⛪️ Kiristiyaanni Abdiin (Amantiin) Jiraata⛪️

#Tajaajila_Sagantaa_Dilbataa___Sunday_Program_Service

#With_Amharic_and_English_Translation

🕊 Ergaa Sagalee Waaqayyoo Guyyaa Har’aa 🕊

⛪️ Kiristiyaanni Abdiin (Amantiin) Jiraata⛪️

📖 1Sam. 17¯¯¯¯⁴¹ Yeroo sanatti Goliyaad Filisxeemichi namicha isa gaachana isaa baatuuf of fuul dura buufatee gara Daawititti dhi’aachaa in adeeme. ⁴² Filisxeemichi ilaalee Daawitin dargaggeessa diimaa dhaaba tolu tokko yommuu arge in tuffate. ⁴³ Innis Daawitiin, “Ani saree dhaa iyyuu ulee qabattee anatti dhuftee?” jedhee, maqaa waaqayyolii isaatiin isa in abaare. ⁴⁴ Itti fufees, “Mee, gara kootti as adeemi! Amman foon kee allaattota waaqa keessa balali’anii fi bineensota caakkaatiif godhaa!” jedhe. ⁴⁵ Daawit immoo Filisxeemichaan, “Ati illee billaa, eeboodhaa fi bodee keetiin anatti dhuftaa, ani garuu maqaa Waaqayyoo gooftaa maccaa, Waaqayyo loltoota Israa’el isa ati itti ga’ifte sanaan sitti nan dhufa; ⁴⁶ har’a Waaqayyo harka koo keessa si buusa; ani si ajjeesee mataa kee si irraa nan kuta, reeffa loltoota Filisxeemis allaattota waaqa keessa balali’anii fi bineensota caakkaatiif nan godha; yommus gooftichi Israa’elootaaf Waaqayyo isaanii akka ta’e guutummaan biyya lafaa in beeka. ⁴⁷ Lolli kan Waaqayyoo waan ta’eef, Waaqayyo harka keenya keessa si buusa; Waaqayyo billaadhaa fi eeboodhaan akka hin oolchine walga’iin kun hundinuu in beeka” jedhe. ⁴⁸ Yeroo Goliyaad Filisxeemichi ka’ee Daawititti adeemetti, Daawitis isa rukutuudhaaf ariitiidhaan gara tarree lolaatti Filisxeemichatti in fiige. ⁴⁹ Achumaanis korojoo isaa harka kaa’ee, dhagaa fudhatee, darbatee adda Goliyaad in rukute; dhagichi adda isaa keessa badnaan, innis lafa dha’ee adda isaatiin gad in gombifame. ⁵⁰ Daawit billaa utuu of harkaa hin qabaatin, akkasitti furrisaa fi dhagaadhaan Filisxeemicha in mo’ate; inni Filisxeemicha rukutee in ajjeese. ⁵¹ Kana booddee gara isaatti fiigee, irra dhaabatee billaadhuma Goliyaad mann’ee isaa keessaa luqqifatee, ittiin mataa isaa irraa in mure; warri Filisxeemis loltuun isaanii inni jabaan akka du’e yommuu argan fiiganii in baqatan.

🎚 Namni waa’ee amantii hinbeekneefi amantii hinqabne; ija fooniin wanta argamuufi wanta ilaalamu amana. Namni Hafuuraa garuu ija Hafuuraatiin isa arguun jiraata.

🎚 Garaagarummaan nama amntiifi nama amantii hintaanee isa kana.

📖 2Qor. 5:7 “Nuyi amantiidhaan jiraanna malee, waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti.”

🎚 Kiristiyaanni argee amana miti isa ijaan hinargamne amantiidhaan lakkaa’ata; ittiinis jiraata.

🎚 Waa’ee Gooliyaad yoo ilaalle guyyaa afurtamaaf saba Israa’eliin kan doorsisedha.

🎚 Inni Saa’oliifi loltootasaa dhibba ja’ayyuu doorsisaa ture. Daawwit meeshaa lolaafi leenjii loltummaa hinqabu; garuu amantii qaba.

🎚 Namni shaakala Hafuuraa hinqabne lola moo’uu hindanda’u; yoo loles hinkufa.

🎚 Kiristiyaanummaan isuma gaafa Yesuusiin fudhannee sanadha. Namoonni baay’een isa jalqabaa sana waan gataniif jireenyisaanii bade.

🎚 Daawwit uleesaa baatee loluudhaaf gaafa ba’u lollisaa lola ulees miti, lola dhagaas miti; lollisaa garuu lola amantiiti.

🎚 Moo’ichi Daawwit inni guddaan; maqaa Waaqayyosaatiin Gooliyaadirratti dubbachuusaati.

🎚 Moo’ichi Kiristiyaanotaa inni guddaan dubbachuudha.

🎚 Waaqayyo Hafuura amantii sanaatiin kan inni nuuf kenne akka nuti dubbannuufidha.

🎚 Rakkinarratti, lolarrattti, akka dubbannuufidha.

🎚 Daawwit moo’uunsaa dhagaa sana itti furuursuusaatiin miti; amantiin irratti dubbachuusaatiinidha.

📖 Fak. 18:21 “Duunii fi jireenyi aboo arrabaa jala jiru; warri isa jaallatan ija isaa in nyaatu.”

🎚 Hafuurri nuuf kenname silumaayyuu Hafuura ittiin irratti dubbachuuti.

📖 2Qor. 4:13 “Caaffanni qulqullaa’aan, “Nan amane kanaafan dubbadhe” in jedha; nus immoo hafuuruma amantii sana qabaannee amanne; kanaafis in dubbanna.”

🎚 Addunyaa Hafuuraa keessatti dubbachuutiin seexanarratti dhiibbaa uumnee moo’icha arganna.

🎚 Kitaabni Qulqulluuniyyuu amanee nutti dubbata.

🎚 Daawwitis kanaaf dubbachuusaatiin moo’ate.

🎚 Hojiin Waaqayyoo amantiidhaanidha.

📖 Far. 20¯¯¯¯¯⁷ Kaan konkolaataadhaan, kaan immoo fardeeniin of jaju; nuyi garuu maqaa Waaqayyoo gooftaa keenyaan of in jajanna. ⁸ Isaan mudhukanii in kufu, nuyi garuu jilba jabaannee ol qajeellees in dhaabanna.

🎚 Diinarratti gaafa dubbannu mirgaafi humna irraa fudhanna.

📖 Lak. 14¯¯¯¯¯⁶ Warra biyyicha gaadaa turan sana keessaa immoo Iyaasuu ilmi Nunii fi Kaaleb ilmi Yofunee aaranii uffata isaanii of irratti tarsaasanii, ⁷ guutummaa waldaa Israa’eliin, “Biyyi inni nuyi keessa adeemnee gaadne biyya baay’ee gaarii dha. ⁸ Waaqayyo yoo nutti gammade biyya isa aannanii fi damma baasu kana nuuf kennee itti nu galcha. ⁹ Isin Waaqayyo irratti hin ka’inaa duwwaa malee, namoota biyya sanaa akkuma buddeena keenyaatti isaan in alalfanna! Gaaddisi isaanii isaan irraa sokkeera, nuu wajjin garuu Waaqayyotu jira, kanaaf isaan hin sodaatinaa!” jedhan.

🎚 Namoota gaaduudhaaf deeman kudha lamaan keessaa ija amantii kan qabaniifi amantiidhaan kan dubbatan Iyyaasuufi Kaaleeb qofadha. Kanaan ala warri kaan ija fooniin argu turani.

🎚 Namoota baay’ee irratti dhukkubni kan inni humna irratti godhatu; gaafa oduunsaa namarratti dubbatamudha.

🎚 Seexanni kan inni ittiin addunyaa kana bitu, addunyaa kana kansaa kan godhatu oduusaatiin insodaachisa.

🎚 Sodaan inajjeesa; amanitin garuu nama fayyisa.

🎚 Kan akka oduu waa’ee hinbaafnee jireenya namaa miidhu hinjiru.

📖 Iyo. 19:2 “Hamma yoomiitti lubbuu koo dhiphiftu? Hamma yoomiittis dubbiidhaan lafee koo cabsitu?”

🎚 Warroonni kurnan sun garuu oduu waa’ee hinbaafneen saba Israa’eel mogolee buusani.

🎚 Iyyaasuufi Kaaleeb garuu amantiidhaan dubbatani.

📖 Fak. 15:30 “Fuulli ifaan nama gammachiisa, oduun gaariin lafee namaa in cimsa.”

🎚 ‘Lafee namaa cimsaa’ inni jedhu ‘hamilee namaa kaasaa’ jechuudha.

🎚 Namnimmoo hamileedhaan jiraata.

📖 Isa. 50:4 “Ani warra dadhabanitti dubbadhee akkan isaan jajjabeessuuf, Waaqayyo gooftaan dubbii barbaachisu dubbachuu na barsiise; ganama ganama na dammaqsa, akka warra isa irraa baraniis isa inni jedhu akkan dhaggeeffadhuuf gurra koo anaaf in bana;”

🎚 Dubbannaan moo’icha fida injabeessas.

🎚 Dubartiin Shuneem sun moo’icha kan argatte waan irratti dubbatteefidha.

🎚 Shuneemittiin reeffa mucaashee mana keessee

🎚 Abbaa Manaasheetiin “Nagaadhumaafan dhaqa” jette.

🎚 Gehaaz naa’oo Elsaa’iitiinimmoo “Hundumtuu fayyaa dha” jetteen

📖 2Mot. 4¯¯¯¯¯²² Achumaanis abbaa manaa ishee achi waamtee, “Ariitiidhaanan gara nama Waaqayyoo dhaqee deebi’aatii, dargaggoota keessaa nama tokkoo fi harree as anaaf ergi!” jetteen. ²³ Inni immoo, “Har’a guyyaa baatii haaraa yookiis Sanbata miti, egaa maaliif gara isaa dhaqxa ree?” jedhe; isheen immoo, “Nagaadhumaafan dhaqa” jette. ²⁴ Isheen harree fe’attee, dargaggeessichaan, “Dura bu’ii beenu! Yoon sitti hime irraa kan hafe, suuta anaaf hin adeemin!” jette. ²⁵ Achumaan kaatee nama Waaqayyoo bira gara tulluu Qarmelos in dhaqxe; namni Waaqayyoo sun yeroo halaalatti ishee arge, Gehaaz naa’oo isaatiin, “Ilaa, Shuneemittiin dhufaa jirti; ²⁶ fiigichaan dhaqii ishee simadhuutii, ‘Ati fayyaa dhaa?’ jedhii gaafadhu!” jedheen; isheen immoo, “Hundumtuu fayyaa dha” jetteen.

🎚 Akkuma ‘nagaadha’ jette; mucaanshee infayye.

🎚 Utuu mucaankoo “du’eera” jetteeti ta’ee; mucaashee awwaaluuf garashee dhaqu turani.

🎚 Seexanni isa nuti irratti dubbannu hinjaallatu; dhiibbaa irratti uuma waan ta’eef.

🎚 Waaqayyo Hisqi’eeliin ‘raajii irrati’ dubbadhu jedhe.

🎚 Raajiin sun isa mul’ata arganii dubbatan miti; isa sagalee irratti baasanidha.

📖 His. 37¯¯¯¯¹ Harki Waaqayyoo ana irra ture, innis hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe. ² Kunoo, dachicha keessa lafee baay’ee danuutu ture, isaanis baay’ee goganii turan; inni isaan gidduu asii fi achi na adeemsisee, ³ “Yaa mucaa namaa! Lafeen kun jireenya qabaachuu in danda’aa ree?” naan jedhe; ani immoo, “Yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beeka” nan jedhe. ⁴ Ammas, “Lafee kanatti raajii dubbadhuu, ‘Yaa lafee gogaa nana dubbii Waaqayyoo dhaga’i!’ jedhi” naan jedhe. ⁵ Waaqayyo gooftaan, “Lafee kanaan, ‘Kunoo, ani hafuura sittan galcha atis in jiraatta; ⁶ ani ribuu si keessa nan kaa’a, foon sittan godha, gogaa sittan uffisa, hafuuras si keessa nan kaa’a, atis in jiraatta; yommus ani Waaqayyo akkan ta’e ati in beekta’ jedhi!” jedhe. ⁷ Ani akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe; utuma ani raajii dubbachaa jiruu sagaleen in dhaga’ame. Kunoo, wanti tokko in sossokokse, lafeen sunis walitti hiiqee, lafeen lafee ofii isaatiitti in dhi’aate; ⁸ yommuu ani isaan ilaale, kunoo, ribuun isaan keessa kaa’amee, foon isaanitti godhamee, gogaanis isaanitti uffifameera; garuu hafuurri isaan keessa hin turre; ⁹ ammas anatti dubbatee, “Yaa mucaa namaa! Hafuuratti raajii dubbadhu! Waaqayyo gooftaan, ‘Yaa hafuuraa, golee arfanuu keessaa kottuu akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensa’i!’ jedha” jedhi! ¹⁰ Anis akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe; hafuurris isaanitti in gale, isaanis jiraatoo ta’anii miilla isaaniitiin in dhaabatan; isaan macca baay’ee guddaa turan.

🎚 Ga’een keenya rakkinaafi dhukkubarratti dubbachuudha.

🎚 Waaqayyos indubbata; waan inni duubbates in ta’a.

📖 Far. 33¯¯¯¯⁶ Bantiiwwan waaqaa dubbii Waaqayyootiin, wanti bantiiwwan waaqaa keessatti argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba’uun hojjetaman; ⁷ galaana akka tuullaa midhaaniitti walitti in sassaaba, bishaan baay’ees wanta akka gombisaatti in galcha. ⁸ Biyyi lafaa guutummaatti Waaqayyoon haa sodaatu, namoonni lafa irra jiraatan hundinuu isaaf safuu haa buufatan! ⁹ Inni in dubbate, wanti inni dubbates in ta’e; inni in abboome, wanti inni abboomes ka’ee dhaabate.

🎚 Nuyimmoo afaan Waaqayyoo taanee dhaabanna. Kanaaf ga’een keenya dubbachuudha. Waaqayyommoo inhojjeta.

🎚 Kiristiyaanni kan jiraatu amantiidhaanidha; amantiinimmoo kan ija godhatu dubbachuudhanidha.

📖 Yoh. 20¯¯¯¯²¹ Yesus ammas itti deebi’ee, “Nagaan isiniif haa ta’u'” isaaniin jedhe; itti fufees, “Abbaan akkuma ana erge, ani immoo isin nan erga” jedhee isaanitti dubbate. ²² Kana jechaa hafuura isaanitti baafatee, “Hafuura qulqulluu fudhadhaa! ²³ Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif, cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera; cubbuu isaaniittii kan isin hin hiikne, cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru” isaaniin jedhe.

🎚 Waan xibaartonni sagalee baasan; seexanni (jinniinsaanii) immoo dhaqxee raawwatti.

🎚 Sagalee nuyyi dubbannu duukaa Waaqayyotu jira.

🎚 Kiristiyaanni indubbata!

 

===== የአማርኛ ትርጉም ======

====== የክርስትና ህይወት የተስፋና የእምነት ህይወት ነው። ======

🔑መክፈቻ ጥቅስ

📖 1ኛ ሳሙኤል 17 ⁴¹ ፍልስጥኤማዊውም፣ ጋሻ ጃግሬውን እፊት እፊቱ በማስቀደም፣ ወደ ዳዊት እየቀረበ መጣ። ⁴² እርሱም ዳዊትን ትኵር ብሎ ሲያየው፣ ደም ግባት ያለው፣ መልከ መልካምና አንድ ፍሬ ልጅ ነበር፤ ስለዚህ ናቀው። ⁴³ ፍልስጥኤማዊውም ዳዊትን፣ “በትር ይዘህ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን?” አለው፤ በአማልክቱም ስም ረገመው። ⁴⁴ እርሱም፣ “እስቲ ወደኔ ና! ሥጋህን ለሰማይ አሞሮችና፣ ለምድር አራዊት እሰጣለሁ” አለው። ⁴⁵ ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን እንዲህ አለው፤ “አንተ ሰይፍ፣ ጦርና ጭሬ ይዘህ ትመጣብኛለህ፤ እኔ ግን አንተ በተገዳደርኸው የእስራኤል ሰራዊት አምላክ በሆነው፣ ሁሉን በሚችል በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ። ⁴⁶ እግዚአብሔር ዛሬ አንተን በእጄ አሳልፎ ይሰጣል፤ እኔ መትቼ እጥልሃለሁ፤ ራስህንም እቈር ጠዋለሁ። በዚህች ዕለት የፍልስጥኤማውያንን ሰራዊት ሬሣ ለሰማይ አሞሮችና ለምድር አራዊት እሰጣለሁ፣ ዓለምም ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ መኖሩን ያውቃል። ⁴⁷ እዚህ የተሰበሰቡትም ሁሉ፣ እግዚአብሔር የሚያድነው በሰይፍ ወይም በጦር እንዳልሆነ ያውቃሉ፤ ሰልፉ የእግዚአሔር ስለ ሆነም ሁላችሁን በእጃችን አሳልፎ ይሰጣል።”

👉በመንፈሳዊ እና በዓለማዊ ሰው መካከል ያለው ልዪነት በእምነት መመላለስ እና በማየት መመላለስ ነው።

👉ክርስቲያን ያላየውን በተስፋና በመጠባበቅ እንጂ ዛሬ ታይቶ ነገ በሚጠፋዉ አይናወጥም

📖 2ኛ ቆሮንቶስ 4:18 “ስለዚህ ዐይናችን የሚያተኵረው በሚታየው ነገር ላይ ሳይሆን በማይታየው ላይ ነው፤ የሚታየው ጊዜያዊ ነውና፤ የማይታየው ግን ዘላለማዊ ነው።”

📖2ኛ ቆሮንቶስ 5:7 “ምክንያቱም የምንኖረው በእምነት እንጂ በማየት አይደለም።”

👉የራሱ መንፈሳዊ ከልምምድ የለለው አማኝ ተሸናፊ ነዉ።

👉ክርስትና ማሻሻያ የለውም፣ ብዙ ሰዎች ስልጠነ ብለዉ የቀድሞ የጸሎታቸውን ልምምድ ትተው የሌላን ሰው ልምምድ በመሞከር ህይወታቸውን ያበላሻሉ።

👉ዳዊት ወደ ውግያ ሲሄድ የጎልያድን ዛቻና የወንድሞችን ንቀት ሳይሆን የበረሃ ልምምዱን እና የእግዚአብሔርን ስም ተማመነ።

👉ሳኦል እና 600 ወታደሮቹ ሸሽቶ የተደበቁትን ጣለላቸዉ።

📖1ኛ ሳሙኤል 17 ²⁵ እስራኤላውያንም እርስ በርሳቸው “ይህ ሰው በየቀኑ እየመጣ እስራኤልን እንደሚገዳደር ታያላችሁ? ይህን ሰው ለሚገድል፣ ንጉሡ ብዙ ሀብት ይሰጠዋል፤ ሴት ልጁን ይድርለታል፣ የአባቱንም ቤት በእስራኤል ዘንድ ከግብር ነጻ ያደርገዋል” ይባባሉ ነበር። ⁴⁵ ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን እንዲህ አለው፤ “አንተ ሰይፍ፣ ጦርና ጭሬ ይዘህ ትመጣብኛለህ፤ እኔ ግን አንተ በተገዳደርኸው የእስራኤል ሰራዊት አምላክ በሆነው፣ ሁሉን በሚችል በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ።

🔫የክርስቲያን የድል መንሻ መሳሪያ በአንደበታቸው ላይ ነው።

📖2ኛ ጢሞቴዎስ 1:7 “እግዚአብሔር የኀይልና የፍቅር፣ ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሀት መንፈስ አልሰጠንምና።”

👉የተቀበልነው መንፈሳዊ ሃይል በአንደበታችን ላይ ስለ ሆነ፣ መናገር አለብን።

👉በዝያ አስጊና አስቸጋሪ ነገሮችህ ላይ ቃል ተናገር።

✌️ዳዊት ድል የተቀናጀበት ምስጢር በጦር መሳሪያ ብዛት ሳይሆን በእምነት ቃል በማወጁ ነው።

📖ምሳሌ 18:21  “አንደበት የሞትና የሕይወት ኀይል አላት፤ የሚወዷትም ፍሬዋን ይበላሉ።”

📖መዝሙር 20 ⁷ እነዚህ በሰረገላ፣ እነዚያ በፈረስ ይመካሉ፤ እኛ ግን ትምክህታችን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ነው። ⁸ እነርሱ ተሰነካክለው ወደቁ፤ እኛ ግን ተነሣን፤ ጸንተንም ቆምን።

👉የተቀበልነው መንፈስ የእምነት እና የአዋጅ መንፈስ ነው።

📖2ኛ ቆሮንቶስ 4:13 “አመንሁ፤ ስለዚህም ተናገርሁ” ተብሎ እንደ ተጻፈ፣ እኛም በዚያው የእምነት መንፈስ እናምናለን፤ ስለዚህም እንናገራለን፤

👉በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የእምነት አዋጅ በአጋንንት ላይ ትልቅ ተጽዕኖን ያመጣል።

መጽሐፉ ራሱ፣ “አመንሁ፤ ስለዚህም ተናገርሁ” የሚለው ስለዚህ ነዉ።

👉 የእግዚአብሔር ስራ የእምነት ስራ ነው።

👉ድል ማንሳታችንን ስናውጅ መብቶቻችንን እናስከብራለን።

📖 ዘኍልቁ 14 ³⁴ ምድሪቱን ለመሰለል በቈያችሁበት አርባ ቀን ልክ እያንዳንዱ ዓመት እንደ አንድ ዕለት ተቈጥሮ ስለ ኀጢአታችሁ አርባ ዓመት መከራ ትቀበላላችሁ፤ ምን ያህል በእናንተ ላይ እንደ ተነሣሁም ታውቃላችሁ። ³⁵ እኔ እግዚአብሔር (ያህዌ) ይህን ተናግሬአለሁ፤ ደግሞም አንድ ሆኖ በተነሣብኝ በዚህ ክፉ ማኅበረሰብ ሁሉ ላይ እነዚህን ነገሮች አደርጋለሁ፤ መጨረሻቸው በዚሁ ምድረ በዳ ይሆናል፤ እዚሁም ይሞታሉ።’ ” ³⁶ ከዚህ በኋላ ምድሪቱን እንዲሰልሉ ሙሴ ልኳቸው የነበሩትና ከዚያ ተመልሰው ስለ ምድሪቱ ክፉ ወሬ በማሠራጨት ማኅበረ ሰቡ በሙሉ እንዲያጒረመርሙበት ያደረጉ፣

³⁷ ስለ ምድሪቱም ክፉ ወሬ በማሠራጨት ተጠያቂ የሆኑት እነዚሁ ሰዎች ተቀሥፈው በእግዚአብሔር (ያህዌ) ፊት ሞቱ።

³⁸ ምድሪቱን እንዲሰልሉ ከተላኩት ሰዎች በሕይወት የተረፉት የነዌ ልጅ ኢያሱና የዩፎኒ ልጅ ካሌብ ብቻ ነበሩ።👉ብዙዎች የሚቃትቱት በበሽታቸው ጽናትሳይ ሆን በሰሙት መጥፎ ዜና ነው።

👉ሰይጣን እንኳ አለምን የሚገዛው በሌላ ነገር ሳይሆን በክፉና አስፈሪ አዋጁ ነው።

📖 1ኛ ጴጥሮስ 5:8  “ራሳችሁን የምትገዙ ሁኑ፤ ንቁም፤ ጠላታችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን በመፈለግ እንደሚያገሣ አንበሳ ወዲያ ወዲህ ይዞራል።”

👉ከንቱ ነግግር እንደማ ይሽር ቊስል ይሠራጫል።

📖 2ኛ ጢሞቴዎስ 2 ¹⁶ እግዚአብሔርን ከማያስከብር ከንቱ ልፍለፋ ራቅ፤ በዚህ ነገር የተጠመዱ ሰዎች ከእግዚአብሔር እየራቁ ይሄዳሉና። ¹⁷ ትምህርታቸው እንደማ ይሽር ቊስል ይሠራጫል፤ ከእነዚህም መካከል ሄሜኔዎስና ፊሊጦስ ይገኛሉ፤

👉ኢዮብንም የደረሰበት ይህ ነው፣። በመጥፎ ቃላት ልቡ ተሰበረች።

📖ኢዮብ 19 ¹ ኢዮብም እንዲህ ሲል መለሰ፤ ² “ነፍሴን የምታስጨንቋት፣ በቃልስ የምትደቍሱኝ እስከ መቼ ነው?

👆አሉታዊ ንግግር ልብ ይሰብራል፣ የመኖርን ህሊና ይነፍጋል።

ሙሴ አገሩን ይሰልሉ ዘንድ ከላካቸው 12 ሰላዮች አስርቱ በመጥፎ ዜና ህዝብን በሙሴ እና በእግዚአብሔር ላይ አስጎረመረሙ።

👉እያሱ እና ካለብ ግን ህዝቡን በመልካም ዜና አጽናንተው አበረታቱ።

👉”ደካሞችን ብርቱ ለማድረግ  እግዚአብሔር የተባ አንደበት ሰጥቶኛል።”

📖ኢሳይያስ 50:4 “ልዑል እግዚአብሔር የተባ አንደበት ሰጥቶኛል፤ ስለዚህ ደካሞችን ብርቱ ለማድረግ ምን ማለት እንዳለብኝ ዐውቃለሁ፤ በየማለዳው ያነቃኛል፤ በመማር ላይ እንዳለ ተማሪ ለመስማት ጆሮዬን ያነቃዋል።”

📖 ኢሳይያስ 61 ¹ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፤ ለድኾች የምሥራች እንድሰብክ፣ እግዚአብሔር ቀብቶኛል። ልባቸው የተሰበረውን እንድጠግን፣ ለምርኮኞች ነጻነትን፣ ለእስረኞች መፈታትን እንዳውጅ ልኮኛል፤ ² የተወደደውን የእግዚአብሔርን ዓመት፣ የአምላካችንንም የበቀል ቀን እንዳውጅ፣ የሚያለቅሱትን ሁሉ እንዳጽናና ልኮኛል፤

👉መልካም ዜና ተስፋ እና ድልን ይሰጣል።

📖ምሳሌ 15:30 “ብሩህ ገጽታ ልብን ደስ ያሰኛል፤ መልካም ዜናም ዐጥንትን ያለመልማል።”

👉እስቲ ያቺን ሹናማይት ሴት ተመልከቷት፣ እሬሳውን አስተኛታ ሄዳ፣። ለባሏ ግን ሁሉ ሰላም ነው አለችው፤

📖 2ኛ ነገሥት 4 ¹⁶ ኤልሳዕም የዛሬ ዓመት በዚሁ ጊዜ ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ” አላት፤ እርሷም፣ “አይደለም ጌታዬ፣ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ፤ ኋላ አገልጋይህን መዋሸት እንዳይሆንብህ!” አለችው። ¹⁷ ሴትዮዋም ፀነሰች፤ ኤልሳዕ እንደ ነገራትም በተባለው ጊዜ ወንድ ልጅ ወለደች። ¹⁸ ሕፃኑ አደገ፤ አንድ ቀንም አባቱ ከዐጫጆች ጋር ወደነበረበት ቦታ ሄደ። ¹⁹ አባቱንም፣ “ራሴን! ራሴን!” አለው። አባቱም አገልጋዩን፣ “ተሸክመህ ወደ እናቱ አድር ሰው” አለው። ²⁰ አገልጋዩም አንሥቶ እናቱ ዘንድ አደረሰው፤ ልጁም እስከ እኩለ ቀን ድረስ በእናቱ ጭን ላይ ተቀመጠ፤ ከዚያም ሞተ። ²¹ ወደ ላይ ወጥታም በእግዚአብሔር ሰው ዐልጋ ላይ አስተኛችው፤ በሩንም ዘግታበት ወጣች። ²² ከዚያም ባሏን ጠርታ፣ “ወደ እግዚአብሔር ሰው በፍጥነት ደርሼ እንድመለስ አንድ አገልጋይና አንድ አህያ ላክልኝ” አለችው። ²³ ባሏም፣ “ዛሬ ወደ እርሱ መሄድ ለምን አስፈለገሽ? መባቻ ወይም ሰንበት አይደል” አላት። እርሷም፣ “ምንም አይደል፤ ልሂድ” አለችው። ²⁴ ከዚያም አህያውን ጭና አገልጋይዋን፣ “ቶሎ ቶሎ ንዳ፤ እኔ ካልነገርኩህ በቀር ለእኔ ብለህ አታዝግም” አለችው። ²⁵ ስለዚህ ተነሥታ የእግዚአብሔር ሰው ወዳለበት ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሄደች። የእግዚአብሔር ሰው በሩቁ ሲያያት አገልጋዩን ግያዝን እንዲህ አለው፤ “ሱነማዪቱን አየሃት፤ ያቻትና! ²⁶ በል ሩጠህ ሂድና፣ ምነው ደኅና አይደለሽምን? ባልሽ ደኅና አይደለምን? ልጅሽስ ደህና አይደለምን? ብለህ ጠይቃት።” እርሷ፣ “ሁሉ ነገር ደህና ነው” አለች። ²⁷ የእግዚአብሔር ሰው ወዳለበት ተራራ ስትደርስም እግሩ ላይ ተጠመጠመች፤ ግያዝ ሊያስለቅቃት ሲመጣ፣ የእግዚአብሔር ሰው ግን፣ “እጅግ አዝናለችና ተዋት! እግዚአብሔር ይህን ለምን ከእኔ እንደሰወረውና እንዳልነገረኝ አልገባኝም” አለ። ³⁰ የልጁ እናት ግን፣ “ሕያው እግዚአብሔርን፤ በሕያው ነፍስህም እምላለሁ፣ ፈጽሞ ትቼህ አልሄድም” አለችው፤ ስለዚህ ተነሥቶ ተከተላት።   ³⁴ በዐልጋው ላይ ወጥቶም በልጁ ላይ ተጋደመና አፉን በአፉ፣ ዐይኑን በዐይኑ፣ እጁን በእጁ ላይ አደረገ። ሙሉ በሙሉ እንደተ ዘረጋበትም፣ የልጁ ሰውነት መሞቅ ጀመረ። …

³⁶ ኤልሳዕም ግያዝን ጠርቶ፣ “ሱነማዪቱን ጥራት፤” አለው፤ እርሱም ጠራት። እንደ መጣችም፣ “በይ ልጅሽን ውሰጂ” አላት።

👆በዃላ ግን እንደ አንደበቷ ቃል ሆነላት።

👉ሰይጣን፣ የኛን መልካም ቃል በራሳችን ላይ ማወጅ አይወድም።

👉የእግዚአብሔርን ቃል በህይወት ላይ ማዉራት፣መተንበይ ነዉ።

📖ሕዝቅኤል 37 ¹ የእግዚአብሔር እጅ በላዬ ነበረ፤ እርሱም በእግዚአብሔር መንፈስ አወጣኝ፤ በሸለቆ መካከልም አኖረኝ፤ ሸለቆውም በዐጥንቶች ተሞልቶ ነበር። ² በእነርሱም መካከል ወደ ፊትና ወደ ኋላ አመላለሰኝ፤ በሸለቆውም ወለል ላይ በጣም የደረቁ እጅግ ብዙ ዐጥንቶች አየሁ። ³ እርሱም፣ “የሰው ልጅ ሆይ፤ እነዚህ ዐጥንቶች በሕይወት ሊኖሩ ይችላሉን?” ሲል ጠየቀኝ። እኔም፣ “ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፤ አንተ ብቻ ታውቃለህ” አልሁ። ⁴ ከዚያም እንዲህ አለኝ፤ “ለእነዚህ ዐጥንቶች ትንቢት ተናገር፤ እንዲህም በላቸው፤ ‘እናንት ደረቅ ዐጥንቶች፤ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ! ⁵ ጌታ እግዚአብሔር ለእነዚህ፤ ዐጥንቶች እንዲህ ይላል፤ “እስትንፋስ አገባባችኋለሁ፤ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ። ⁶ ጅማት አደርግላችኋለሁ፤ ሥጋ አለብሳችኋለሁ፤ በቆዳ እሸፍናችኋለሁ፤ በውስጣችሁም እስትንፋስ አገባባችኋለሁ፤ በሕይወት ትኖራላችሁ፤ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንሁ ታውቃላችሁ።” ’ ⁷ ስለዚህ እንደ ታዘዝሁት ትንቢት ተናገርሁ፤ ትንቢቱን በምናገርበትም ጊዜ የኵሽ ኵሽታ ድምፅ ተሰማ፤ ዐጥንቶቹም አንድ ላይ ሆኑ፤ ዐጥንት ከዐጥንት ጋር ተጋጠመ።

👉 የሚጠበቅብን በተራራው ላይ መናገር እንጂ ስለ ተራራው ማውራት አይደለም።

📖መዝሙር 33:9  “እርሱ ተናግሮአልና ሆኑ፤ አዞአልና ጸኑም።”

👉እኛም የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን።

📖2ኛ ቆሮንቶስ 5:20 “ስለዚህ እኛ የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን፤ እግዚአብሔርም በእኛ አማካይነት ጥሪውን ያቀርባል፤ እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ እንለምናችኋለን።”

📖ዮሐንስ 20:21 “ኢየሱስም እንደ ገና፣ “ሰላም ለእናንተ ይሁን፤ አብ እኔን እንደ ላከኝ፣ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ” አላቸው።”

 

===== English translation =====

=== Christianity is the life of faith and hope.===

📖1 Samuel 17:41-42 NKJV So the Philistine came, and began drawing near to David, and the man who bore the shield went before him. [42] And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him; for he was only a youth, ruddy and good-looking.

👉the deference between man of faith and carnally led man is this:

👉Carnally man is led by sight, but man of faith lives by what is unseen but hopped for.

👆A Christian always considers the  things hoped for, not the temporal things.

📖2Cor 4:18 (NKJV) “while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.”

📖2 Corinthians 5:7 NKJV For we walk by faith, not by sight.

👉For forty days this Philistine used to terrify Israelites every morning and evening.  He tormented even 600 soldiers who were with Saul.

📖1 Samuel 17:8-9,11 NKJV Then he stood and cried out to the armies of Israel, and said to them, “Why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine, and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. [9] If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us.” [11] When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid.

👉David’s confidence was not from the experience of the army he had, nor the modernity of his armor. But the spiritual battling training.

👉a Person that has no spiritual exercise is already defeated.

👉Many people destroy their life just but rejecting their early Christianity exercise.

👉A Christianity has no modification; the same Jesus of your early repentance is yet today. So guard your heart in the same path you have been following.

👉When David went to the battle to fight the Philistine, David knew that, that Philistine has been

dismaying and greatly terrifying the Israelites.  But he was conscious of his spiritual practice, he did not throw it down.

🔫 David’s victory was not because of the specialty of his stones nor of his slings but the power in the name of God he went by, to face him.

📖1 Samuel 17:26,45 NKJV Then David spoke to the men who stood by him, saying, “What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?” [45] Then David said to the Philistine, “You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the LORD of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied.

🔫So victory of a Christian is under his tongue. It is in their word.

📖2Tim 1:7 (NKJV) “For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.”

👉This spirit we had by faith was set up on our mouth. So that we should speak it out.

👉So over that challenge, that sickness and deteriorating situations, speak out of your faith.

✌️the Mistry of victory of David was his word that came out of his faith.

📖Prov 18:21 (NKJV) “Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.”

📖Psalm 20:7-8 NKJV Some trust in chariots, and some in horses; But we will remember the name of the LORD our God. [8] They have bowed down and fallen; But we have risen and stand upright.

👉Even the spirit which we had is the spirit of confession.

📖2Cor 4:13 (NKJV) “And since we have the same spirit of faith, according to what is written, “I believed and therefore I spoke,” we also believe and therefore speak,”

👉In the spiritual realm your speaking from faith has great impact over demonic power.

👉Even the scripture says, “believed and therefore I spoke,” we also do the same thing.

👉 The Work of God is the work of Faith.

👉When we declare our victory, we guarantee our right.

📖 Num 14 (NKJV) ³⁶ Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, ³⁷ those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord. ³⁸ But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh remained alive, of the men who went to spy out the land.

👉Many people are suffering of the sickness from the bad report they heard.

👉Even satan rule over this world by sending its bad report and voice of its roring.

📖1Pet 5:8 (NKJV) “Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.”

👉idle babblings(negative confession) can devour you like a cancer.

📖 2Tim 2 (NKJV) ¹⁶ But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. ¹⁷ And their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort,

👉This was what happened to job.

📖Job 19 (NKJV) ¹ Then Job answered and said: ² “How long will you torment my soul, And break me in pieces with words?

👆So negative word breaks heart, discourages.

👉those   men whom Moses sent to spy out the land, returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land. But, Caleb quieted the people before Moses, and said, “Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it.

👉so Josua and Caleb spoke from the heart of faith.

👉The tongue of the learned comforts in the season of weary mood. That is what  Isaiah said.

📖Isa 50:4 (NKJV) “The Lord God has given Me The tongue of the learned, That I should know how to speak A word in season to him who is weary. He awakens Me morning by morning, He awakens My ear To hear as the learned.”

📖Isa 61 (NKJV) ¹ “The Spirit of the Lord God is upon Me, Because the Lord has anointed Me To preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are bound; ² To proclaim the acceptable year of the Lord, And the day of vengeance of our God; To comfort all who mourn,

👉A good word brings hope and victory.

📖Prov 15:30 (NKJV) “The light of the eyes rejoices the heart, And a good report makes the bones healthy.”

👉Look to the word of confession of that Shunamite woman. She said, “every thing is well” denying reality.

📖 2Kin 4 (NKJV) ¹⁷ But the woman conceived, and bore a son when the appointed time had come, of which Elisha had told her. ¹⁸ And the child grew. Now it happened one day that he went out to his father, to the reapers. ¹⁹ And he said to his father, “My head, my head!” So he said to a servant, “Carry him to his mother.” ²⁰ When he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died. ²¹ And she went up and laid him on the bed of the man of God, shut the door upon him, and went out. ²² Then she called to her husband, and said, “Please send me one of the young men and one of the donkeys, that I may run to the man of God and come back.” ²³ So he said, “Why are you going to him today? It is neither the New Moon nor the Sabbath.” And she said, “It is well.”

👆Later things were changed to the way she declared.

👉Satan do not like us that we confess over ourselves good report.

📖Ezek 37 (NKJV) ¹ The hand of the Lord came upon me and brought me out in the Spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley; and it was full of bones. ² Then He caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley; and indeed they were very dry. ³ And He said to me, “Son of man, can these bones live?” So I answered, “O Lord God, You know.” ⁴ Again He said to me, “Prophesy to these bones, and say to them, ‘O dry bones, hear the word of the Lord! ⁵ Thus says the Lord God to these bones: “Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. ⁶ I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you; and you shall live. Then you shall know that I am the Lord.” ‘So I prophesied as I was commanded; and as I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling; and the bones came together, bone to bone. ⁸ Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over; but there was no breath in them. ⁹ Also He said to me, “Prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, ‘Thus says the Lord God: “Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live.”

👉 our portion is not talk about our mountain but to talk to our mountain.

📖Psalm 33:9 NKJV For He spoke, and it was done; He commanded, and it stood fast.

👉and we too speak as an ambassador of God hear on earth

📖2Cor 5:20 (NKJV) “Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us: we implore you on Christ’s behalf, be reconciled to God.”

📖John 20:21 (NKJV) So Jesus said to them again, “Peace to you! As the Father has sent Me, I also send you.