Posts from December 2021

🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation   ⛪️Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa⛪️ 🕊 Fiigicha Hafuuraa Attamittiin Fiiguu Akka Qabnu🕊   📖 Ibr. 12¯¯¯¯¯¹ Egaa nuyi dhuga-baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna; kanaafis kottaa wanta ba’aa nutti ta’u hundumaa, cubbuu isa nutti qabates of irraa fuunee, dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenyee in fiignaa! ² Yesus isa…

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 📖 Iyo. 42:10 “Iyoob firoota isaatiif Waaqayyoon erga kadhatee booddee, Waaqayyo qabeenya isaa iddootti in deebiseef; wanti inni qaba tures dachaa lama hamma ta’utti itti in dabalameef.” 🎚 Firoonni Iyoob, Iyoob Waaqayyoon isaaniifii kadhate kun Eenyufaadha? 🎚 Firoonnisaa kunis Eliifaaz, Biildaadiifi Zofaar warra itti ga’isaa turedha.…

⛪️ Sagada (Waaqeffannaa) Waaqayyo Barbaadu ⛪️

  #Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Sagada (Waaqeffannaa) Waaqayyo Barbaadu ⛪️   📖 Yoh. 4:24 “Waaqayyo hafuura; warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta’aaf ittiin jedhe.” 🎚 Yesuus gaafa tokko Samaariyaa keessa darbuun dirqama itti ta’e. 🎚 Samaariyaa keessa utuu darbuu dubartii ejjituu tokko argate. Dubartii kana…

🕊 Ati Si’achi Abdii Qabda 🕊

 #Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation   ⛪Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa ⛪ 🕊 Ati Si’achi Abdii Qabda 🕊 📖 Iyo. 14¯¯¯¯¯⁷ “Mukti yoo murame iyyuu deebi’ee waan latuuf, damee godhachuun isaas waan hin oolleef abdii qaba; ⁸ hiddi isaa lafa keessaa yoo dulloome iyyuu, gufuun isaa lafa keessatti yoo goge iyyuu, ⁹ foolii bishaaniitiin in lata, akka biqiltuu…

Jireenya Bartuu Dhugaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Jireenya Bartuu Dhugaa ⛪️ 📖 Yoh. 8:31 “Yommus Yesus Yihudoota warra isatti amananiin, “Dubbii kootti qabamtanii yoo jirattan, egaa isin dhuguma bartoota koo ti.” ✍🏼 Namni bartuu Gooftaa kan ta’uu danda’u dubbii Gooftaatti qabamee kan jiraatu qofadha. 🎚 Yesuus wajjin nama kumaatama baay’eetu adeemaa yookiin…

Ba’aankee sirraa fuudhameera!

#Tajaajila_Sagantaa_Roobii___Wednesday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 🛐 Ba’aankee sirraa fuudhameera! 📖 Yoh. 1:29 “Borumtaa Yohannis utuu Yesus gara isaa dhufuu argee, “Ilaa hoolicha Waaqayyoo, isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu.” 🎚 Biyya lafaa kanarratti ba’aa namni nama gargaaruu hindandeenye, dhukkuba namni namaaf hinargine, dhukkuba meeshaan biyya lafaafi  “ultrasound”n hinargineefi qoricha hinqabne, ……

Dammaqaa

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service #With_Amharic_and_English_Translation 🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊 ⛪️ Dammaqaa ⛪️ Torbee darbe kutaa mataa duree “Dammaqaa” jedhu jalatti gosoota hirribaa sadanniifi namni maalirratti dammaquu akka qabu sadan jalqabuu keenya inyaadatama. 📖 Luq. 21¯¯¯¯¯¯³⁴ Yesus yommus, “Gad-dhiisiitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba’aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi sun dingata akka…