ittiin jedhe.

🎚 Saganni yookaan waaqeffannaan Waaqayyo barbaadu sagada dhugaafi Hafuuraati.

Dhugaafi Hafuuraan Jechuun Maal Jechuudha?

  1. Dhugaa

🎚 Waaqayyoof kan sagadamu yookaan kan waaqeffamu dhugaadhaani.

🎚 ‘Sagada dhugaa’ inni jedhu kun sagada isa jireenya hammatudha.

🎚 Waaqeffannaa afaanii duwwaa utuu hintaane; waaqeffannaa dhugaan isa jireenya waliin wal qabatudha.

🎚 Namoonni baay’een afaaniin inwaaqessu; jireenisaaniimmoo Waaqayyoon hinbeeku.

🎚 Jireenyi akkasii gowwoomsaadha, fakkeessaadha.

🎚 Waaqessuun afaan duwwaan utuu hintaane jireenyaan ta’uu qaba.

🎚 Waaqeffaannaan jireenya hammatu aarsaa dhugaadha.

 

📖 Rom. 12:1 “Ammas yaa obboloota ko, araara Waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaa’aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta’utti, aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhi’eessitan isin nan gorsa; akkasittis hafuuraan Waaqayyoof in sagaddu.”

🎚 Namoonni baay’een afaaniin in waaqessu jireenyisaaniimmoo Waaqayyorraa fagoodha.

📖 Er. 3:11 “Ammas Waaqayyo anatti dubbatee, “Yihudaa ishee hin amanamne irra, Israa’el isheen ana Waaqayyo irraa garagaltetu qajeeltuu dha;”

🎚 Efreem jireenyisaa goowwomsaan kan guutedha.

📖 Hos. 12:7 “Ati immoo naggaadee madaalii sobaa harkatti baatuu dha, nama gowwoomsuus in jaallatta.”

🎚 Efreem gowwoomsaa jaallata. Waaqeffannaan dhugaa hintaane gowwoomsaadha.

🎚 Waaqayyo afaaniifi garaa nuti ittiin waaqeffannu barbaada utuu hintaane jireenya nuti ittiin waaqeffannu ilaala.

 

  1. Hafuuraan

🎚 Waaqeffannaan Hafuuraa, isa fooniifi dhiigaan utuu hintaane; isa lubbuu ofii dhangalaasanii hafuuraan sagadanidha.

🎚 Waaqayyo ofiisaa Hafuura ijaan kan argamu miti. Warri isa arguu danda’anis warra Hafuuraan isaaf sagadani yookaan waaqessanidha.

🎚 Waaqeffannaan seeraafi amalaa jira.

🎚 Waaqeffannaan seeraafi amalaa keessatti kan argamu namadha. Waaqeffannaa Hafuuraa keessatti kan argamu garuu nama utuu hinta’iin Waaqayyodha.

 

🕊 Waaqeffannaa Hafuuraa keessatti:

✍🏼 Ofqabuun

✍🏼 Ulfina mataa ofii eeggachuun

✍🏼 Sodaan hinjiru.

✍🏼 Daawwit ulfinasaa gatee; ulfina Waaqayyoof ofirraa bu’ee sirba ture.

📖 2Sam. 6¯¯¯¯¹⁴ Daawit dirata fuula duraa isa quncee talbaa irraa hojjetame mudhiitti hidhatee, ulfina Waaqayyootiif of irraa bu’ee in sirba ture. …  ²⁰ Daawit qe’ee isaa ilaaluudhaaf gara mana isaatti yommuu deebi’e, Mikaal intalli Saa’ol isa simachuudhaaf gad itti baatee, “Mootiin Israa’el har’a akka nama gatii hin qabneetti, utuu hin qaana’in ija xomboreewwan hojjetoota isaa duratti uffata isaa of irraa fuudhuudhaan ulfina attamii argate!” jetteen. ²¹ Daawit immoo deebisee Mikaaliin, “Ani ulfina Waaqayyootiif nan sirbe; inni abbaa kee fi sanyii abbaa keetii dhiisee, ani saba isaa Israa’elin akkan geggeessuuf na fo’ate; kanaaf gammadee ulfina Waaqayyootiif nan sirbe. ²² Ani kana caalaatti iyyuu of nan salphisa, gad deebi’uu koos ija kootiin nan arga; xomboreewwan ati waa’ee isaanii dubbatte kana biratti garuu, ani ulfina qaba” jedhe.

🕊 Namni Hafuura qofaan Waaqayoon gaafa waaqessu Waaqayyoon arguu danda’a.

📖 2Qor. 3:17 “Egaa inni “Goofticha” jedhame kun, hafuura qulqulluu dha; iddoo hafuurri gooftichaa jiru immoo, birmadummaatu jira.”

 

=============የአማርኛ ትርጉም =============

======== እግዚአብሔር የሚፈልገው ዓይነት አምልኮ =============

የመክፈቻ ጥቅስ

📖 ዮሐንስ 4፥24 “እግዚአብሔር መንፈስ ነው፤ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል።””

👉 አንድ ቀን ኢየሱስ በሰማርያም በኩል ማለፍ ግድ ኡኦነበት።

👉 ውኃ ልትቀዳ የነበረችውን አንዲት ሳምራዊት (አመንዝራውን) ሴት አገኛት፤ ከእርስዋም ጋር ተቀምጦ ስለ ዘላለም ሕይወት ነገራት፤ ነገር ግን የወንጌልን እውነት መረዳት ባቃታት ጊዜ፣ ከዚህ በፊት አምስት ባሎች እንደነበሯት፣ ያለፈ ታሪኳን ይነግራት ጀመር።

👉 ሴትዮዋም ይህንን ስትሰማ በጣም ተደንቃ እንዲህ አለችው፤ “ጌታዬ፣ አንተ ነቢይ እንደሆንህ አያለሁ፤ አባቶቻችን በዚህ ተራራ ላይ ሰገዱ፤ እናንተ አይሁድ ግን ሰው መስገድ ያለበት በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ” አለችው።

👉  ኢየሱስም  መልሶ እንዲህ አላት፤ “አንቺ ሴት፤ በዚህ ተራራም ሆነ በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ እንደሚመጣ እመኚኝ።

👉ሴቲቱ፣ “በዚህ ተራራ ላይ” ያለችው ተራራ፣ ቅድመ አያቶች (አብርሃም፣ ይስሐቅና ያዕቆብ) ለእግዚአብሔር መሥዋዕት የሚያቀርቡበት የገሪዛን ተራራ ነበር።

📖ዘዳግም 11፥29 “ልትወርሳት ወደ ምትሄድባት ምድር አምላክህ እግዚአብሔር (ኤሎሂም ያህዌ) በሚያስገባህ ጊዜ በረከቱን በገሪዛን ተራራ፣ መርገሙን ደግሞ በጌባል ተራራ ላይ ታሰማለህ።”

👉 ምክንያቱም አይሁዳዳውያን በኢየሩሳሌም በጽዮን ተራራ ላይ፣ ሳምራውያን ደግሞ በጊሪዚም ተራራ ላይ እግዚአብሔርን ያመልኩ ነበር።

📖 ሐዋርያት 7 ⁴⁷ ነገር ግን የማደሪያውን ቤት የሠራለት ሰሎሞን ነበር። ⁴⁸ “ይሁን እንጂ፣ ልዑል የሰው እጅ በሠራው ቤት ውስጥ አይኖርም፤ ይህም ነቢዩ እንዲህ ባለው መሠረት ነው፤ ⁴⁹ “ ‘ሰማይ ዙፋኔ ነው፤ ምድርም የእግሬ ማሳረፊያ ናት፤ ታዲያ ምን ዐይነት ቤት ትሠሩልኛላችሁ? ይላል ጌታ፤ ወይንስ ማረፊያ የሚሆነኝ የትኛው ቦታ ነው?

👉 ኢየሱስም እንዲህ አላት፤ “አንቺ ሴት፤ በዚህ ተራራም ሆነ በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ እንደሚመጣ እመኚኝ። እናንተ ሳምራውያን ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፤ እኛ ግን ድነት ከአይሁድ ስለ ሆነ ለምናውቀው እንሰግዳለን። በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፤ አሁንም መጥቶአል፤ አብም እንደዚህ በእውነት የሚሰግዱለትን ይፈልጋል።

👉 እግዚአብሔር መንፈስ ነው፤ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል።

👉 እግዚአብሔር የሚፈልገው አምልኮ በመንፈስና በእውነት አምልኮ ነው።

👉በመንፈስ እና በእውነት ማለት ምን ማለት ነው?

  1. እውነት፡- እግዚአብሔር በእውነት መመለክ አለበት።

👉 እንዲህ ያለው አምልኮ ለአምልኮ የሚገባውን የአኗኗር ዘይቤም ይጨምራል።

👉 እንዲህ ዓይነቱ አምልኮ ከቃላት በላይ የሆነ አምልኮ ነው።

👉 ብዙ ሰዎች አምላካቸውን የሚያውቁት በአንደበታቸው እንጂ በሕይወታቸው አይደለም፤ ነገር ግን፣ እንዲዚህ ዓይነቱ ሕይወት የማስመሰል እና የማታለል ሕይወት ነው።

👉 እግዚአብሔር በቃል ብቻ ሳይሆን በህይወትም መመለክ አለበት!

👉 ህይወትን ያካተተ አምልኮ ህያው መስዋዕት ነው።

📖 ሮሜ 12፥1 “እንግዲህ ወንድሞች ሆይ፤ ሰውነታችሁን ቅዱስና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፤ ይህም እንደ ባለ አእምሮ የምታቀርቡት አምልኮአችሁ ነው።”

📖 ኤርምያስ 3፥11 “እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፤ “ከከሓዲዋ ይሁዳ ይልቅ ከዳተኛዪቱ እስራኤል ጻድቅ ሆና ተገኘች።”

👉 ኤፍሬም በማታለል ሕይወት የተሞላ ነበር።

📖 ሆሴዕ  ⁷ ነጋዴው በሐሰተኛ ሚዛን ይሸጣል፤ ማጭበርበርንም ይወዳል። ⁸ ኤፍሬም እንዲህ እያለ ይታበያል፤ “እኔ ባለጠጋ ነኝ፤ ሀብታምም ሆኛለሁ፤ ይህ ሁሉ ሀብት እያለኝ፣ ምንም ዐይነት በደል ወይም ኀጢአት አያገኙብኝም።”

👉 እግዚአብሔር የሚያየው የምናመሰግንበትን ምላስ ሳይሆን እሱን የምንፈግበት ልብ ነው።

👉 ኤፍሬም የማስመሰልን አምልኮ ፈለገ፣ ነገር ግን የማስመሰል አምልኮ ውሸት ነው።

  1. በመንፈስ

👉 የመንፈስ አምልኮ በሥጋና በደም መሻት ሳይሆን፣ የእግዚአብሔር መገኘት የምትፈልጉበት አምልኮ ነው።

👉 እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ በመንፈስ ብቻ ይገኛል።

👉 እንደ ባህልና ልምምድ የሆነ አምልኮ አለ።

👉 በተለምዶ በሚደረገው አምልኮ ውስጥ፣ የእግዚአብሔር ታላቅነት ሳይሆን፣ የሰው ከፍታ ነው ጎልቶ የሚታየው።

👉 ከመንፈስ በሚረገው አምልኮ ውስጥ፡-

ሀ. እኔነት አይታይም!

ለ. ለራስ ክብር መስጠት

ሐ. እራስን ማኳኳል የለም

👉 ዳዊት እግዚአብሔርን ሲያመልክ የነበረው በዚህ መንገድ ነበር!

📖 2ኛ ሳሙኤል 6 ¹⁴ ዳዊትም የበፍታ ኤፉድ በወገቡ ታጥቆ በሙሉ ኀይሉ በእግዚአብሔር ፊት ይጨፍር ነበር። ¹⁵ እንዲህ ባለ ሁኔታም ዳዊትና መላው የእስራኤል ቤት ሆይ! እያሉና ቀንደ መለከቱን እየነፉ የእግዚአብሔርን ታቦት አመጡ። ¹⁶ የእግዚአብሔር ታቦት ወደ ዳዊት ከተማ ሲገባ፣ የሳኦል ልጅ ሜልኮል በመስኮት ሆና ትመለከት ነበር፤ ንጉሥ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ሲዘልና ሲያሸበሽብ ባየችው ጊዜ በልቧ ናቀችው። ¹⁷ ከዚያም የእግዚአብሔርን ታቦት አምጥተው፣ ዳዊት በተከለለት ድንኳን ውስጥ አግብተው በተዘጋጀለት ስፍራ አኖሩት፤ ዳዊትም የሚቃጠል መሥዋዕትና የኅብረት መሥዋዕት በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ። ¹⁸ ዳዊት የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የኅብረቱን መሥዋዕት ካቀረበ በኋላ ሕዝቡን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም ባረከ። ¹⁹ የእስራኤል ወገን ለሆነው ለሕዝቡ ሁሉ፣ ለወንዱም ለሴቱም ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ እንጀራ፣ አንዳንድ ሙዳ ሥጋና አንዳንድ የዘቢብ ጥፍጥፍ ሰጠ፤ ከዚህ በኋላ ሁሉም ወደየቤቱ ሄደ። ²⁰ ዳዊት ቤተ ሰዉን ለመመረቅ ወደ ቤቱ በተመለሰ ጊዜ፣ የሳኦል ልጅ ሜልኮል ልትቀበለው ወጥታ፣ “ዛሬ የእስራኤል ንጉሥ በመኳንንቱ ገረዶች ፊት እንደ አንድ ተራ ሰው ራቍቱን መታየቱ ክብሩ ሆኖ ነው!” አለችው። ²¹ ዳዊትም እንዲህ አላት፤ “አዎን ከአባትሽና በቤቱ ካሉት ሁሉ አስበልጦ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ ገዥ አድርጎ በመረጠኝ በእግዚአብሔር ፊት አሸብሽቤአለሁ፤ አሁንም አሸበሽባለሁ።

👉 ሰው እግዚአብሔርን በመንፈስ ማምለክ ሲጀምር እግዚአብሔርን ማየት ይጀምራል።

📖 2ኛ ቆሮንቶስ 3፥17 ጌታ መንፈስ ነው፤ የጌታም መንፈስ ባለበት በዚያ ነጻነት አለ።

========= English Translation =======

========= The kind of worship that God seeks. =======

Entrance verse

📖 John 4:24 (ISVN) “God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”

👉 One day it was necessary for Jesus to go through Samaria.

👉 He met a Samaritan (the prostitute) woman who was about to draw water, and he sat down with her and told her about eternal life. But when she could not understand the truth of the gospel, He began to tell her past story that she had had five husbands before.

👉 Then the woman marveled and said to him, “Sir, I see that you are a prophet! Our ancestors worshiped on this mountain. But you Jews say that the place where people should worship is in Jerusalem.”

👉 Then Jesus said to her, “Believe me, woman, the hour is coming when you Samaritans will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem.

👉The mountain, that the woman said, “upon this mountain” was Mount Gerizim, where the forefathers (Abraham, Isaac, and Jacob) were sacrificing sacrifices to God.

📖 Deu 11:29 (NKJV) “Now it shall be, when the Lord your God has brought you into the land which you go to possess, that you shall put the blessing on Mount Gerizim and the curse on Mount Ebal.”

👉 Because the Jews used to worship God up on mount Zion in Jerusalem, and the Samaritans do on Mount Gerizim.

📖 Acts 7 (ISVN) ⁴⁷ but it was Solomon who built a house for him. ⁴⁸ However, the Most High does not live in buildings made by human hands. As the prophet says, ⁴⁹ “Heaven is my throne, and the earth is my footstool.

👉Jesus said to her, “Believe me, woman, the hour is coming when you Samaritans will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You don’t know what you’re worshiping. We know what we’re worshiping, for salvation comes from the Jews. Yet the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Indeed, the Father is looking for people like that to worship him.

👉 God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.

👉 The worship that God requires is the worship by the Spirit and of truth.

👉 What does it mean by in spirit and truth?

  1. Truth: God must be worshiped in truth.

👉 Such worship includes the lifestyle worthy of it too.

👉 Such worship is worship beyond just words.

👉 Many people know their God by their words, not by their lives, they worship God in their tongue, but their life is far from the ways of God.

 

👉 Such a life is a life of pretend and deception.

👉 God must be worshiped not only in words but also in life!

👉 The worship that embraces life is a Living Sacrifice.

📖 Rom 12፥1 (TNIV) “Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is true worship.”

📖 Jer 3:11 (NKJV) “Then the Lord said to me, “Backsliding Israel has shown herself more righteous than treacherous Judah.”

👉Ephrem was full of the life of deceit.

📖 Hos 12 (TNIV) ⁷ The merchants use dishonest scales; they love to defraud. ⁸ Ephraim boasts, “I am very rich; I have become wealthy. With all my wealth they will not find in me any iniquity or sin.”

👉God sees not the tongue by which we praise him but the heart by which we sought him.

👉Ephrem sought to pretend worship, but Fake worship is deceptive.

  1. In spirit.

👉 Worship in Spirit is not Worship by a desire of flesh and blood, but worship in which you earnestly seek to the Presence of God.

👉 God is a spirit, and he cannot be found without spirit.

👉 There is Worship according to practice and training.

👉 In the worship according to practice and habituation, not God’s greatness, but a man’s exaltation shall be seen.

👉 In worship in spirit, there is no:

  1. Egoism
  2. Self-dignity
  3. Personal care

👉 That was how David had worshiped God!

📖 2Sam 6 (TNIV) ¹⁴ Wearing a linen ephod, David was dancing before the LORD with all his might, ¹⁵ while he and the entire house of Israel were bringing up the ark of the LORD with shouts and the sound of trumpets. ¹⁶ As the ark of the LORD was entering the City of David, Michal daughter of Saul watched from a window. And when she saw King David leaping and dancing before the LORD, she despised him in her heart. ¹⁷ They brought the ark of the LORD and set it in its place inside the tent that David had pitched for it, and David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings before the LORD. ¹⁸ After he had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the LORD Almighty. ¹⁹ Then he gave a loaf of bread, a cake of dates and a cake of raisins to each person in the whole crowd of Israelites, both men and women. And all the people went to their homes. ²⁰ When David returned home to bless his household, Michal daughter of Saul came out to meet him and said, “How the king of Israel has distinguished himself today, going around half naked in full view of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would!” ²¹ David said to Michal, “It was before the LORD, who chose me rather than your father or anyone from his house when he appointed me ruler over the LORD’s people Israel I will celebrate before the LORD.

👉 When a person begins worshiping God in the Spirit, he will start to see God.

📖 2Cor 3:17 (TNIV) “Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.”