⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️

📖 HoE. 24:16 “Kanaanis guyyaa hundumaa Waaqayyoo fi nama duratti, garaa qulqullaa’aadhaan argamuudhaaf, ani ofii kootii nan dhama’a.”

  1. Namni kan inni ittiin Waaqayyoon duratti dhiyaachuu qabu garaa qullaa’aadhaanidha.

🎚 Yesuus gaararratti gaafa barsiisu waa’ee kanaa dubbateera.

📖 Mat. 5:8 “Warri yaadni garaa isaanii qullaa’oo haa gammadan, isaan Waaqayyoon in argu;”

🎚 Gaara Waaqayyoottii ol ba’anii gaara Waaqayyoorra dhaabbachuudhaaf garaa qullaa’aa nama barbaachisa.

Daawwitis waa’ee kanaa akkas jedheera:

📖 Far. 24¯¯¯¯³ Gara tulluu Waaqayyootti ol ba’uun kan ta’uuf eenyu? Iddoo isaa isa qulqullaa’aa keessas dhaabachuun kan ta’uuf eenyu? ⁴ Isa harki isaa hin xuraa’in, garaan isaas qullaa’aa ta’e, isa yaada isaa wanta sobaa duukaa hin kaafne, isa sobaan hin kakannee dhas.

🎚 Namni yoo garaa qullaa’aa qabaate malee kadhachuun waa’ee hinbaasu.

📖 Ibr. 10:22 “Kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii hamminattii qulleeffame, dhagni isaaniis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee, kottaa garaa dhugaadhaan, amantii guutuudhaanis Waaqayyotti in dhi’aannaa!”

🎚 Garaan (jireeyni) ittiin gara Waaqayyootti dhiyaatan garaa qullaa’aadha.

🎚 Warri garaa qullaa’aa qaban Waaqayyoorraa fagoo miti.

🎚 Bishaan inni jedhu kun Hafuura Gooftaa isa jedhu ibsa.

📖 His. 36:25 “ani bishaan taliila isinitti nan facaasa, isinis in qullooftu; ani xuraa’ummaa keessanii fi waaqayyolii tolfamoo keessan hundumaattii isin nan qulleessa;”

🎚 Wanti garaa namaa xureessan baay’etu jira.

🎚 Isaan keessaa yoo ilaalle yaada hamaadha. Isaan kun garaa namaa xuraa’aa nama godha.

📖 Mat. 15¯¯¯¯¯¹⁹ Wanti hamaan hundinuu yaada garaa keessaa ba’awo, isaanis, nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba’uu, nama salphisuus. ²⁰ Isaan kanatu xuraa’aa nama godha malee, harka dhiqachuudhaan utuu of hin qulleessin nyaachuun xuraa’aa nama hin godhu” jedheen.

📖 1Xim. 1:19 “Kanaafis amantii, yaada garaa qullaa’aas qabaadhu! Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru.”

🎚 Namni yaada garaa qullaa’aa qabu jireenya ofkeessaa qaba.

🎚 Amantii dhugaan yaada garaa qullaa’aa keessaa dhufa.

📖 1Xim. 1¯¯¯¯¯⁴ Mammaaksa amantii eeguu, hidda qomoo isaanii isa dhuma hin qabne lakkaa’uus akka dhiisan godhi! Wanti isaan godhan kun falmaa duwwaa kaasuu malee, akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetu. ⁵ Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhowwinee, jaalala garaa qullaa’aa keessaa, yaada garaa hin boora’in keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne keessaa ba’u dammaqsuudhaaf in barsiifna. ⁶ Namoonni gar tokko isaan kana irraa kaatanii, gara falmaa waa’ee hin baafneetti galaniiru.

🎚 Jaallalli kan ba’u yaada garaa qullaa’aa kessaati.

  1. Namaa wajjin jiraachuufis yaada garaa qullaa’aa qabaachuun nama barbaachisa.

📖 HoE. 23:1 “Phaawulos ija warra yaa’ii keessa ilaalee,” Jarreen obboloota nana! Ani hamma guyyaa har’aatti garaan koo utuu ana hin ceepha’in fuula Waaqayyoo dura jiraadheera” jedhe.”

🎚 Namoonni baay’een of ceepha’aa of lolaa jiraatu.

🎚 Phaawulos immoo garaankoo utuu na hinceepha’iin fuula Waaqayyoo dura jiraadheera jedha.

📖 1Yoh. 3¯¯¯¯¯¹⁹ Nuyi kan dhugaa ta’uu keenya kanaan hubachuuf jirra, fuula Waaqayyoo durattis garaa keenya calluma in jechisiifna. ²⁰ Garaan keenya yeroo nutti faradutti immoo, Waaqayyo garaa keenya irra caalee waan hundumaa akka hubatu in beekna. ²¹ Yaa michoota ko! Garaan keenya yeroo nutti hin farannettis, Waaqayyo duratti ija-jabina qabna.

🎚 Yeroo garaan keenya nutti hinfarannetti ija jabina qabna.

🎚 Yoo namaa wajjin nagaatti jiraanne Waaqayyoon arguu dandeenya.

📖 Ibr. 12:14 “Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa! Isa malee namni tokko illee goofticha hin argu waan ta’eefis, jireenya qulqullummaaf dhama’aa!”

🎚 Waaqayyo gaafa nu uume namaaf nu uume. Namoota gidduu jiraannu kanaaf yoo garaa qullaa’aa hinqabaanne kaayyoo Waaqayyoo milkeessuu hindandeenyu.

 

===== English translation =====

==== The conscience by Which you have to come to God’s presence ===

🔑Entrance Verse

📖Acts 24:16 (GNT) And so I do my best always to have a clear conscience before God and people.

👉Here are the conscience by Which you have to come to his countenance.

➀By clear conscience: –

👉Jesus said in the sermons on the mountain, “Happy are the pure in heart; they will see God!” (Matthew 5:8 GNT)

👉So you need to have a pure heart to stand on the holy mountain of God.

👉David also said this concerning this pure heart: –

📖Ps 24 (TNIV) “³ Who may ascend the mountain of the LORD? Who may stand in his holy place? ⁴ Those who have clean hands and a pure heart, who do not put their trust in an idol or swear by a false god.

👉Prayer without pure heart profits nothing.

📖Heb 10:22 (TNIV) “let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water.”

👉In the phrase ‘washed with pure water’ above, water represents the holy spirit of God.

📖 Ezek 36 (TNIV) ²⁵ I will sprinkle clean water on you, and you will be clean; I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. ²⁶ I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. ²⁷ And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.

👉The only conscience we have to draw near to God should clean conscience.

👉There are many things which defile someone’s heart.  One of these is bad conscience.

📖Mat 15 (TNIV) ¹⁹ For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. ²⁰ These are what defile you; but eating with unwashed hands does not defile you.”

📖 1Tim 1:19 (TNIV) “holding on to faith and a good conscience, which some have rejected and so have suffered shipwreck with regard to the faith.”

👉Someone that has a good conscience will have life. Because out of it will genuine faith comes out.

📖1Tim 1 (TNIV) ³ As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain persons not to teach false doctrines any longer ⁴ or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God’s work—which is by faith. ⁵ The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. ⁶ Some have departed from these and have turned to meaningless talk.

👉This indicate that, even love emerges out of the pure thought.

👆To live with people too you have to have a good conscience.

📖Acts 23:1 (NRSV) While Paul was looking intently at the council he said, “Brothers, up to this day I have lived my life with a clear conscience before God.”

👉Because of their evil conscience, many people live condemning themselves, but Paul boldly said, “Brothers, up to this day I have lived my life with a clear conscience before God.”

📖1Jn 3 (NRSV) ¹⁸ Little children, let us love, not in word or speech, but in truth and action. ¹⁹ and by this we will know that we are from the truth and will reassure our hearts before him ²⁰ whenever our hearts condemn us; for God is greater than our hearts, and he knows everything. ²¹ Beloved, if our hearts do not condemn us, we have boldness before God;

👉We have to be in peace with people even to see the Lord.

📖Heb 12:14 (NRSV) “Pursue peace with everyone, and the holiness without which no one will see the Lord.”

👉 From the verry beginning, we were created for other’s will; So, if we are not doing good to people or not having good conscience to them, we are not achieving our purpose of creation.