⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service
#With_English_Translation
🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊
⛪️ Fakkaattii Ilmasaa Fudhachuu ⛪️

📖 Rom. 8¯¯¯¯¯²⁹ Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo’ate, fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay’eedhaaf angafa ta’uuf jiru, akka ta’aniif yaadaan isaan qabe. ³⁰ Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera; warra waame immoo qajeelota isaan godheera; warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga’eera.
🌍 Duraan dursee inni si foo’annaan gara Gooftaa dhufuu dandeesse. Situ har’a garasaa dhufe malee; Gooftaan garuu utuu biyyi lafaa hinuumamiin yaadaan si qabe.
📖 Efe. 1:4 “Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa’an, warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf, jaalalaan karaa Kristos nu fo’ateera.”
🎚 Yeroonkee geenyaan garasaa dhufte. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin foo’ate kana fakkaattii ilmasaa isa obboloota baay’eef fakkeenya ta’e akka fudhataniif ture.
🎚 Waaqayyo ilmasaa kana gara biyya lafaatti erguunsaa; dhalli namaa gara eenyummaasaa isa jalqabatti akka deebi’uuf jedheeti.
“Eenyummaan dhala namaa inni jalqabaa sun maal ture?” Isa jedhuuf wantoota gurguddaa sadii ilaalla.
1. Waaqayyoon Fakkaachuu
2. Bituu Yookaan Mootummaa Qabaachuu. (Uumamasaa Hundummarratti)
3. Walitii Dhufeenya Gaarii Waaqayyoo Wajjin Qabaachuu

1. Waaqayyoon Fakkaachuu
🎚 Namni jalqabumaa guutummaatti Waaqayyoon akka fakkaatuufidha.
📖 Uma. 1:26 “Kana booddee Waaqayyo, “Kottaa! Akka bifa keenyaatti, akka fakkaattii keenyaattis nama in umnaa! Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali’an irratti, horii qe’ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan!” jedhe.”
📖 Uma. 5:1 “Caaffanni waa’ee warra Addaam irraa dhalatanii kanatti fufee jira; Waaqayyo gaafa nama uume, akka fakkaattii ofii isaatiitti isa in tolche;”
🎚 Namni fakkaattii Waaqayyoon kan uumamame yoo ta’eyyuu; sababii kufaatii cubbuutiin eenyummaasaa kana dhabee ture.
🎚 Eenyummaa isa kana deebisuufiif; Waaqayyo tokkicha ilmasaa gara biyya lafaatti erge.
📖 1Qor. 15¯¯¯¯¯⁴⁷ Namichi inni duraa biyyoo irraa waan numameef, nama biyya lafaati; namichi inni lammaffaan immoo nama waaqa irraa ti. ⁴⁸ Warri biyya lafaa akka namicha biyya lafaa sanaa ti; warri biyya waaqaa akka namicha waaqa irraa sanaa ti.
🎚 Bifa namicha isa lafarraa kana akkuma fudhanne; bifa namicha isa waaqarraas fudhachuun nuuf ta’a. Bifti namicha inni lammaffaa, inni waaqarraa bifa ilmasaa Yesuus Kiristoos jechuudha.

Bifti Ilmasaa Maal fakkaata?
Kun yaada gurguddaa lama of keessaa qaba.
1.1. Qulqullummaa
1.2. Qajeellummaa
📖 Efe. 4¯¯¯¯²³ Hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamaa! ²⁴ Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti, fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa!
🎚 Haareffamuu jechi jedhu kun wanta bifa yookaan boca ganamaa gadhiise tokko; bifasaa yookaan bocasaa ganamaatti deebisuu jechuudha.
🎚 Dhalli namaa fakkaattii ganamaa yookaan jalqaba gate kana iddoosaa yookaan eenyummaasaa ganamaatti deebisuuf; fakkaattii ilmasaa kana akka fudhatu gochuudha.
Fakkaattiin kunis:
1.1. Qulqullummaa
🎚 Yesuus waan hundumaan nama ta’ee argame; garuu qoratamee cubbun irratti hinargamne; Qulqulluu Hoolaa Waaqayyoo ture.
📖 1Tas. 4:7 “Xuraa’ummaatti utuu hin ta’in, qullaa’ummaatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame.”
🎚 Kan inni nu waameefii jireenya qulqullummaafidha.
1.2. Qajeellummaa
🎚 Bifti Waaqayyoo qajeelummaadha.
📖 Isa. 11:5 “qajeelummaan akka teepha mudhii isaatii ti, amanamummaanis akka sabbata inni ittiin hidhatuu ti.”
🎚 Nuyis qajeelummaa akka uffannuuf waamamneerra.
📖 Efe. 6:14 “Egaa akka nama sabbataan hidbatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa, qajeelummaas akka maddaa sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa!”

2. Bituu yookaan Mootummaa qabaachuu. (Uumamasaa hundummarrattiyyuu)
🎚 Dhalli namaa jalqabummayyuu gaafa uumamame akka bituufi malee akka bitamuuf miti. Waaqayyo uumamasaa hundumaarratti mootummaa yookaan gooftummaa kenneeraafi.
📖 Uma. 1:28 “Waaqayyo isaaniin, “Horaa, baay’adhaas, lafa guutaa, isas harka jala galfadhaa! Qurxummii galaanaa irratti, simbirroota qilleensa keessa balali’an irratti, uumama lafa irra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa!” jedhee isaan in eebbise.”
🌍 “Uumama lafa irra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa!” jedhe. Sababii kufaatii dhala namaatiin aboon kun harkaa fudhatamee ture; garuu karaa Yesuus Kiristoosimmoo nuuf deebi’se.
📖 Yoh. 1¯¯¯¯¹¹ Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe; namoonni isaa garuu isa hin simanne. ¹² Hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta’aniif aboo isaaniif kenne; isaanis warra maqaa isaatti amananii dha.
📖 Luq. 10:19 “Ani kunoo mar’ataa irra, torbaan-qabaa irra, aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeessaniif, gooftummaa isiniif kenneera; homtinuus isin hin miidhu.”
🌍 Biyyi lafaa harka isa hamaa kana jala jirti.
📖 1Yoh. 5:19 “Nuyi kan Waaqayyoo akka taane, guutummaan biyya lafaa immoo harka isa hamaa jala akka jiru in beekna.”
🎚 Yesuusiin haalee kana jiru harka isa hamaa kana jala jira; warri kana Kiristoos ta’an garuu mataasaarra jiru.
🎚 Dhalli nama abboomamuu dideeti aboo kana dhabe. Ilmi Waaqayyoommoo abboomameeti aboo kana kan nuuf deebise.
📖 Filp. 2¯¯¯¯⁸ Inni gad of deebisee, hamma du’aatti,hamma fannifamee du’utti iyyuu abboomamaa ta’e. ⁹ Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe; maqaa isa maqaa kam irraiyyuu caalu kenneeraaf. ¹⁰ Kanaanis warri bantii waaqaa keessa jiran, warri lafa irraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. ¹¹ Arrabni hundinuus,ulfina Waaqayyoo abbaatiif, Yesus Kristos gooftaa akka ta’e beeksisuuf jiru.

3. Walitii Dhufeenya Gaarii Waaqayyoo Wajjin Qaba Ture
🎚 Utuu cubbuutti hinkufiin akka abbaafi ilmaatti jiraachaa turani; booda garuu gargar ba’ani.
🎚 Namaafi Waaqayyoon gidduu golgaa yookaan keenyan cubbuutu ture.
🎚 Ilmisaa fannoorratti du’uudhaan golgaa kana tarsaase yookaan keenyan kana jigse. Kanaanis mucummaan nu jalaa fudhatames nuuf deebi’e.
📖 Gal. 4¯¯¯¯¯¯⁴ Barri murameef sun yeroo guutetti garuu, Waaqayyo ilma isaa erge; innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee, seera jala galfame. ⁵ Inni warra seera jala jiran furuudhaaf, nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. ⁶ Isin ilmaan isaa ta’uu keessan argisiisuudhaaf, Waaqayyo hafuura ilma isaa isa, “Abbaa, abbaa” jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. ⁷ Egaa ati si’achi karaa Waaqayyoo garbicha miti, ilma malee; erga ilma taatees qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta.
🎚 Walitti dhufeenyi gargar cite tures deebi’ee haareffame.
🎚 Egaa har’as walitti dhufeenya keenya cimsuuf haareffachuu qabna.
📖 Qol. 3:2 “Yaada garaa keessanii wanta waaqa irra jirutti hidhaa malee, wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa!”

======= English Translation ========
======= Be conformed to the image of His Son ========
🔑Entrance verse
📖 Romans 8:29 NKJV For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.
👉your coming to the lord may surprise you, but it will never be a surprise to him because he predestined you even before the foundation of the earth.
📖Ephesians 1:4 NKJV just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love,
👉Again in our entrance verse, it says that, “whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.”
👉Even the purpose of God the Father who sent forth his only begotten Son to earth was to restore man into his original Identity.
❓What was man’s original purpose?
⓵To be conformed to the image of God.
⓶ To reign over every creature.
⓷ To have a fellowship with God.
👉Let us see them all in detail.
⓵To be conformed to the image of God.
👉Even from the beginning of his creation, mankind conformed to the image of God.
📖Genesis 1:26 (NKJV) Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”
👉Though we were created in the image of God, we were robbed of our identity by the transgression of the first Adam!
👉But God sent his Son to the world to restore this lost mankind.
📖1 Corinthians 15:47-49 (ESV) The first man was from the earth, a man of dust; the second man is from heaven. [48] As was the man of dust, so also are those who are of the dust, and as is the man of heaven, so also are those who are of heaven. [49] Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven.
👉This heavenly man’s image is the image of the son of God Jesus Christ.
📖Ephesians 6:14-17 (NKJV) Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, [15] and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace; [16] above all, taking the shield of faith with which, you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. [17] And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God;
👉These will lead us to 2 mysteries.
1.1. Holiness
1.2. Righteousness
📖Ephesians 4:23-24 (NKJV) And be renewed in the spirit of your mind, [24] and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness.
👉The phrase ‘renew your…’ is to mean, restoring things that have faded out in their color or original shape.
👉So for a mankind to be restored to his early creation purpose, or to conform God, the early image he had, he has to put on this new man with those two qualities.
⓵Holiness: Jesus Christ who was tested in all and on whom there was no sin found, the sacrificed innocent lamb of God, is our image whom we are supposed to conform.
👉That is why the bible says
📖1Pet 1:15 (NKJV) “but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct,”
👉The purpose of our calling is also to be holy.
📖 1Ths 4:7 (NKJV) “For God did not call us to uncleanness, but in holiness.”
⓶ Righteousness: One of God’s natures is righteousness.
📖Isa 11:5 (NKJV) “Righteousness shall be the belt of His loins, And faithfulness the belt of His waist.”
👉We also were called to put on this righteousness as a garment of glory.
📖Eph 6:14 (NKJV) “Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness,”
👉 our Righteousness is through Jesus Christ, who was tested in all and confirmed that there is no sin found on him, the sacrificed innocent lamb of God.
📖Gen 1:26 (NKJV) “Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.”
👉But man was robbed of this dominion by his disobedience of the first Adam and re-obtained through the obedience of the 2nd Adam.
📖John 1 (NKJV) ¹¹ He came to His own, and His own did not receive Him. ¹² But like many, as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name:
📖Luk 10:19 (NKJV) “Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and overall, the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.”
👉This, the world was under the hand of the evil one,
📖1Jn 5:19 (NRSV) “We know that we are God’s children and that the whole world lies under the power of the evil one.”
👉So, those who are belonged to God, have to overcome them all through their faith in the Son of God and their obedience.
📖 Philippians 2:8-11 (NKJV) And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. [9] Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, [10] that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, [11] and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
👉Only those who are able to obey God’s commandments shall exercise their birthright and work on it too!
⓷Fellowship with God.
In the very beginning of their creature, people had good fellowship with God, but later because of their disobedience, their fatherhood and sonship intimacy broke.