Posts from November 11, 2021

Ati Karaa Gooftaa Badhaadhaa

2Qor. 8:9 “Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesus Kristos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu; inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta’uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e.” Isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e. Nuun badhaasuudhaaf yookaan soorumsuudhaaf ofiisaatii deegaa ta’ee argame. Sababiinsaa kiristiyaanummaan ofiif jiraachuu miti; namaaf jiraachuudha. Filp. 2¯¯¯¯¯⁴ Isin kessaa adda addaan waan warra…

Bakka Jijjiirama Ofii Beekuu

Namoonni baayyeen jijjiiramii barbaadu, garuu bakka jijjirama ofii hin beekan. namni kam illee, bakka jijjirama ofii isaatii hin beeku taanaan jijjiiramuu hin danda’u. fknf, namni dhiba’aan jijjiramaaf yaada hin qabne osoo DV ba’eefiitii, Eessayyuu yoo dhaqe jijjiiramuu hin Danda’u, sababni isaa jijjiramni ofii jijjirama bakkaa keessa osoo hin taane, jijjiirama uaadaati malee. Rom. 12 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯…

Wanta Gati-jabeessa Fudhachuu Dura Gatii Kaffalamu

2Phe. 1¯¯¯¯³ Nuyi, Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga’uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf, namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. ⁴ Kennaa kanaan isin badiisa, isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii, dhagna…