Posts from January 2022

⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Garaa Ittiin Waaqayyotii Dhiyaatan⛪️ 📖 HoE. 24:16 “Kanaanis guyyaa hundumaa Waaqayyoo fi nama duratti, garaa qulqullaa’aadhaan argamuudhaaf, ani ofii kootii nan dhama’a.” Namni kan inni ittiin Waaqayyoon duratti dhiyaachuu qabu garaa qullaa’aadhaanidha. 🎚 Yesuus gaararratti gaafa barsiisu waa’ee kanaa dubbateera. 📖 Mat. 5:8 “Warri yaadni…

⛪️ Yaada Keenya Maalitti Hidhuu Qabna?⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Yaada Keenya Maalitti Hidhuu Qabna?⛪️ 📖 Qol. 3¯¯¯¯¹ Egaa Kristosii wajjin du’aa erga kaafamtanii, wanta waaqa keessaa, iddoo Kristos gara mirga Waaqayyoo taa’ee jirutti barbaadaa! ² Yaada garaa keessanii wanta waaqa irra jirutti hidhaa malee, wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa! 🎚 Cuuphamuudhaan du’a Kiristoositti…

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 📖 Luq. 12¯¯¯¯¯²⁹ Isinoo, yaada keessan waan nyaattanii fi waan dhugdan barbaaduutti hin hidhinaa! Yaaddoodhaanis hin dhiphatinaa! ³⁰ Warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu, yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru; soora kana argachuun akka isin barbaachisu abbaan keessan in beeka.n ³¹ Duraan dursitanii yaada…

🔥Ificha Dhugaa🔥

Baga Ayyaana Dhaloota Gooftaa Keenya Yesuus Kiristoosiin Isin Ga’e! ⛪️Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa ⛪️ 🔥Ificha Dhugaa🔥 📖 Luq. 1:78 “Waaqayyo keenya, araara isaa isa oo’aan guuteen, barii fayyinaa nuuf bariisisa;” 🌍 Ifa baay’eetu biyya lafaa kanarra jira. ☀️ Ifa uumamaa 💡 Ifa nam-tolchee 🔦Isaan kun hundinuu dukkana isa argamu arii’u yookaan irratti ibsu, bakkee namaatti…